Datum: 30-05-2023 - 20:03
29
mrt
'23
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Gemeenteraadsvergadering: 10 raadsvoorstellen, 3 amendementen, 3 moties.

Op dinsdagavond 28 maart vond er een gemeenteraads- vergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 28-03-2023.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn aangenomen.

6.a
Raadsvoorstel Afsprakenkader kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven

6.b
Raadsvoorstel Oevers Haarlemmertrekvaart. 
Het raadsvoorstel is niet in stemming gebracht en zal eerst behandeld gaan worden in de commissie.

6.c
Raadsvoorstel Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Westeinde naast 38 Noordwijkerhout’

6.d
Raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Noordwijk 2020.

6.e
Raadsvoorstel Besluitvorming integraal Waterketenplan Bollenstreek 22-26.

6.f
Raadsvoorstel Aanwijzing lokale publieke media instelling.

6.g
Raadsvoorstel Mensen hebben mensen nodig; actieprogramma tegen eenzaamheid 2023-2026.

6.h
Raadsvoorstel Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2023.

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:


7.a
Raadsvoorstel Beheerplan groen 2023-2027.
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a.1
Amendement Lid Kramer (D66) e.a. inzake Beheerplan groen concept 2023 2027 - biodiversiteit.
Stemmen voor: Niet in stemming gebracht, volgt later bij de perspectiefnota.
Stemmen tegen: -
Amendement: -

7.a.2
Amendement lid Kramer (D66) e.a. over Beheerplan groen.
Stemmen voor: Niet in stemming gebracht, volgt later bij de perspectiefnota.
Stemmen tegen: -
Amendement: -

7.b
Raadsvoorstel Verordening noodsteun energiecrisis aan maatschappelijke instellingen.
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 2
Raadsvoorstel: aangenomen 

7.b.1
Amendement lid C. Meiland (GL) inzake verordening noodsteun energiecrisis aan maatschappelijke instellingen.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 17
Amendement: verworpen

Actuele moties:
8.a
Actuele motie leden Meiland (GL) en Steenvoorden (PUUR) inzake 'alles begint met een plan'.
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 2
Motie: aangenomen

8.b
Actuele motie leden Meiland (GL) en Steenvoorden (PUUR) inzake 'Het souterrain de onderkant van het wonen' (EV).
Stemmen voor: 22
Stemmen tegen: 3
Motie: aangenomen

8.c
Actuele motie leden De Moor (Lijst de Moor) en Steenvoorden (PUUR) inzake Dierenambulance.
Stemmen voor: 22
Stemmen tegen: 3
Motie: aangenomen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.