Datum: 01-10-2023 - 18:14
20
okt
'22
College beantwoordt vragen NZLokaal over: Afschaffing hondenbelasting.
Geschreven door NZLokaal / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Afschaffing hondenbelasting.

Fractie NZLokaal: Naar het item hondenbelasting is de laatste jaren veel aandacht gegaan. Deels terecht! Op dit moment betalen hondenbezitters veel te veel ten opzichte voor de openbare voorzieningen die hondenbezitters geboden wordt. Er zijn partijen in het huidige college die denken dat er niks voor deze groep bezitters gedaan wordt. Een andere partij denkt dat met streng handhaven in de toekomst overlast voorkomen gaat worden....

Deze partijen hebben in het coalitieakkoord opgetekend de hondenbelasting af te schaffen. Voordat we iets afschaffen willen wij als NZLokaal graag een goed inzicht krijgen of hondenbelasting wel of niet terecht is.

NZLokaal heeft de volgende vragen voor het college van B&W en deze zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vraag 1.
Wil het college na het afschaffen de voorzieningen (ter onkosten grote van € 70.000,-) behouden of afschaffen voor de hondenbezitters?

Antwoord:
In de begroting 2023 is nu opgenomen dat de hondenbelasting per 1-1-2023 wordt afgeschaft. De lagere inkomsten worden binnen het begrotingssaldo opgevangen. De voorzieningen blijven daarbij behouden.

Vraag 2.
Een hondenbezitter betaald nu ongeveer € 118,- voor de eerste hond. Het levert de gemeente ongeveer € 300.000,- op waarvan er ongeveer € 70.000,- wordt besteed aan de faciliteiten. Hoeveel zou een hondenbezitter per hond nu moeten betalen als we alleen de werkelijke kosten doorbelasten?

Antwoord:
Voor 2022 is een opbrengst hondenbelasting geraamd van € 274.000,- werkelijke opbrengst circa € 255.000,- zijn. Er zijn momenteel 1.968 eerste honden en 116 zogenaamde tweede honden bij de gemeente bekend. Als er wordt uitgaan van het gegeven dat er € 70.000,- wordt besteed aan de faciliteiten en dit bedrag het totaal aan werkelijke kosten betreft dan bedraagt het bedrag per hond € 33,59.

Vraag  3.
Kan er een schatting worden gegeven hoeveel hondenbezitters deze belasting nu niet betalen?

Antwoord:
Nee, dit is niet bekend. Bij controles van hondenbelasting in andere gemeenten blijkt dat tussen de 3 en 5% geen aangifte doet voor de hondenbelasting Als we dit niet onderbouwde percentage toepassen voor Noordwijk dan betreft dit ongeveer 83 hondenbezitters.

Vraag 4.
Denkt het college dat bij een lager bedrag mensen die nu niet betalen dit dan wel gaan doen?

Antwoord:
Dit is mogelijk. Dit is echter niet onderzocht en op basis van landelijke gegevens blijkt niet dat in gemeenten met ‘lage’ tarieven er sprake is van een hoger aantal aangiften.

Vraag  5.
Als het college deze voorzieningen wil behouden en de belasting afschaft, kan concreet worden aangegeven uit welk potje dit komt en wat moeten we er voor laten? Stoppen we, of bouwen we subsidies af van mooie activiteiten of korten we naar verenigingen?

Antwoord:
Zie antwoord 1, omdat het afschaffing binnen de begroting wordt opgevangen gaat het niet ten koste van andere posten binnen de begroting dan wel dan wel de voorzieningen voor de hondenbezitters.

Vraag  6.
Hoeveel hondenpoep bakken staan er in de gehele gemeente Noordwijk?

Antwoord:
Er staan circa 117 hondenpoepbakken (dispensers) in de hele gemeente met uitgifte van hondenpoepzakjes. Hiervan staan er 60 in Noordwijk (waarvan weer circa 50 op Noordwijk aan Zee) en 57 in Noordwijkerhout en De Zilk. Omdat er in het verleden teveel problemen waren met de dispensers is er in 2008 bij de evaluatie van het hondenbeleid in de kern Noordwijk al besloten om kapotte bakken niet te vervangen.

Met de harmonisatie van het hondenbeleid in 2020 geldt dit ook voor de overige kernen. Alleen op Noordwijk aan Zee zal dat indien nodig wel gebeuren, omdat we onze vele gasten aldaar de mogelijkheid willen geven de uitwerpselen direct op te ruimen en we bovendien als gemeente de verplichting kennen dat hondenbezitters een opruimmiddel bij zich moeten hebben.

Vraag  7.
Hoe vaak worden deze gelegd en hoe vol zitten deze bakken naar schatting in kg en zakjes dan?

Antwoord:
Naast bovengenoemde hondenpoepbakken staan er nog 623 afvalbakken waar men ook de zakjes in kan gooien. Deze worden allemaal 2 tot 7x per week geleegd, afhankelijk van hoe vaak de afvalbakken gebruikt worden. Omdat ze zowel voor zwerfafval als voor hondenpoepzakjes gebruikt worden weten we niet het aantal kilo, dan wel de hoeveelheid zakjes die daarin worden gegooid.

Vraag 8.
Hoeveel zakjes biedt de gemeente jaarlijks aan en zijn deze van een materiaal welke snel biologisch afbreekbaar zijn?

Antwoord:
In 2021 zijn acht pallets met zakjes verstrekt. Dat zijn ongeveer 2,3 miljoen zakjes. Nadrukkelijk zijn dit geen biologisch afbreekbare zakjes. In dat geval zou een gedeelte mogelijk weer in de plantsoenen worden gegooid. lets dat we nadrukkelijk niet willen. Bovendien zijn die zakjes ook duurder, zodat er bewust de keuze is gemaakt deze niet te gebruiken

Vraag  9.
Afgelopen vakantie viel het ons op dat er in een week bijna nergens geen zakjes bij de bakken hingen en hierin gelijk de hoeveelheid hondenpoep op de uitlaat stroken toenam. Vooral in de vroege ochtend (voor 06:30 uur en latere avond na 21:30 blijft er meer liggen! Kan het college uitleggen dat indien er strenger gehandhaafd wordt tussen welke tijden dit gaat gebeuren?

Antwoord:
In het algemeen kan worden gesteld dat wordt gestreefd naar efficiënte inzet van de (beperkte) handhavingscapaciteit. Dat betekent onder andere, dat bij toezicht op het naleven van hondenregels in de woonwijken rekening wordt gehouden met de tijden waarop honden over het algemeen worden uitgelaten.

Voor gebieden zoals het strand ligt dat anders en wordt er (ook) op andere tijden gecontroleerd. Op dit moment zijn de vaste roostertijden van de handhavers van 08.00 uur - 22.30 uur; incidenteel wordt hier van afgeweken voor gerichte controles op thema.

Vraag 10.
Er zijn al jaren boetenbedragen als men bijvoorbeeld honden los laat lopen, hondenpoep niet opruimt of geen opruimmiddelen bij zich hebben. Deze zijn al vrij fors, zeker als je kijkt dat een paarden bezitter de vijgen rustig mag laten liggen. Hoeveel boetes zijn er de afgelopen twee jaar uitgedeeld en voor welke vergrijpen en gaan deze boetes als de hondenbelasting verdwijnt ook verdwijnen of worden deze in de geest van strenger handhaven verhoogt?

Antwoord:
Het doel van handhaving is: het doen naleven van de geldende regels. Dat hoeft (gelukkig) lang niet altijd te betekenen dat er boetes uitgeschreven worden. Er wordt door de handhavers vooral veel geïnvesteerd in voorlichting en het aanspreken van hondenbezitters, dit doen we met name op plaatsen die vanuit het meldingensysteem naar voren komen als ‘overlast-locatie’.

De afgelopen twee jaar zijn er geen boetes uitgedeeld voor hondenpoep (wel voor loslopende honden). Wel zijn er formele waarschuwingen uitgeschreven. Boetes (strafbeschikkingen) worden overigens uitgeschreven onder verantwoording van het Openbaar Ministerie (OM). Ook de hoogte van de boetes wordt door het OM bepaald

Vraag 11.
Als men denkt aan extra (kostendekkende) inzet van handhavers op welke termijn en hoeveel extra handhavers denkt men dan in te kunnen zetten?

Antwoord:
Kostendekkendheid van handhavers is niet aan de orde. Door gemeentelijke BOA's aangezegde strafbeschikkingen worden immers door het OM opgelegd en de geïnde boetes komen ten goede aan de rijksoverheid, niet aan de gemeente In de meerjaren-begroting van 2023-2026 wordt de benodigde handhavingscapaciteit meegenomen.

De analyse die ten grondslag ligt aan de vraag naar extra capaciteit s gebaseerd op een hedendaags en breed takenpakket. Met deze uitbreiding zijn we in staat om een breed takenpakket op te pakken. Wel betekent dit dat er nog steeds geprioriteerd dient te worden. Deze prioritering, waarin het thema honden zeker ook meegenomen wordt, wordt voor 2023 opnieuw opgesteld.

Vraag 12.
Hoe groot acht men de pak kans gezien honden gemiddeld 3 tot 4 keer per dag tussen 04:00 en 24:00 uur worden uitgelaten?

Antwoord:
Terecht wordt er in de vraagstelling vanuit gegaan, dat honden gemiddeld 3 tot 4 keer per dag worden uitgelaten. Daarbij moet dan direct worden opgemerkt, dat het overgrote deel van de hondenbezitters de hondenregels kennelijk goed naleeft. Voor degenen die de regels niet goed naleven is de pakkans relatief klein, omdat de overtreding op heterdaad geconstateerd moet worden.

De pakkans wordt sterk vergroot door een meer gerichte focus op plaatsen waarvan op basis van meldingen en observaties bekend is dat regels niet worden nageleefd. De geprioriteerde inzet van handhavers zal dan ook vooral op deze plekken zijn.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk