Datum: 02-10-2023 - 07:27
18
sep
'22
Partij voor de Inwoners dient motie in over 'de omgekeerde vlaggen'.
Geschreven door Partij voor de Inwoners
Foto's Redactie BON

Partij voor de Inwoners dient motie in over 'de omgekeerde vlaggen'.

Raadslid Erica Renkema gaat namens de Partij voor de Inwoners op dinsdag 27 september, tijdens de gemeenteraadsvergadering, een motie indienen met als onderwerp: 'de omgekeerde vlaggen'. Algemeen: Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf...

of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid. Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

MOTIE: lid Renkema (Partij voor de Inwoners) over de omgekeerde vlaggen.

De gemeenteraad van Noordwijk, in vergadering bijeen op 27 september 2022. 

Constaterende dat:
- In het verleden het omdraaien van de vlag in de zeevaart soms gebeurde om aan te geven dat een schip in nood verkeerde;
- Een omgekeerde vlag niets te maken heeft met al of geen respect voor de nationale vlag;
- Boeren en hun sympathisanten in heel Nederland en ook in onze Bollenstreek omgekeerde vlaggen hebben opgehangen als teken van nood en protest;
- Deze omgekeerde vlaggen een geweldloze en publieksvriendelijke vorm van protest zijn;
- Uit berichten in de pers blijkt dat gemeenten in de Bollenstreek plannen maken voor het verwijderen van alle omgekeerde vlaggen, en in Noordwijk hierover nog overleg wordt gevoerd; 

Overwegende dat:
- De omgekeerde vlaggen door een groot deel van onze inwoners worden gezien als een ondersteuning van onze boeren, maar ook als teken van protest over veel andere kwesties waarover grote onrust bestaat onder de bevolking: de stikstof-aanpak, de asielcrisis, de gigantische stijging van energie- en voedselprijzen, de wooncrisis, etc.;
- Vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie essentieel zijn voor onze democratische samenleving en niet onnodig de kop in moet worden gedrukt;
- De huidige onmachtgevoelens, waarvan de omgekeerde vlag het symbool is, een ‘uitlaatklep/ventiel’ nodig hebben, en door het weghalen hiervan nog meer kritische burgers afhaken: bestuurders moeten dit symbool niet zonder noodzaak wegmoffelen;
- De stikstof-problematiek nog niet is opgelost en nog steeds actueel is;
- Geen gemeenschapsgeld moet worden besteed aan het nu al verwijderen van de omgekeerde vlaggen; 

Verzoekt het college van B&W van de gemeente Noordwijk.
- De mogelijk nog aanwezige omgekeerde vlaggen voorlopig nog niet te verwijderen, tenzij in specifieke situaties sprake is van een overduidelijk gevaarlijke situatie voor het verkeer;

En gaat over tot de orde van de dag.