Datum: 21-03-2023 - 20:49
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

28
sep
'22
College beantwoordt vragen GroenLinks over: Bomenkap in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door GroenLinks / College van B&W
Foto's Google Earth > Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen GroenLinks over: Bomenkap in de gemeente Noordwijk.

Fractie GroenLinks: Bomen hebben een positief effect op de omgeving en leefomgeving. Ze houden water vast, zorgen voor schaduw en verlagen de temperatuur in de omgeving. De fractie van GroenLinks Noordwijk heeft verschillende signalen ontvangen van inwoners dat er momenteel op grote schaal bomen worden gekapt binnen de gemeente. In veel gevallen duurt het een zeer lange tijd voordat er...

plaatsvervangende bomen worden geplaatst. Ook de communicatie in de omgeving waar de bomen gekapt worden laat de wensen over. De fractie van GroenLinks Noordwijk stelt de volgende schriftelijke vragen en deze zijn onlangs door het college van B&W van de gemeente Noordwijk beantwoordt.

Vraag: 1.
Waarom worden ogenschijnlijk losse, gezonde bomen gekapt, zoals op de Julianastraat, Trompstraat, Schoolstraat, Duinzicht en de van lersellaan?

Antwoord:
Bij een visuele inspectie van de bomen in de gehele gemeente is naar voren gekomen dat een groot aantal bomen dood of ziek was. Deze bomen zijn de afgelopen periode verwijderd. Dit geldt in ieder geval voor de bomen in de Julianastraat, Trompstraat, Duinzicht en Van lersellaan. 

En ook van de bomen die op de foto's stonden op de Molenlaan en Leon Senfstraat. Voor de Schoolstraat geldt dat het ons niet bekend dat hier een gemeentelijk boom is verwijderd.

Vraag: 2.
Hoeveel bomen staan er in het jaar 2022 op de kaplijst?

Antwoord:
De afgelopen periode zijn er 325 gemeentelijke bomen verwijderd. Daarnaast zijn er de afgelopen periode een groot aantal bomen dood gegaan. Op dit moment staan nog 122 gemeentelijke bomen geregistreerd om gekapt te worden. Dit aantal zal de komende periode waarschijnlijk nog toenemen.

Vraag: 3.
Is er binnen de gemeente Noordwijk sprake van een herplantplicht? Zo ja, kunt u de betreffende afspraken met de fractie van GroenLinks delen? Zo nee, kan het college aangeven waarom er geen sprake is van herplantplicht?

Antwoord:
Ja, het uitgangspunt is 1 op 1 herplant. Via artikel 4.12a van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2021 is het mogelijk een herplantplicht op te leggen.

Vraag: 4.
Wordt er gecontroleerd op naleving van de herplantplicht, indien van toepassing? Zo ja, wie is er belast met het toezicht op dit onderdeel? Zo nee, waarom wordt er niet gecontroleerd op de naleving?

Antwoord:
Ja, deze taak is bij de Omgevingsdienst West Holland belegd. Voor bomen in regulier beheer bij de gemeente houdt het cluster Openbare ruimte bij hoeveel gemeentelijke bomen er worden gekapt en aangeplant. Dit doen wij zelf omdat voor een groot deel van de bomen geen omgevingsvergunning nodig is, omdat deze bomen dood zijn of een kleine stamdiameter hebben.

Vraag: 5.
Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal gekapte bomen en het aantal herplante bomen van de afgelopen 24, indien mogelijk 36 maanden?

Antwoord:
Nee, dit is alleen mogelijk voor de afgelopen 12 maanden. Wij kunnen u een lijst sturen van de 325 bomen die dit jaar zijn verwijderd en van de 122 bomen die op een lijst staan om te kappen. Het afgelopen jaar zijn er geen bomen geplant. In de begroting 2022 is € 350.000 extra beschikbaar gesteld om bomen te herplanten. De voorbereiding van de herplant van bomen is gestart.

Waar dit mogelijk is planten wij dit plantseizoen (komende winter). Op locaties waar veel bomen zijn uitgevallen zoals onder andere de Oosterduinen, Victoriberg en het Mossennest is nader onderzoek nodig. Onder andere van de bodem om zo te komen tot een duurzame herplant. De herplant op deze locatie zal in een |ater plantseizoen plaatsvinden.

Vraag: 6.
Op welke wijze wordt er gecommuniceerd met direct omwonenden over het verwijderen (en herplanten) van planten en bomen?

Antwoord:
De bomen staan verspreid door de gehele gemeente waardoor er niet op adresniveau gecommuniceerd wordt. Het rooien van de bomen is bekend gemaakt via de gemeentelijke nieuwsbrief en website. Zie deze link, klik hier. Verder zijn er de publicaties voor de aanvraag en het besluit voor bomen waar een omgevingsvergunning voor kap nodig is. 

Bij de uitvoering van het plan 'Noordwijk in den Houte' (Redactie BON: Landgoed in den Houte) te Noordwijkerhout zijn op grote schaal en meerdere soorten bomen gekapt. Hierdoor heeft er een grote wijziging plaatsgevonden met betrekking tot zowel de inrichting van het openbaar groen als op de oppervlakte ervan.

Vraag: 7.
Hoeveel bomen zijn er tot op heden gekapt tijdens alle fases van de bouw en overige werkzaamheden in dit gebied? Komt dit aantal overeen met de afgegeven kapvergunning? Indien dit niet overeenkomt kunt u dat uitleggen?

Antwoord:
Voor 2.462 bomen is er een omgevingsvergunning voor kap afgegeven. Alle verleende vergunningen staan in de lijst (klik hier) opgenomen. Enkele vergunningen zijn nog niet in werking getreden omdat dit 6 weken na bekendmaking van het besluit gebeurt.

Vraag:
8. Hoeveel bomen worden er nog gekapt bij de uitvoering van het plan 'Noordwijk in den Houte'? (Redactie BON: Landgoed in den Houte)

Antwoord:
Voor het Bavo-terrein is een bomenplan opgesteld. In het bomenplan is de prognose van 2.379 te kappen bomen opgenomen en een herplant van 2.158. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat er meer bomen niet te behouden zijn. Er zijn daardoor meer bomen gekapt dan voorzien.

Vraag: 9.
Hoeveel bomen zijn er reeds terug geplant ter compensatie van de gekapte bomen?

Antwoord:
In de basis geldt dat voor elke verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen er een 1-op-1 herplantplicht is opgenomen. Bij één vergunning is dat niet gebeurd (2018-013882). In de boomvisie voor het Bavo-terrein is op pagina 31 is aangegeven dat er 2.379 bomen gekapt gaan worden (prognose) en dat er 2158 bomen herplant gaan worden. Ook hier zit een verschil in, namelijk 221 bomen.

Hiermee is het verschil tussen wat de visie aangeeft en wat nu vergund is gedicht. Daarnaast dienen de te herplanten bomen binnen 126 weken na het kappen van de bomen te worden herplant. Herplant vindt dus in een later stadium plaats. Onderstaand enkele voorschriften die aan de vergunningen worden verbonden, om inzichtelijk te maken hoe een en ander geborgd wordt.

* De herplant dient binnen 126 weken na het kappen van de bomen plaats te vinden.
* Het herplanten dient te geschieden overeenkomstig het herplantingsplan zoals is opgenomen in het Bomenplan Bavoterrein van bureau RRog d.d. 11-08-2020.
* Bij de keuze voor een vervangende boom dient rekening gehouden te worden met grondsoort, vochtgehalte van de bodem, boven- en ondergrondse groeiruimte en externe factoren zoals bijvoorbeeld strooizout en zeewind.
* De bomen dienen zoveel mogelijk vrij uitgroeiend te zijn en moeten op dusdanige wijze aangeplant worden dat een dergelijke groei gegarandeerd is en dat ingrijpende beheermaatregelen (snoei/opkronen) tot een minimum beperkt kan blijven.
* De locatie van de bomen moet na aanplant/verplant vastgelegd worden op tekening en drie jaar na aanplant nog vitaal zijn. Beplanting die in het kader van de herplantplicht is aangebracht en voor afloop van drie kalenderjaren afsterft, dient vervangen te worden door een exemplaren van dezelfde maat en soort.
* De tekening(en) dienen te worden ingeleverd bij ODWH en Gemeente Noordwijk, zodat direct na aanplant en drie jaar na dato de beplanting kan worden geïnspecteerd op maatvoering en vitaliteit.

Vraag: 10.
Hoeveel bomen zullen er nog worden geplant ter compensatie van de gekapte bomen?

Antwoord:
Voor elke boom die is gekapt komt er een boom terug

Vraag: 11.
In hoeverre verhoudt de boomsoorten van de nieuwe aanplant zich tot de gekapte boomsoorten?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 9. In zijn algemeenheid geldt dat de nieuwe aanplant bestaat uit meerdere typen bomen, waardoor een sterkere groenstructuur ontstaat die minder vatbaar is voor ziekten en plagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk