Datum: 28-01-2023 - 15:01
Aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

19
jan
'23
Uitbreidingsstop Liander heeft ook gevolgen voor Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Liander
Foto's Liander

Uitbreidingsstop Liander heeft ook gevolgen voor Noordwijk en Noordwijkerhout.

Netbeheerder Liander heeft in een brief aan de gemeente Noordwijk laten weten, dat men helaas heeft moeten besluiten om tranportschaarste af te kondigen voor elektriciteitsstation Noordwijk. Liander realiseert zich dat dit voor de gemeente een uitermate vervelend besluit is, gezien het effect hiervan op met name ondernemers in o.a.de gemeente Noordwijk...

uIn deze brief informeert Liander de gemeente over de oorzaak, de gevolgen en oplossingen.

Oorzaak
Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. De capaciteit van het net kan echter niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden. Daardoor raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Dit is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening.

Deze verduurzaming is door de hoge energieprijzen het laatste jaar in een stroomversnelling geraakt. Door deze drukte is ook de maximale capaciteit van het elektriciteitsstations in Noordwijk bereikt. Dit raakt bedrijven in het verzorgingsgebied van dit station.

Helaas heeft Liander tegelijkertijd te maken met een historisch groot werkpakket, een tekort aan technisch personeel en een gebrek aan beschikbare materialen en ruimte, waardoor het versterken van het elektriciteitsnet minder snel gaat dan gewenst. Deze combinatie van factoren maakt dat ons netwerk tegen haar grenzen aanloopt en we in steeds meer gebieden transportschaarste moeten afkondigen.

Voor de regio Holland-Rijnland was al eerder transportschaarste in (delen van) de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop afgekondigd. Nu komen hier (delen van) de gemeenten Noordwijk, Leiden, Voorschoten, Leiderdorp en Teylingen bij.

Omdat de vraag naar elektrisch vermogen op dit moment sneller groeit dan dat de netbeheerder het elektriciteitsnet kan uitbreiden, is de verwachting dat de komende jaren in meer gebieden in Holland-Rijnland de maximale capaciteit wordt bereikt.

Impact op Noordwijk
Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander bedrijven die zich in het verzorgingsgebied van elektriciteitsstation Noordwijk willen vestigen, of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, op een wachtlijst plaatst. Dit besluit heeft geen gevolgen voor ondernemers die al een contract met Liander hebben of al afspraken met Liander hebben gemaakt over extra capaciteit.

Voor bekende woningbouwplannen is capaciteit gereserveerd en die woningen kunnen ook worden aangesloten. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor consumenten die stroom verbruiken of terug leveren met hun zonnepanelen.

Oplossingen
Liander kan getroffen ondernemers pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die tijdelijk meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement. Bij het onderzoek naar congestiemanagement vraagt de netbeheerder aan de grootste verbruikers van elektriciteit om hun piekverbruik op een later moment te plannen of eigen energiebronnen in te zetten.

Hoewel congestiemanagement soms kansen biedt, zijn niet alle ondernemers in staat om flexibel met hun energievraag om te gaan. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2023 duidelijk of dit nog extra ruimte op het net kan opleveren. Liander verwacht op zijn vroegst in 2028 structureel extra capaciteit beschikbaar te hebben voor grootverbruikers in dit gebied.

Uitbreiding
Voor structureel meer capaciteit is het noodzakelijk dat de capaciteit van het elektriciteitsstation in Noordwijk wordt verdubbeld. Dit is niet mogelijk op de huidige locatie aan de Losplaatsweg. Daarom zoekt Liander samen met u naar een nieuwe locatie, die bij voorkeur aan de rand van de kern van Noordwijk moet worden gevonden.

Deze zoektocht is helaas niet gemakkelijk, maar wij hebben met elkaar uitgesproken dat wij die zo snel mogelijk willen afronden. Helaas nemen de hierop volgende ruimtelijke procedures, de engineering en de bouw ook de nodige tijd in beslag.

Noordwijkerhout
Zoals u weet is ook //in Noordwijkerhout ruimte nodig voor een nieuw elektriciteitsstation. Hiervoor hebben we met elkaar al de nodige stappen gezet. Liander richt zich nu op grondverwerving en wij hopen in het eerste kwartaal van 2023 meer helderheid te kunnen geven over de beoogde locatie.

Sassenheim
Voldoende capaciteit bij het regionale elektriciteitsstation in Sassenheim is ook belangrijk voor de gemeente Noordwijk, omdat dit station de stroom verdeeld over de stations in de verschillende kernen in de Duin- en Bollenstreek.

Ook hier wordt gewerkt aan de vergroting van de capaciteit, omdat ook op dit station de capaciteit schaars is en Liander hier op termijn capaciteitsproblemen verwacht. Hierover is Liander in goed overleg met de gemeente Teylingen.

Informeren klanten
Liander zal klanten met grootverbruikaansluitingen informeren met een brief. Daarin worden klanten ook uitgenodigd voor een webinar waarin de situatie wordt toegelicht en tevens det mogelijkheid is om vragen te stellen. Liander biedt u daarnaast aan de gemeenteraad te informeren over de ontstane situatie.

Vervolg
In het eerder benoemde overleg hebben we met elkaar afgesproken in contact te blijven en de wens uitgesproken om zo snel mogelijk tot een één of meerdere concrete locaties te komen voor het elektriciteitsstation in Noordwijk. Zodat begonnen kan worden met (eventuele) grondverwerving en ruimtelijke procedures.

Verder is recent het Landelijk Actieprogramma Netcongestie door minister Jetten aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zitten enkele aanknopingspunten om de versterking van de netinfrastructuur te versnellen en in tijden van tranportschaarste de ruimte op het net beter te benutten. Hiervoor moeten veel partijen de nodige stappen zetten en dit zal dus niet op zeer korte termijn tot resultaten leiden, maar ook hierover gaan we graag in overleg. 

Voor de ontwikkeling van uw gemeente is een goed ondernemersklimaat belangrijk. Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening is hierbij essentieel. Daarom is het erg belangrijk dat we hier samen in optrekken. Wij waarderen het dat u wilt meedenken in oplossingen en blijven graag in gesprek.

Hoogachtend,
Liander N.V.