Datum: 21-03-2023 - 22:36
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

13
okt
'22
College beantwoordt vragen CDA over: Toegankelijkheid sport en cultuur.
Geschreven door CDA Noordwijk / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA over: Toegankelijkheid sport en cultuur.

CDA-fractie: Via verschillende kanalen en berichtgevingen worden we op de hoogte gebracht van stijgende prijzen op veel gebieden. Ondanks dat veel van deze ontwikkelen buiten onze gemeentelijke invloed liggen, maken wij ons als CDA wel zorgen over toegankelijkheid tot bepaalde voorzieningen voor onze inwoners. (zie NOS nieuwsartikel) Hiermee richten wij ons in het bijzonder op de toegankelijkheid op het gebied van sport en cultuur....

Door de stijgende prijzen, ligt voor huishoudens een bezuiniging op sport en cultuur op de loer. Iets was we gezien het belang van sport en cultuur zoveel mogelijk moeten voorkomen. Verenigingen zijn mogelijk genoodzaakt hun contributie te verhogen vanwege de toenemende kosten.

Er zijn redenen om te stellen dat de toegankelijkheid voor sport en cultuur onder druk komt te staan. Voor de inwoners met een smalle beurs, maar ook de huishoudens met een modaal inkomen.

De CDA fractie heeft daarover de volgende vragen aan het college van B&W en deze zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vraag 1.
In hoeverre bent u op de hoogte en deelt u bovenstaand geschetst beeld?

Antwoord:
Wij kunnen niet bevestigen dat het bovenstaande beeld ook bij de culturele amateursector in de gemeente Noordwijk van toepassing is, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk. Overigens is hier nog geen contact over geweest met culturele verenigingen. Culturele amateurverenigingen hebben dit ook nog niet gesignaleerd bij de gemeente.

Ook voor de sportverenigingen in de gemeente Noordwijk kunnen wij niet bevestigen of het bovenstaande beeld van toepassing is. We hebben Sportbedrijf Noordwijk wel gecompenseerd voor de hoge energieprijzen, waardoor de huur van de binnensport nog dezelfde tarieven kent.

Voorts is er nog nauwelijks contact geweest met de sportverenigingen. Van een enkele sportverenigingen hebben we wel begrepen dat er wat zorgen zijn over de energieprijzen.

Vraag 2.
Bent u met ons van mening dat er in deze tijd een belangrijke inspanning bij de gemeente ligt om sport en cultuur toegankelijk te houden?

Antwoord:
Ja, de toegankelijkheid voor sport en cultuur is iets waar wij als gemeente Noordwijk ons altijd voor inzetten.

Vraag 3.
Wilt u op korte termijn met sport- en culturele verenigingen in contact treden om deze situatie te bespreken en mogelijk oplossingen te bespreken en aan te dragen?

Antwoord:
Ja dat gaan we doen.

Vraag 4.
In hoeverre bent u van mening dat de huidige regelingen van de gemeente volstaan om deze toegankelijkheid te waarborgen?

Antwoord:
De regelingen jeugdfonds sport en cultuur, de doe-mee regeling en het volwassenenfonds zijn regelingen om sport en cultuur laagdrempelig te houden. Deze regelingen zijn bekend bij onze partners, die met de doelgroep werken. Onze partners, zoals onderwijs, Sportbedrijf en het Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) communiceren deze regelingen regelmatig met personen die het aangaat.

Wij zijn van mening dat de gemeente hiermee het sport- en cultuuraanbod voldoende toegankelijk houdt, in ieder geval voor een grote groep. Sport- en Culturele Amateurverenigingen kunnen subsidie aanvragen (onder andere voor een bijdrage in de huisvestingskosten, inclusief energiekosten). Of deze volstaan kunnen we op dit moment nog niet beoordelen.

We hebben voor de binnensportverenigingen subsidies beschikbaar om ze te ondersteunen in de tekorten die ontstaan door de inflatie. Voor de buitensport kunnen we indien gewenst een huurverlaging toepassen of mogelijk projectsubsidies verlenen voor een specifieke ondersteuning bij een hulpvraag. Of dit werkelijk nodig is moet nog worden geïnventariseerd en beoordeeld. 

Vraag 5.
Ziet u mogelijkheden om de huidige regelingen nog meer bekend te maken bij onze inwoners?

Antwoord:
Het jeugdfonds sport en cultuur staat vermeld in het boekje Sjors Sportief/Creatief. Dit boekje hebben alle schoolkinderen (4.000) in de gemeente Noordwijk onlangs mee naar huis gekregen en staat ook online: klik hier.

Daarnaast wordt het jeugdfonds sport en cultuur op verschillende manieren onder de aandacht gebracht, via ondermeer de buurtsportcoaches, het onderwijs, vluchtelingenwerk en het CJG, maar ook via de landelijke campagne en gemeentelijke kanalen.

Ook is het jeugdfonds sport en cultuur in de meest recente nieuwsbrief aan alle sport- en culturele verenigingen onder de aandacht gebracht.

Vraag 6.
Ziet u mogelijkheden om de regelingen uit te breiden, zodat een grotere of bredere groep inwoners financieel ondersteund kan worden om zo de toegankelijkheid van verenigingen te kunnen waarborgen?

Antwoord:
De regelingen voor onze inwoners worden betaald vanuit armoedebeleid. De fondsen hebben nog een redelijke buffer om extra aanvragen op te kunnen vangen. De hulpvraag en de behoefte bij verenigingen aan een eventuele extra subsidie moet nader in beeld worden gebracht.

Daarna zullen eventuele opties nader uitgewerkt moeten worden. Er kan bijvoorbeeld aan het volgende gedacht worden:
• Met het vaststellen van de subsidie 2022 kunnen we rekening houden met de hogere huisvestingskosten (inclusief energiekosten) van een vereniging en zo nodig de subsidie hoger vaststellen (en een nabetaling doen);
• De Subsidieregeling 2023 kan worden aangepast met een hogere % bijdrage in de huisvestingskosten (inclusief energiekosten) van een vereniging.

Vraag 7.
In hoeverre komen bij de komende programmabegroting nieuwe beleidstoevoegingen of initiatieven om werk te maken van deze zorgwekkende ontwikkelingen?

Antwoord:
In de komende programmabegroting houden we reeds rekening met een indexeringspercentage van 7,5%. Verder heeft het Rijk nadrukkelijk het primaat in de financiële/energiecrisis. Ook financieel, omdat het vaak om grote bedragen gaat. Vanuit het Rijk staat een aantal maatregelen op stapel om de gevolgen van de crisis te "verzachten".

Wij zullen onze initiatieven hierop afstemmen en kijken hoe wij onze medewerking hieraan kunnen verlenen, wanneer er een beroep op ons wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld bij de verstrekking van de energietoelage.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.