Datum: 30-03-2023 - 16:05
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

01
feb
'23
College beantwoordt vragen CDA over: Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers.
Geschreven door College / CDA
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA over: Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers.

Fractie CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk: Geacht college van B&W, wij lazen onlangs dat de gemeente Teylingen werkt met een cadeaubon voor jonge mantelzorgers als compliment voor hun zorgtaken. Nadat wij dit hebben nagevraagd, bleek een degelijk compliment voor jonge mantelzorgers in de gemeente Noordwijk niet te bestaan. Daarom heeft de fractie van het CDA de volgende vragen aan het college...

en deze vragen zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Waarom is er in gemeente Noordwijk gekozen voor alleen een mantelzorgcompliment voor 18+ ers?

Antwoord:
In zowel de wettekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning als de verordening Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk wordt de leeftijd van de mantelzorger niet begrensd. Ook 18-minners kunnen een mantelzorgwaardering aanvragen en toegekend krijgen. In 2021 hebben 13 van hen de mantelzorgwaardering aangevraagd en toegekend gekregen. In 2022 waren dat er 10.

Vraag 2.
Heeft de gemeente in beeld hoeveel jonge mantelzorgers er zijn in de gemeente Noordwijk? Zo ja, hoeveel?

Antwoord:
Landelijk onderzoek uit 2020 geeft aan dat circa één op de 4 jongeren mantelzorg verleent. Uitgaande van 4.835 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar, gaat het in Noordwijk om circa 1.200 jongeren. Volgens eerder genoemd onderzoek kan twee derde van hen, naar eigen zeggen, de hulpverlening goed aan. Een derde voelt zich matig belast (33%) en 3% ernstig. 

Dat betekent dat 36 jongeren in Noordwijk dringend behoefte hebben aan ondersteuning en circa 400 mogelijk behoefte hebben aan ondersteuning. Welzijn Noordwijk registreert het aantal mantelzorgers. In 2022 zijn er 24 mantelzorgers tussen de 16 en 24 jaar opgenomen in de registratie.

Vraag 3.
Is het college het met het CDA eens dat een mantelzorgcompliment ook beschikbaar moet zijn voor minderjarigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. De mantelzorgwaardering is ook al beschikbaar voor jonge mantelzorgers. Er is geen aparte waardering voor jongeren gecreëerd

Vraag 4.
Is het college het met het CDA eens dat een mantelzorgcompliment een goed manier is om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen om zo te kijken waar bij deze groep eventueel de ondersteuningsbehoefte ligt?

Antwoord:
Ja, hier zijn wij het meer eens. Net als bij volwassenen kan de waarderingsregeling een manier zijn om meer jongeren in beeld te krijgen.

Geen aparte waarderingsregeling
Uw onderliggende vraag lijkt te zijn of ons college ook een aparte waarderingsregeling voor jongeren in het leven wil roepen. Dit vinden wij vooralsnog geen goed idee. Dit om drie redenen:
1. De huidige regeling is geschikt.
2. De huidige mantelzorgwaardering staat open voor jongeren en er zijn geen aanwijzingen dat jongeren deze onvoldoende vinden.
3. We willen niet meer maar minder regelingen.

Wij streven ernaar om het aantal regelingen zo beperkt mogelijk te houden. Een aparte regeling brengt namelijk organisatie, administratie, communicatie en kosten met zich mee Dit is voor inwoners, uitvoerders en gemeente zelf onwenselijk.

Een aparte regeling kan de indruk wekken dat de gemeente mantelzorg onder jongeren wil stimuleren. Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de jongeren de mantelzorg als positief beleeft. Het zorgen voor een naaste kan de onderlinge banden versterken en ook extra betekenis aan het leven geven. 

Mantelzorg door jongeren kan echter ook minder gewenste effecten hebben. De druk van de zorg kan ten koste gaan van de aandacht voor school en zelfontplooiing. Stress bij overbelasting kan leiden tot mentale problemen of spanningen in de relatie.

In het essay 'Maatschappelijke discussie nodig over jonge mantelzorgers' bepleit het Sociaal Cultureel Planbureau voorzichtigheid. Ondersteuning van jonge mantelzorger is belangrijk, maar het stimuleren hiervan is ongewenst.

Goed ondersteunen
Hoewel wij mantelzorg door jongeren dus niet willen stimuleren, vinden wij de ondersteuning van jonge mantelzorgers belangrijk. De cijfers hierboven maken duidelijk dat hierin nog veel winst te behalen is.

Wij hebben het jeugd- en jongerenwerk (Welzijnskwartier) en het welzijnswerk (Welzijn Noordwijk) daarom verzocht om hiervoor met een gezamenlijke aanpak te komen. Deze verwachten wij in het voorjaar van 2023.

Wij hopen uw vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk