Datum: 31-03-2023 - 18:00
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

02
sep
'22
NZLokaal stelt vragen aan college over: Grote uitval van jong aangeplante bomen door aanhoudende droogte.
Geschreven door College van B&W / NZLokaal
Foto's Redactie BON

College beantwoordt 15 vragen NZLokaal over: Grote uitval van jong aangeplante bomen.

Fractie NZLokaal: Door de droogte van de laatste jaren zien we dat bomen die in dezelfde periode zijn geplant het niet redden op eigen kracht. Ook dit jaar is het schrikbarend te noemen. Normaal valt er gemiddeld rond de 50 mm neerslag per maand in de gemeente Noordwijk. Maar dit voorjaar was weer extreem droog. Met de opmerking dat 1 flinke hoosbui veelal wegspoelt en niet in de grond doordringt waar...

het jonge groen staat. Droogte voor bomen is net als bij mensen, krijg of neem je te weinig drinken droog je uit. Wij zien nieuw geplante bomen als een soort baby. Deze heeft hulp nodig totdat het volwassen genoeg is om op eigen kracht verder te gaan. Tot die tijd hebben we een soort van zorgplicht. Anders zien wij het als dweilen, alleen in deze, met de kraan dicht. Er zijn gemeente waar ze hiervoor een bewezen protocol hebben hoe om te gaan met nieuw groen.

Twee straten in de kern Noordwijkerhout willen we uitlichten:
Oosterduinen: totaal 101 bomen geplant: 91 dood, 8 hebben nog groen en 2 bomen kwakkelen. (zie foto)
Victoriberg: totaal 71 bomen geplant: 24 dood, 39 hebben nog groen en 8 bomen kwakkelen.

Helaas hebben we met eigen ogen moeten constateren dat er in de kern Noordwijk aan de Van Berckelweg openbaar groen wel van water is/wordt voorzien!

NZLokaal heeft 15 vragen voor het college en deze zijn onlangs door hen beantwoordt.

Vraag 1.
Is het college bekend met de uitval van deze hoeveelheid jong geplante bomen?

Antwoord:
Ja, en we betreuren dat deze aanplant uitvalt. Het is ons bekend wat bij de aanplant niet goed is gegaan.
1) zo zijn bomen verkeerd geplant.
2) er is onvoldoende rekening gehouden met de omgeving (wind en luwte).
3) geen juiste bodemverbetering aangebracht.
4) zijn de boomspiegels onvoldoende voorzien voor toekomstige groei.
Daarnaast is door de afgelopen extremere voorjaren beplanting uitgevallen in de voorgaande jaren. Hierover heeft de projectleider contact met de diverse aannemers.

Vraag 2.
Als een extern bedrijf een boom levert en plant voor welke duur hebben zij zorgplicht en kan de gemeente op bepaalde garanties terugvallen, zo ja wat zijn dan deze garanties?

Antwoord:
Wanneer binnen projecten groen aangeplant wordt door een aannemer is daar een of twee jaar nazorg op. Hierna vind een goede overdracht plaats vanuit het project naar beheer. Tijdens het project zijn in principe de kosten voor de aannemer (afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn)

Vraag 3.
Is deze zorgplicht in de ogen van de gemeente lang genoeg om de boom op eigen kracht te laten groeien?

Antwoord:
Normaliter is deze zorgplicht voldoende (qua periode). Voor onze Gemeente zijn er verschillende indicatoren van invloed op de groei van de boom en daarmee ook de zorgplicht. Onze projectleider groen bekijkt per locatie en situatie wat nodig is en wat in de contractvorm komt te staan. Daarbij wordt ook gekeken wat redelijk en billijk is. Dit is per boom en per jaar verschillend. Met de afgelopen jaren in ogenschouw genomen zijn er meer langere droge periodes. Dit betekent dat er meer water nodig is en voor een langere periode hulp geboden moet worden. (water geven)

Vraag 4.
Wat kost het om een nieuwe boom van de omvang die op de Victoriberg en Oosterduinen zijn geplaatst om aan te schaffen en te planten?

Antwoord:
Om een goede plantplaats voor de boom te realiseren zijn de globale kosten € 1.500,- tot € 1.750,- incl. de boom.

Vraag 5.
Wat kost het om in droge periodes nieuw geplante bomen te voorzien van de hoeveelheid water waarmee de overlevingskans wordt vergroot?

Antwoord:
Het verzorgen van een boom kost per keer tussen de € 50 en € 100. Dit is afhankelijk van de soort, plaats en grootte van de boom. Gerekend moet dan worden op 30 keer in het eerste jaar en dan 25 keer in het tweede jaar en 20 keer in het derde jaar. Daarna wordt gekeken of nog twee jaar verlenging noodzakelijk is.

Vraag 6.
Is er een maatstaf die gehanteerd wordt om het openbaar nieuw geplante bomen te voorzien van water?

Antwoord:
Een nieuw aangeplante boom krijgt tussen de 40 - 80 liter water per keer. Daarnaast zijn er verschillende voorzieningen mogelijk die het water langzaam afgeven zoals gietranden, treedypers, mulch en dergelijke.

Vraag 7.
Zou het niet een slim idee zijn om een soort wateropslag aan te leggen, die in de natte periodes volloopt en in de droge periodes gebruikt kan worden om het openbare groen te voorzien van hun eerste levensbehoefte?

Antwoord:
Om dit te realiseren heb je enorm veel ruimte nodig ter compensatie. Voorbeeld van de genoemde bomen hierboven is: 50L per keer x 30 beurten x 170 bomen = 255.000L komt overeen met 255 m3. 255 m3 is 127,5 m x 127,5 m x 1m.

De openbare ruimte klimaatbestendig inrichten levert meer op voor het groen. Maatregelen als, het hemelwater zo veel mogelijk afkoppelen op het groen, voldoende organische stof aanbrengen in de plantvakken, mulchlagen aanbrengen zodat de bodem niet direct uitdroogt bij droogte en veel regen het water sneller de kans krijgt de bodem in te dringen verdienen onze voorkeur.

Vraag 8.
Wat is het huidige verzorgingsbeleid bij nieuw of na het herplanten van bomen?

Antwoord:
Zie ook beantwoording bij vraag 3 De norm blijft: Twee jaar nazorg in de vorm van watergeven en voeding. Afgelopen plantseizoen hebben we bewust geen bomen geplant, dat wordt dit najaar gedaan. Hierin kijken we naar een aantal randvoorwaarden om überhaupt de boom te kunnen planten maar ook naar de nazorg.

Bij aanplant zullen we eerst onderzoeken of de locatie geschikt is. Past hier een boom en welke grootte? Liggen er leidingen of zijn er andere zaken waar we rekening mee moeten houden. Is dit allemaal in orde dan kijken we naar de bodem. Wat moeten we doen om de bodem in orde te maken zodat een nieuwe boom zich hier thuis voelt.

En dan kijken we naar welke boom we daar gaan planten. Is deze klimaat bestendig? Zorgt hij voor een goede biodiversiteit? Geeft hij in de toekomst geen overlast of gevaar? Als het om een rij bomen gaat zullen we participatie toepassen zodat de omwonenden mee kunnen kiezen en betrokken raken met de bomen in hun straat cq. omgeving.

Vraag 9.
Wanneer moet binnen het huidige beleid een boom het op eigen kracht redden en wordt er rekening gehouden met de klimaatverandering?

Antwoord:
Dit ligt niet vast in een beleidsstuk. De projectleider groen zal, samen met de collega's van team groen doormiddel van kennis, kunde en inzicht een afgewogen besluit nemen. Het klimaat en de verandering is tevens onderdeel van de keuze.

Vraag 10.
Hoeveel bomen zijn de in de afgelopen vier jaar nieuw of herplant?

Antwoord:
We schatten in dat over de door u gevraagde periode ongeveer 600 bomen zijn aangeplant. Sinds 2021 houden we nauwkeurig digitaal bij waar we welke boom planten.

Vraag 11.
Hoeveel van deze bomen zijn goed aangeslagen en is zelfredzaam geworden?

Antwoord:
Sinds kort houden we dit exact bij. Op dit moment is er nog steeds veel uitval. De bomen die op dit moment uitvallen komen wel op een herplant lijst te staan. Als het er teveel zijn zal er gefaseerd terug geplant worden zodat de nieuwe aanplant goed onderhouden kan worden.

Vraag 12.
Is of wordt hierbij rekening gehouden met het type grondsoort en de boom voorzien van eventuele bijvoeding voor de periode dat de boom dit benodigd heeft?

Antwoord:
Het is onbekend of de boom voldoende ondersteuning heeft gekregen bij aanplant. Zeker voor 2019 is dit niet bekend en met name in Noordwijkerhout en de Zilk. De bomen die op dit moment water krijgen, geven we ook geregeld voeding mee. Op het moment dat ze op eigen benen moeten staan zal er alleen voeding gegeven worden wanneer de boom dat aangeeft. Dit brengen we in bij de nieuwe begroting.

Vraag 13.
Wordt er rekening gehouden met de boomkeuze in relatie tot de klimaatsverandering?

Antwoord:
Klimaatsverandering begint een steeds groter onderdeel te worden bij nieuwe aanleg. We kijken naar meerdere aspecten zoals, boomsoort, ondergrond, uitbreiding van boomspiegels naar groenvakken. Waar en hoe (in wat voor omstandigheden) zijn de bomen opgekweekt en passen ze in dit klimaat.

Vraag 14.
Hoeveel FIXI of gewone meldingen zijn er bij de gemeente gedaan omtrent het water geven en onderhoud van het openbaar groen in de afgelopen twee jaar en welke actie heeft de gemeente per melding ondernomen?

Antwoord:
In 2020 en 2021 zijn er in het totaal 2622 meldingen gedaan voor groen. De onderverdeling hiervan is:
- Bomen: 198 meldingen
- Onkruid op verharding, borders en bermen: 110
- Snoeien van bomen heesters of ander groen: 132
- Stormschade, losse takken ed: 37
- Overige, bladkorven, maaien‚ schades, verzoeken: 115
- Geen subcategorie, niet bepaald: 2010

De aantallen geven echter een vertekend beeld doordat er voor 2010 meldingen geen subcategorie is aangegeven. Dat betekent dat op deze selectie en die op de selectie ‘overige' alle soorten meldingen zijn binnen gekomen.

Het merendeel van meldingen over bomen ging over overlast door vallend blad of wegnemen zon in de tuin, met als verzoek het snoeien of verwijderen van de boom. Sinds mei 2021 snoeien we bomen in principe niet meer voor licht of vallend blad/ fruit.

We willen de bomen tot wasdom laten komen Verder kwamen meldingen van dode of slecht groeiende bomen, gebroken takken ed. kwamen ook voor. Voor meldingen geldt dat deze altijd individueel bekeken worden.

Vraag 15.
Hoe is het gesteld met ons grondwater niveau in onze gemeente en kunnen bij een zakkend pijl de bomen dit grondwater bereiken?

Antwoord:
De meeste bomen wortelen niet in het grondwater maar maken gebruik van het hangwaterprofiel of leveringsprofiel. Wel is het zaak dat we bij aanplant ervoor zorgen dat bomen dit profiel kunnen bereiken. Of moeten we een boomsoort vinden die dat zelf kan. Daarnaast zit op sommige plekken het grondwater sowieso behoorlijk diep.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.