01
feb
'23
Subsidiëring van veiligheidskosten bij evenementen mogelijk voor organisaties/verenigingen.
Geschreven door BON / Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Subsidiëring van veiligheidskosten bij evenementen mogelijk voor organisaties/verenigingen.

Het college van B&W heeft middels een brief de gemeenteraad geïnformeerd over de vaststelling van de ‘Subsidiebeleidsregel veiligheidskosten evenementen gemeente Noordwijk 2023' op 31 januari 2023. Aanleiding is dat organisaties/verenigingen te maken hebben met hoge kosten voor het o.a. inhuren van verkeersregelaars en stewards bij de uitvoering van hun evenementen. Voor het verkrijgen van een evenementenvergunning...

zijn deze verkeersregelaars en stewards noodzakelijk. In de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV) staan algemene juridische kaders opgenomen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor gemeentelijke subsidie.

De gemeenteraad heeft vanaf 2023 een bedrag van € 70.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de tegemoetkoming voor organisaties/verenigingen, in de te maken veiligheidskosten voor alle evenementen binnen de gemeente Noordwijk.

Aangezien het begrote bedrag van € 70.000,- niet de volledige dekking geeft voor alle kosten, die de organisatoren omtrent de veiligheid bij de evenementen moeten maken, is de bovengenoemde subsidiebeleidsregel opgesteld en daar is het volgende opgenomen:

De subsidieontvanger dient in ieder geval zelf zorg te dragen voor de financiering van minimaal 25% van de subsidiabele kosten. Het meerdere van deze subsidiabele kosten komt in aanmerking voor subsidie tot een maximum van.
* 75% van de te maken veiligheidskosten bij een niet-commercieel evenement.
* 50% van de te maken veiligheidskosten bij een commercieel evenement. Een commercieel evenement is een evenement waarbij inkomsten (zoals o.a. verhuur van marktkramen en het hanteren van toegangsprijzen) worden gegenereerd.

Om te voorkomen dat organisaties met de beschikking over voldoende eigen middelen een subsidieaanvraag voor de veiligheidskosten indienen, zal de subsidieaanvraag worden getoetst op het onderstaande:

De mate waarin de eigen middelen ontoereikend zijn om zelf de kosten voor de veiligheid bij het evenement te kunnen dragen.
* Het totaal van de eigen middelen mag niet hoger zijn dan hetgeen is bepaald onder artikel 22 'Reserves' van de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV).
* Bedragen de eigen middelen meer dan het in artikel 22 van de ASV gestelde, dan dient het overschrijdende bedrag te worden aangewend voor de bekostiging van de te maken veiligheidskosten. De mate waarin de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden (bijvoorbeeld bijdragen derden/sponsoring) kan beschikken om de kosten te dekken.

In de subsidiebeleidsregel is ook een inspanningsverplichting opgenomen. Dit om de subsidieaanvragers te stimuleren zelf vrijwilligers te werven die kunnen worden opgeleid tot stewards en verkeersregelaars. Dit om de hoge kosten te verminderen. Men hoeft dan geen of minder dure stewards en verkeersregelaars in te huren bij derden, maar heeft deze zelf beschikbaar.

De subsidiering van de kosten van dranghekken en borden is in deze regeling vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Deze kosten worden door de gemeente betaald en hiervoor bestaat nog geen regeling. Er wordt momenteel door het college onderzocht op welke manier hier in de toekomst mee om moet worden gegaan.