Datum: 03-12-2022 - 13:27
Aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

15
okt
'22
College beantwoordt vragen PvdA over: Bedroevend laag percentage sociale huurwoningen.
Geschreven door PvdA / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen PvdA over: Bedroevend laag percentage sociale huurwoningen.

Fractie PvdA: We hebben onze wethouders de afgelopen maanden meerdere keren horen schermen met een percentage sociale huurwoningen van 25% in onze gemeente. Een verrassend percentage, omdat we op de lokale monitor wonen zien, dat Noordwijk slechts 20,8% corporatiehuur heeft, terwijl (Dashboard Lokale Monitor Wonen Noordwijk) 28,9% gemiddeld is in Nederland. Nog geen 21% sociale huurwoningen...

is een bedroevend laag percentage. Waar u als college, deze constatering had kunnen zien als een aanzet om beduidend meer sociale huurwoningen te bouwen, lijkt u te kiezen voor het opkalefateren van dit treurige beeld, door ook particuliere huurwoningen bij het aandeel sociale huur op te tellen.

Technische vragen
Uit antwoorden op onze technische vragen blijkt, dat u zich voor gegevens over het aantal particuliere huurwoningen met een sociale huurprijs, baseert op cijfers uit de Lokale Monitor Wonen. Uit een toelichting op de oorsprong van deze data die we vinden op de site van de VNG, blijkt dat deze aantallen slechts zijn gebaseerd op een schatting (pag. 8 van het document).

De fractie van de PvdA heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld en deze zijn onlangs beantwoordt door het college.

Vraag 1.
Als we kijken naar het aanbod van huurwoningen van particuliere aanbieders in de gemeente Noordwijk, zoals op Funda of Pararius, komen wij geen enkele woning tegen met een huurprijs onder de liberalisatie grens. Hoe heeft u zich ervan verzekerd, dat deze schatting overeenkomt met de werkelijkheid?

Antwoord:
Zowel de rijksoverheid als de provincie baseren hun beleidskeuzes op de cijfers van het CBS. Het college ziet geen reden om deze cijfers en de methodiek van de VNG en het CBS te betwisten, en van de werkwijze van de andere overheden af te wijken.

Voor de continuïteit van het aanbod sociale huur is de instandhoudingstermijn voor nieuw opgeleverde sociale huurwoningen door zowel corporatie als particuliere eigenaren, die vanaf de inwerkingtreding d.d. 4 maart 2022 van de Doelgroepenverordening Noordwijk 2022 1 tien of meer sociale huurwoningen verhuren, gelijk aan het wetlelijk gestelde maximum van 30 jaar.

Vraag 2.
Wij denken dat we als overheid een reëel beeld zouden moeten willen neerzetten. Dus niet schermen met opgekalefaterde, deels geschatte getallen, die zich niet laten vergelijken met andere gemeenten. Deze gaan doorgaans immers uit van wat ze zeker weten, namelijk de corporatiehuur.

Vindt u ook niet, dat u zich, zeker bij een onderwerp als woningnood, zou moeten baseren op geverifieerde cijfers in plaats van schattingen, die u min of meer ontslaan van de plicht om meer betaalbare woningen te realiseren?

Antwoord:
Onder sociale huur verstaan we: 'Elke woning met een maximale huurprijs van € 763,47 (prijspeil 2022). Dit is ook de definitie die op het moment ook door de rijksoverheid wordt gehanteerd.

Alle nieuwbouwwoningen die onder deze definitie vallen worden door gemeente Noordwijk onderworpen aan dezelfde eisen, zoals de instandhoudingstermijn van 30 jaar en de verplichting de woningen via het regionale woonruimteverdeelsysteem2 aan te bieden. Dit is verankerd in de Doelgroepenverordening Noordwijk 2022.

Alle sociale huurwoningen dienen de groep inwoners met de laagste inkomens. Juist het negeren van het aandeel sociale huurwoningen dat niet door woningcorporaties wordt beheerd zorgt voor een onvolledig beeld.

Vraag 3.
Wat we wel zeker weten, is dat in Noordwijk het aandeel corporatiewoningen dat buiten de sociale huur valt relatief groot is; 13% van het aanbod, terwijl in Nederland gemiddeld slechts 6% van het aanbod van corporaties een huurprijs heeft boven de liberalisatiegrens. Is het niet fair ook dit percentage transparant te benoemen?

Antwoord:
Het college is transparant over deze, tevens publiek toegankelijke, cijfers. Het percentage van 13% is aan u medegedeeld in het antwoord op de door u gestelde technische vragen d.d. 24 augustus 2022.

Dit als onderdeel van de berekening van het percentage sociale huur binnen de Noordwijkse woningvoorraad. Deze cijfers zijn publiek toegankelijk via bijvoorbeeld de website Datawonen.nl van het Ministerie van Volkshuisvesting.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk