Datum: 02-10-2023 - 06:54
01
dec
'22
Herbouw De Schelft (89): Alle opties voor een nieuwe Schelft door de sterk gestegen kosten weer op tafel.
Geschreven door BON / Gemeente Noordwijk
Foto's PR

Herbouw De Schelft (89): Alle opties voor een nieuwe Schelft door de sterk gestegen kosten weer op tafel.

Zaterdag 14 november 2020 werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft. In de middag, na het sein brandmeester, werd gelijk duidelijk dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand grote schade op. Maar liefst rond de 30 organisaties...

verenigingen en scholen maakten veel of met enige regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Sindsdien houdt BON u met heel veel nieuwsberichten op de hoogte over: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

Herbouw De Schelft (89): Alle opties voor een nieuwe Schelft door de sterk gestegen kosten weer op tafel.

Raadsbrief 29-11-2022 > Recentelijk hebben wij als college uw als gemeenteraad via een raadsinformatiebrief d.d. 25 oktober 2022 en een toelichtende presentatie op 1 november 2022 geïnformeerd over de herbouw van De Schelft en de daaraan verbonden financiële consequenties.

Tijdens de behandeling van de begroting op 8 november 2022 uitten verschillende fracties hun zorgen over de huidige economische situatie en de mogelijke nadelige gevolgen hiervan op termijn voor de gemeentelijke begroting. Daarbij werd ook de overschrijding van de investerings- en exploitatiekosten voor de herbouw van De Schelft genoemd. Verschillende fracties gaven aan dat nadrukkelijk naar de betaalbaarheid van deze voorziening moet worden gekeken.

Op initiatief van de gemeenteraad is op 10 november 2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie (sport, cultuur en (carnavals)evenementen) met eenvoudig zwembad. Tevens is uw raad akkoord gegaan met de dekking van de hogere kapitaal- en exploitatielasten. In overleg met de verenigingen en de architect zijn bezuinigingen doorgevoerd. Ondanks deze bezuinigingen is sprake van een tekort op het investeringsniveau van circa € 1,1 miljoen. Dit zou overigens nog circa 3 miljoen meer zijn zonder de doorgevoerde optimalisaties.

Het verder uitkleden van de multifunctionele accommodatie, zonder daarbij functies te laten vervallen, is niet meer mogelijk. Wat de exacte financiële gevolgen zijn qua exploitatie wordt nog in beeld gebracht. brief van 25 oktober 2022 hebben wij uw raad laten weten dat rekening gehouden dient te worden met een potentieel tekort. Naast de toegenomen kapitaallasten verwachten wij een overschrijding qua exploitatie vanwege een potentieel tekort op het horecaresultaat en de gestegen energiekosten.

Om uw raad tot een afgewogen keuze te laten komen, vinden wij het wenselijk om uw raad meerdere scenario’s voor te leggen. Een brede afweging tussen de verschillende scenario’s door uw raad is nu qua tijd mogelijk geworden doordat de verzekeraar zonder voorwaarden tot uitkering overgaat.

Het college is voornemens om de volgende scenario's voor u als gemeenteraad in beeld te brengen:
1.
Het huidige voorlopig ontwerp. Deze gaat uit van een multifunctionele hal inclusief een eenvoudig zwembad (alleen wedstrijdbad) en 500m2 casco verhuurbare ruimte. Naast de reeds gemaakte investeringskostenraming wordt voor dit scenario ook de exploitatieprognose herijkt;
2.
Het bovenstaande scenario, maar dan zonder het zwembad. Hiervoor wordt een financiële doorrekening gemaakt van zowel de investeringskosten alsook de daarbij behorende exploitatieprognose;
3.
Het terugbouwen van een grote multifunctionele sporthal (28 bij 48) inclusief de bijbehorende faciliteiten, waarbij geen rekening wordt gehouden met specifieke verenigingsruimtes voor de carnavalsvereniging (o.a. flexibele schil en verenigingsruimte) en ODI. De bezoekerscapaciteit tijdens carnaval zal (substantieel) lager zijn dan gevraagd omdat de flexibele schil niet wordt gebouwd. Ook voor dit scenario wordt een financiële doorrekening gemaakt van zowel de investeringskosten alsook de daarbij behorende exploitatieprognose;
4.
Het terugbouwen van een standaard sporthal van 24 bij 44 meter inclusief bijbehorende faciliteiten. In dit scenario wordt geen rekening gehouden met specifieke verenigingsruimtes voor de carnavalsvereniging en ODI. Tevens zal de bezoekerscapaciteit tijdens carnaval lager zijn dan gevraagd en ook lager zijn dan in variant 3. Ook voor dit scenario wordt een financiële doorrekening gemaakt van zowel de investeringskosten alsook de daarbij behorende exploitatieprognose;
5.
Het bouwen van alleen een eenvoudig wedstrijdbad (6-baans) met bijbehorende faciliteiten en een beperkte horecafunctie. Ook voor dit scenario wordt een financiële doorrekening gemaakt van zowel de investeringskosten alsook de daarbij behorende exploitatieprognose;
6.
Een alternatieve invulling -zoals woningbouw- op de oude locatie van De Schelft en het verplaatsen van de sporthalfunctie naar Sportpark De Boekhorst. Dit scenario wordt enkel omschreven zonder hier financieel aan te rekenen. Dat vraagt immers een veel uitgebreidere studie.

Tijd is geld
Op basis van de ontvangen signalen achten wij deze scenariostudie noodzakelijk om te komen tot een afgewogen besluit. Om de verschillende scenario's uit te werken en door te (laten) rekenen is uiteraard wel de nodige tijd benodigd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe adviseurs werken wij toe naar een definitieve besluitvorming over de herbouw van De Schelft in uw gemeenteraadsvergadering van 18 april 2023.

Als gevolg van deze tussenstap loopt de oorspronkelijke planning met minimaal 3 maanden uit. De totale uitloop zal wellicht langer worden aangezien de capaciteit van de benodigde externe expertise (architect en diens adviseurs) door onduidelijkheid over het vervolg nu nog niet kan worden vastgelegd. Daarnaast zal bij een gewijzigde scenariokeuze teruggegaan moeten worden naar de tekentafel om tot een nieuw Voorlopig Ontwerp te komen.

Als gevolg van de inflatie - uitgaande van de verwachtingen voor 2024 dient rekening gehouden te worden met ruim 1,5% per kwartaal. Voor het eerste scenario zou dit inhouden dat er sprake is van een kostenstijging van ruim € 250.000 per kwartaal- zullen niet alleen de bouwkosten stijgen, maar zal ook de restwaarde van de Tijdelijke De Schelft afnemen en zal de grond hier langer moeten worden gehuurd. Tijd is dus geld en de verwachting is niet dat dit zal wijzigen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

******
Eerdere berichten over de brand en herbouw van De Schelft kunt u hieronder lezen.
 

88 > 16-10-202 > Bruggetje dicht gedurende sloop restanten De Schelft.

87 > 26-10-2022 > Budget Herbouw De Schelft heeft een tekort van 1,1 miljoen euro door sterk oplopende bouwprijzen.

86 > 26-10-2022 > Medio november 2022 sloop restant De Schelft.

85 > 06-07-2022 > Op zoek naar herbruikbare materialen in oude De Schelft.

84 > 20-06-2022 > Slangen + Koenis Architecten ontwerpt de nieuwe De Schelft.

83 > 13-05-2022 > De Schelft: Exploitatie tijdelijke De Schelft door Sportbedrijf Noordwijk.

82 > 11-05-2022 > Herbouw De Schelft: o.a. initiatiefnemers gezondheidscentrum haken af, excessieve prijsstijgingen en duurzaamheidsmaatregelen.

81 > 16-03-2022 > Tijdelijke Schelft en aanbesteding, gezondheidscentrum, PvE, planning herbouw De Schelft.

80 > 25-02-2022 > Wethouder Roberto Ter Hark, BKN en Northa nemen tijdelijke Schelft officieel in gebruik. (foto's)

79 > 01-02-2022 > Verenigingen presenteren zich in tijdelijke Schelft. (foto's+filmpje)

78 > 26-12-2022 > Info tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft, vleermuizen en detectietoezicht oude Schelft)

77 > 21-12-2021 > Vorderingen tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft later)

76 > 10-12-2021 > 2500 Kerstboomlichtjes geven goed zicht op een nieuwe Schelft.

75 > 30-11-2021 > Wat houdt een 'basaal zwembad' bij de nieuwe Schelft in?

74 > 24-11-2021 > Overeenstemming tussen Gemeente Noordwijk en verzekeraar over schadevergoeding De Schelft.

73 > 15-11-2021 > Verenigingen en politiek staan even stil bij '1 jaar na de brand' en kijken weer vooruit. 

72 > 13-11-2021 > '1 jaar na de brand' een lichtjesavond ter herdenking en aftrap voor een nieuwe Schelft.

71 > 11-11-2021 > Initiatiefvoorstel 'Herbouw De Schelft met basaal zwembad' met grote meerderheid aangenomen.

70 > 10-11-2021 > Initiatiefvoorstel NZLokaal, VVD, DOEN!, D66: Herbouw De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.

69 > 04-11-2021 > Wethouder Roberto ter Hark laat bouw tijdelijke Schelft van start gaan. 

68 > 04-11-2021 > Politiek positief over nieuwe kostenberekening voor een multifunctionele hal met basaal zwembad.

67 > 02-11-2021 > Handbalvereniging Northa pleit voor een nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst. (rectificatie)

66 > 29-10-2021 > Bouwstart en geplande opleverdatum tijdelijke Schelft en vergaderdata toekomst nieuwe Schelft.

65 > 21-10-2021 > College beantwoordt raadvragen over financiële dekking voor nieuwe Schelft.

64 > 24-09-2021 > College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan zwembad De Schelft.

63 > 22-09-2021 > Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft. (diverse info)

62 > 15-09-2021 > Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)