Datum: 06-12-2022 - 15:17
28
sep
'22
Stemming over raadsvoorstellen, moties en amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Gemeenteraadsvergadering: 6 raadsvoorstellen, 6 moties en 1 amendement. (o.a. motie van afkeuring verworpen)

Op dinsdagavond 27 september vond er gemeenteraads- vergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek...

of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 27-09-2022.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn allemaal unaniem aangenomen.

5.a
Afvaardiging college bij gemeenschappelijke regelingen

5.a.1
VERVALLEN Raadsbesluit Vertegenwoordiging gemeente Noordwijk bij gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland VERVALLEN

6.b
Nieuw voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Correctie Zeewaardig Fase 3

6.c
BIZ Noordwijkerhout Centrum gemeente Noordwijk

6.e
Verzoek opheffen geheimhouding documenten De Schelf

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

7.a
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2022
Stemmen voor: 22
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b
Concept Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026
Stemmen voor: 18
Stemmen tegen: 4
Motie: aangenomen

7.b.1
Amendement leden Van Dokkum (PvdA) en Koppel (GroenLinks) over Risicoprofiel
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 12
Motie: verworpen

Actuele moties:

8.a
Lid Duivenvoorde (CDA) over mogelijkheid opladen elektrische auto aan het trottoir
Stemmen voor: 18
Stemmen tegen: 4
Motie: aangenomen

8.b
Lid Renkema (Partij van de Inwoners) over omgekeerde vlaggen
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 14
Motie: verworpen

Burgemeester Verkleij heeft daarbij aangegeven dat de gemeente voornemens is om per 1 december 2022, de 32 aanwezige vlaggen te verwijderen uit de openbare ruimte. U kunt de gehele discussie naluisteren bij punt 8b.

8.c
INGETROKKEN Lid Van Dokkum (PvdA) en Koppel (GroenLinks) inzake “een écht alternatief voor Bronsgeest” INGETROKKEN

8.c.1
Motie van afkeuring
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 13
Motie: verworpen

Motie van afkeuring door de leden Koppel (GroenLinks), Van Dokkum (PvdA), Kramer (D66) en Steenvoorden (PUUR).
Gehoord de beraadslagingen in de raad van 27 september 2022 spreekt zijn afkeuring uit over het niet (volledig) informeren en het uit de weg gaan van debat door het college over de proactieve aanwijzing inzake realisatie van sociale woningbouw in Noordwijk door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en de handelswijze van het college hierin. U kunt de gehele discussie naluisteren bij punt 8.c.1.

8.d
Leden Koppel (GroenLinks) en Van Dokkum (PvdA) over Tegemoetkoming gestegen energiekosten
Stemmen voor: 7
Stemmen tegen: 15
Motie: verworpen

8.e
Lid Van Dokkum (PvdA) en Koppel (GroenLinks) over woonwagenstandplaatsen
Stemmen voor: 13
Stemmen tegen: 9
Motie: aangenomen

8.f
Lid Maan (GroenLInks) over Bomenbeleidsplan gemeente Noordwijk
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: aangehouden

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, moties en amendementen in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.