Datum: 04-06-2023 - 02:52
22
dec
'22
Partij voor de Inwoners stelt vragen aan college over: statushouders.
Geschreven door Partij voor de Inwoners
Foto's Redactie BON

Partij voor de Inwoners stelt vragen aan college over: statushouders.

Fractie Partij voor de Inwoners: Keer op keer zien onze eigen jongeren/starters, spoedzoekers en andere woningzoekenden nu al dat (onder andere) statushouders voorrang krijgen bij toewijzing van sociale huurwoningen. Het aantal met voorrang te plaatsen statushouders zal komend jaar ook nog eens bijna verdubbelen ten opzichte van 2022. En er is ook nog een ‘dwangwet' vanuit Den Haag op komst waardoor gemeentes...

wellicht gedwongen kunnen worden om ook grote aantallen asielzoekers op te nemen.

Wij vinden die voorkeurspositie niet rechtvaardig, omdat dit ten koste gaat van Noordwijkers die ook al vele jaren wachten op een eigen woning. Mede vanuit de inzet van de Partij voor de Inwoners is in het coalitieakkoord 2022-2026 daarom in goed overleg met de andere collegepartijen het volgende afgesproken wat betreft statushouders: 

“Statushouders en andere woningzoekenden worden gelijk behandeld. We moeten af van de voorrangsregel voor statushouders, het sluit onze eigen inwoners nu uit. We willen dat zoveel mogelijk eigen inwoners, zeker de starters, in Noordwijk kunnen wonen. Er komt geen AZC in Noordwijk.”

In de brief en memo van het college aan de gemeenteraad dd. 7 november 2022 met als onderwerp ‘Stand van zaken Wet inburgering, huisvesting statushouders’ blijkt dat het college deze voorrangsregel voor statushouders nog steeds hanteert. Erger, de gemeente heeft veel meer statushouders een woning toegewezen dan de (landelijk aangegeven) taakstelling. 

Voor alle duidelijkheid: onze vragen betreffen niet de tijdelijke opvang van inmiddels bijna 500 Oekraïense vluchtelingen in diverse gebouwen en bij particulieren in huis, waarvoor de gemeente, organisaties en vooral veel inwoners zich zo positief inzetten.

Vragen Partij voor de Inwoners:

Vraag 1.
In de genoemde brief van 7 november 2022 wordt onder paragraaf 5 ‘Taakstelling huisvesting statushouders’ beschreven dat de Staatssecretaris de taakstelling voor 2022 heeft gesteld op 25 34 zijnde 59 statushouders. Deels daarbovenop wordt een lijst met 14 namen genoemd vanuit het COA en nog eens aanvullend 29 personen via de corporaties. Cijfermatig is de informatie niet te volgen.

Duidelijk is wel dat er voor 2022 in ieder geval 29 personen meer zijn gehuisvest dan de taakstelling. Onduidelijk is wat er met de genoemde 14 statushouders is gebeurd. Graag alsnog, en ook voor de toekomst, een transparant en duidelijk herleidbaar cijfermatig overzicht met eenduidige toelichting. Het lijkt ons praktisch dat de cijfers voor 2022 per datum van 31-12-2022 worden verstrekt.

Vraag 2.
Uit de brief blijkt dat de gemeente minimaal 29 statushouders meer heeft geplaatst dan de taakstelling. Dit lijkt vooral te zijn veroorzaakt door veel grotere aantallen in de tweede helft van 2022. Hoe valt dit te rijmen met de inhoud van het in juli 2022 vastgestelde coalitieakkoord?

Vraag 3.
Gesteld wordt het volgende: “In de tweede helft van 2022 hebben beide corporaties die werkzaam zijn in Noordwijk, te weten Stek en St. Antonius van Padua, aanvullend op de taakstelling gezamenlijk nog eens 29 personen geplaatst.” Was dat in uw opdracht, zo ja waarom? Zo nee, hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe gaat u dit in de toekomst voorkomen?

Vraag 4.
Statushouders worden met name in sociale huurwoningen geplaatst. Hoeveel huurwoningen zijn er in de periode 1 januari t/m 31 december 2022 toegewezen aan statushouders, totaal en respectievelijk voor de dorpsdelen De Zilk, Noordwijkerhout en Noodwijk?

Vraag 5.
Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in het jaar 2022 totaal vrijgekomen door verhuizing of nieuwbouw, dus toewijsbaar aan nieuwe huurders (inclusief statushouders), per dorpsdeel?

Vraag 6.
Voor 2023 wordt volgens het memo een aantal van 2 x 54 te huisvesten statushouders verwacht, zijnde 108 personen. Bijna een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Hoeveel sociale huurwoningen gaat dit bij ongewijzigd beleid naar uw inschatting in 2023 vergen?

Vraag 7.
Aan het slot van het memo wordt gesteld dat zowel de corporaties als Vluchtelingenwerk signalen afgeven dat het draagvlak onder de bevolking afneemt. Ernstig is dat de enorme toename van statushouders volgens uw memo “resulteert in een aanzienlijk beroep op sociale huurwoningen, in een grote toename naar vraag naar huisartsen, tandartsen, ziekenhuiszorg, het onderwijs, kinderopvang, etc.”

Dat betekent dat de wachtlijsten voor onze inwoners voor essentiële basisvoorzieningen wat betreft onze gezondheid nog langer worden. Wat gaat u concreet doen met deze alarmerende constateringen? Ook richting de andere overheden?

Vraag 8.
Gaat u, mede gezien het steeds grotere beslag op de al veel te krappe hoeveelheid sociale woningen voor onze eigen inwoners, en uw verontrustende mededeling over het beroep op onze gezondheidszorg, per heden uitvoering geven aan de afspraak uit het coalitieakkoord 2022-2026, waardoor gestopt wordt met het principe van ‘statushouders eerst’?

Gaat u vanaf 1 januari 2023 naar het afgesproken principe dat statushouders en onze eigen woningzoekenden voortaan gelijk worden behandeld? 

Partij voor de Inwoners