Datum: 04-06-2023 - 03:20
14
dec
'22
College beantwoordt vragen GroenLinks en PUUR over: Doelgroepen Kuuroord Noordwijk.
Geschreven door College B&W en GroenLinks - PUUR
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen GroenLinks en PUUR over: Doelgroepen Kuuroord Noordwijk.

Fracties GroenLinks en PUUR: Via de gemeentelijke communicatie is ons het bericht toegekomen van een aantal bijeenkomsten over Kuuroord Noordwijk op 1 december. Hierin lijkt een onderscheid gemaakt te zijn tussen vier verschillende groepen binnen de gemeente Noordwijk. De fracties hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W, en deze zijn onlangs door het college beantwoordt...

Vraag 1.
Er wordt o.a. verschil gemaakt tussen 'gezinnen met een ruime portemonnee’ en 'gezinnen met een wat krappe portemonnee’. Welke argumenten liggen hieraan ten grondslag om tot deze specifieke indeling van doelgroepen te komen?

Antwoord:
Om een zo breed mogelijke groep inwoners te bevragen en informatie op te halen is er in eerste instantie voor gekozen gebruik te maken van focusgroepen in het participatietraject. Het benoemen van verschillende doelgroepen is in een brede groep onder leiding van een externe bureau voorbereid door zoveel mogelijk verschillende doelgroepen binnen de gemeente te benoemen en daaruit is vervolgens een aantal focusgroepen benoemd.

Naar aanleiding van de kritiek op de focusgroepenindeling, heeft de projectgroep de indeling van de focusgroepen tegen het licht gehouden en deze feedback ter harte genomen. Er is dan ook voor gekozen om alsnog een andere werkwijze toe te passen waarbij de indeling is losgelaten en iedere inwoner van Noordwijk welkom was op de verschillende tijdstippen.

Enige uitzondering hierop was het gesprek met een aparte “jongerengroep”. Er zat geen enkele negatieve bijbedoeling achter de oorspronkelijke indeling en dit is ook zo gecommuniceerd naar de pers. Inmiddels hebben er 4 groepsgesprekken plaatsgevonden in Noordwijk en Noordwijkerhout op donderdag 1 en vrijdag 2 december jl.

Vraag 2.
Is het programma en het aanbod voor alle bijeenkomsten en de verschillende doelgroepen zoals door u is gedefinieerd, gelijkluidend en zo nee, kunt u dan aangeven (inclusief onderbouwing en motivatie) waarin het programma/aanbod per doelgroep verschilt en wat hieraan ten grondslag ligt.

Antwoord:
Het programma en het aanbod is voor alle bijeenkomsten gelijkluidend, dit was ook zo in de oorspronkelijke indeling.

Vraag 3.
De doelgroep 'gezinnen met een wat krappe portemonnee’ worden overdag - tijdens (normale) werktijden - uitgenodigd, terwijl de doelgroep ‘gezinnen met een ruime portemonnee' in de avonduren, dus buiten normale werktijden uitgenodigd. Kunt u aangeven en beargumenteren waarom u tot deze keuze bent gekomen.

Antwoord:
Zoals bij vraag 1 aangegeven is er in het inmiddels uitgevoerde traject geen onderscheid gemaakt, met uitzondering van een aparte jongerengroep die in de middag heeft plaatsgevonden na schooltijd.

Vraag 4.
Er zullen mensen zijn die zich niet, of willen herkennen in de 'doelgroepen’, welk alternatief biedt u deze mensen en hoe gaat u dit communiceren.

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 1.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.