Datum: 30-05-2023 - 20:47
29
mrt
'23
Raadsvoorstel 'Aanpak oevers Haarlemmertrekvaart' niet in stemming gebracht door o.a. bezwaar woonbootbewoners.
Geschreven door Bron: raadsvoorstel / ingezonden brief
Foto's Redactie BON > luchtfoto woonschepen

Raadsvoorstel 'Aanpak oevers Haarlemmertrekvaart' niet in stemming gebracht door o.a. bezwaar woonbootbewoners.

Het college van B&W heeft onlangs het raadsvoorstel 'Aanpak oevers Haarlemmertrekvaart' ingediend: De kern van het voorstel is dat de oever langs de Haarlemmertrekvaart in de gemeente Noordwijk, op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat verkeert en groot onderhoud behoeft. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt....

Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. De bewoners van de woonschepen hebben al meerdere jaren bij de gemeente aangegeven dat er maatregelen nodig zijn. In de afgelopen periode zijn er bij een aantal incidenten maatregelen genomen. Vanwege de complexiteit rondom de woonschepen is hier geen sprake van een reguliere vervanging van beschoeiing.

Tussen de gemeente en woonbootbewoners zijn overeenkomsten gesloten op basis van precario. Deze overeenkomsten voldoen niet aan de landelijke regelgeving en daarom is het noodzakelijk huurovereenkomsten af te sluiten. Het college wil met de aanpak van de oevers een duurzame, toekomstbestendige en veilige oever die zijn functie vervult en dat het gebruik van gemeentelijke grond voldoet aan landelijke regelgeving. Klik hier voor meer info.

Gemeenteraadsvergadering 28-03-2023.

Het raadsvoorstel zou in stemming gebracht gaan worden op de gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2023, maar tijdens de vergadering bleek dat er bij verschillende fracties vragen waren gerezen naar aanleiding van o.a. de onderstaande ingezonden bezwaarbrief.

Op dezelfde avond werd door de raad nog besloten, dat het raadsvoorstel eerst terug in een commissievergadering besproken gaat worden waarbij de (technische) vragen en de ingezonden brief beantwoord kunnen worden.

23-03-2023 > Ingezonden bezwaarbrief t.a.v. alle fractievoorzitters en leden van de Gemeenteraad.

Geachte raadsleden.

Dinsdag 28 maart a.s. gaat u stemmen over het raadsbesluit horend bij het raadsvoorstel 'Aanpak oevers Haarlemmertrekvaart'. Over dit raadsvoorstel willen wij enkele zorgen met u delen. Dat er geld beschikbaar moet worden gesteld voor het vervangen van de walkant is evident en staat voor ons ook niet ter discussie. De koppeling met een huurovereenkomst die gemaakt wordt en de argumenten die daarvoor genoemd worden zijn niet correct.

De huidige Woonschepenverordening en bijbehorende ligplaatsenkaart functioneert prima en voldoet aan de landelijke regelgeving. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) adviseert nog altijd de ligplaatsverordening ondanks de recente verbetering van de huurpositie van woonbootbewoners. De verhoging van de woonkosten zullen ervoor zorgen dat sommige mensen noodgedwongen hun woning zullen moeten verkopen.

De keuze om de grond oftewel de tuin terug te geven is een waardevermindering en blijft dan nog wel het recht bestaan om aangemeerd te blijven? Dit staat haaks op de gemeentewet artikel 160 lid 3 waarin staat dat gemeenten dienen te voorkomen dat verlies van recht of bezit plaatsvindt. 

Er wordt gesproken over een nihil bedrag aan precario, als woonbootbewoner sinds 1994 heb ik echter in een periode van 29 jaar al ruim 14500 euro betaald en nog nooit onderhoud gehad. Een bedrag van 563.35 euro per jaar durf ik niet nihil te noemen. 

Dan nog diverse onduidelijkheden: 
- Er wordt in de media een prijs genoemd van 10,50 euro. En dat dit allen voor grondgebruik is. De medewerkers van de gemeente die op huisbezoek zijn geweest hebben het ook gehad over gehad dat er voor de m2 water betaald zou moeten gaan worden.
- Waarop is het geschatte huurbedrag gebaseerd?
- Wat is de benchmark om te bepalen wat marktconform is? (Woonboten in andere gemeenten? Vakantiehuizen?)
- De optie voor mogelijke koop van de grond van de gemeente wordt niet genoemd, maar is wel besproken in de diverse gesprekken met de woonbootbewoners.
- De woonbootbewoners die in de afgelopen jaren op eigen kosten de walkant hebben vervangen worden niet genoemd of financieel gecompenseerd in het raadsvoorstel.

Dat er geld beschikbaar moet worden gesteld voor het vervangen van de walkant is evident en staat voor ons ook niet ter discussie. De koppeling met een huurovereenkomst die gemaakt wordt en de argumenten die daarvoor genoemd worden zijn niet correct. 

Wij willen dat u instemt met het raadsbesluit om de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor het vervangen van de beschoeiing, maar vragen u kritisch te kijken en negatief te beslissen over de koppeling met een huurovereenkomst.

Met hartelijke groet,
(Geanonimiseerd door de gemeente Noordwijk)