Datum: 03-12-2022 - 13:36
Aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

14
okt
'22
NZLokaal stelt vragen aan college over: Dossiers GOM-woningen.
Geschreven door NZLokaal / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Is verlaging van de OZB een goed idee?

Fractie NZLokaal: In de gemeente Noordwijk staan 20.120 woningen waarvan 63% koop 21% sociale huur 15% overige huur en 1% is onbekend. De gemiddelde WOZ waarde van woningen is volgens het CBS Noordwijk in 2022 € 431.000,-. En volgens de door ons gebruikte statistieken zijn deze verdeelt zoals bij vraag 1 vermeld. Het college is volgens het coalitieakkoord voornemens om de OZB belasting met 10% te verlagen...

terwijl we in een crisis zitten en te maken hebben met een inflatie (+/- 8% stijgende kosten) die sinds de begin jaren 70 van de vorige eeuw niet zijn voorgekomen hebben wij de volgende vragen en suggestie.

De volgende vragen van NZLokaal zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Wat zijn de opbrengsten nu van de totaal 12.675 koopwoningen in OZB per onderstaande categorie?
- 33.3% van de koopwoningen tussen €300.000 en de € 350.000 – opbrengst OZB =
- 16,7% van de koopwoningen tussen €350.000 en de €400.000 – opbrengst OZB =
- 16,7% van de koopwoningen tussen €400.000 en de €500.000 – opbrengst OZB =
- 33,3% van de koopwoningen vanaf € 500.000 en > opbrengst OZB =

Vraag 2.
Wat betaald men voor 1 woning gemiddeld per:
- koopwoningen tussen €300.000 en de € 350.000 – OZB =
- koopwoningen tussen €350.000 en de €400.000 – OZB =
- koopwoningen tussen €400.000 en de €500.000 – OZB =
- koopwoningen vanaf € 500.000 en > OZB =

Antwoord:
In de vraagstelling wordt uitgegaan van 33,3% koopwoningen van € 500.000,-- en meer. Omdat de range `meer` niet verder is gedefinieerd en/of uitgesplitst is in onderstaande berekeningen uitgegaan
van een woning van € 500.000,-. Het ozb tarief voor woningen voor 2022 bedraagt 0,1009%.
• Voor een woningen van € 300.000,-- betekent dit een aanslag ozb van € 302,70
• Voor een woningen van € 350.000,-- betekent dit een aanslag ozb van € 353,15
• Voor een woningen van € 400.000,-- betekent dit een aanslag ozb van € 403,60
• Voor een woningen van € 450.000,-- betekent dit een aanslag ozb van € 454,05
• Voor een woningen van € 500.000,-- betekent dit een aanslag ozb van € 504,50

Elke € 50.000,-- WOZ-waarde heeft dus een aanslag OZB van € 50,45 tot gevolg. Uitgaande van de door u aangeleverde getallen bedraagt de opbrengst OZB van de totaal 12.675 koopwoningen per categorie:
• 4.221 woningen (=33.33%) met gemiddelde waarde € 325.000,-- betekent een opbrengst ozb van € 1.384.098,-
• 2.117 woningen (=16,70%) met gemiddelde waarde € 375.000,-- betekent een opbrengst ozb van € 800.916,-
• 2.117 woningen (=16,70%) met gemiddelde waarde € 425.000,-- betekent een opbrengst ozb van € 907.705,-
• 4.221 woningen (=33.33%) met gemiddelde waarde € 500.000,-- betekent een opbrengst ozb van € 2.129.381,-

Vraag 3.
Hoeveel OZB belasting in % en € wil het college per jaar in opbrengsten teruggeven of beter gezegd niet vorderen?

Antwoord:
In de begroting 2023 wordt een lastenverlichting voor inwoners meegenomen van € 1.125.000 per jaar voor de drie jaren 2023 t/m 2025. Als uitgangspunt voor de totstandkoming van dit bedrag is genomen een cumulatief percentage van 2,5% per jaar van de opbrengst van de OZB van 2022 over een periode van vier jaar (dus oplopend tot 10% na vier jaar). Het gemiddelde hiervan voor drie jaar is in de begroting 2023 als lastenverlichting opgenomen.

Vraag 4.
Gezien dit cadeau het meeste oplevert voor de woningbezitter in de laatst benoemende € 500.000,- en > categorie die vaak de andere beter betaalde banen hebben, de te verwachte loonsverhogingen in % gaat (5% van € 80.000 is meer als 5% van € 40.000) en aanvullend vaak ook nog andere bronnen van inkomsten zoals beleggen hebben we de morele vraag, is dit nodig?

Antwoord:
Met het afschaffen van het heffen van de precariobelasting over kabels en leidingen is de OZB voor de woningen en niet-woningen met 23,6% verhoogd, hetgeen een lastenverzwaring voor de woningeigenaren betekende. Met de hiervoor genoemde lastenverlichting zal de woningeigenaar dan de komende drie jaar hiervoor deels worden gecompenseerd.

Vraag 5.
Het aantal woningen dus de OZB opbrengsten nemen weliswaar toe, welke op het eerste oog een voordeel oplevert maar op de langer termijn deze opbrengsten benodigd zijn om de voorzieningen in het algemeen in ons dorp op peil te houden. Kan doorgerekend worden welke gevolgen dit in combinatie met de huidige inflatie het heeft voor onze huidige en meerjarige begroting als we de in het oog extra OZB opbrengsten gebruiken om de korting 10% weg te geven?

Antwoord:
De stijging van de opbrengst van de OZB als gevolg van de toename van het aantal woningen is meegenomen in de begroting 2023. Dit heeft als zodanig een effect op het meerjarige begrotingssaldo.

Vraag 6
Welke belastingen worden mogelijk verhoogt om dit ontstane gat te dichten, of gaan we interen op onze reserves?

Antwoord:
Er worden geen belastingen verhoogd om deze extra lasten in de begroting 2023 te dekken, maar deze heeft een effect op het meerjarige (sluitende) begrotingssaldo.

Vraag 7.
Is het niet zinvoller om de OZB tarieven zo te behouden en de beoogde korting van 10% in te zetten voor het verduurzamen van huizen waarmee een direct en langer termijn besparing te realiseren is voor huizenbezitters. Te beginnen bij de koopwoningen vanaf de laagste WOZ waarde tot en met € 400.000 waar een grote groep tussen zit die het door de stijgende kosten niet makkelijk hebben, op deze manier een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 Uitstoot en het helpen terugdringen van de extreem gestegen energie kosten. Hoe staat het college tegenover deze suggestie?

Antwoord:
Met de uitwerking van het coalitieakkoord is ervoor gekozen om een lastenverlichting voor inwoners mee te nemen in de begroting 2023. Op andere wijze wordt wel een bijdrage geleverd aan de reductie van CO2-uitstoot zoals het treffen van maatregelen voor afvalscheiding.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk