Datum: 06-12-2022 - 14:18
18
aug
'22
NZLokaal stelt vragen aan college over: Dossiers GOM-woningen.
Geschreven door NZLokaal / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Dossiers GOM-woningen.

Het raadslid Wally Rodenburg van NZLokaal dient de volgende vragen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk in over: Dossiers GOM-woningen. NZLokaal: Naar aanleiding van de commissie- en raadsvergadering met betrekking het zogenoemde veegplan, viel ons op dat er over vergeten dossiers gesproken werd. Bij twee dossiers bleken afspraken te zijn gemaakt in het verleden...

De fractie van NZLokaal heeft de volgende vragen en deze zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vraag 1.
Hoeveel dossiers liggen er nog in de kast waar de GOM of de gemeente overeenkomsten heeft met bedrijf-, woning- en grondeigenaren waar op welke wijze dan ook een GOM titel is aangevraagd of is toegezegd en zo niet al is verkocht? 

Antwoord:
Verzoeken waarbij gevraagd wordt om medewerking voor een functiewijziging in het bestemmingsplan, worden vastgelegd in het Zaaksysteem. Dit systeem wordt gevuld met zaken/dossiers die na ambtelijke behandeling, worden voorzien van een bestuurlijk besluit en een uitgaand antwoord. Er is dus geen sprake van vergeten dossiers.

De initiatieven waarop al besluitvorming en contracteren heeft plaatsgevonden zijn in procedure. Er zijn nog 12 initiatieven waarop besloten moet worden of de gemeente een positieve dan wel een negatieve grondhouding gaat aannemen m.b.t. planologische medewerking. Bij deze laatste gaat het dan ook in totaal om 24 GOM-bouwtitels.

Vraag 2.
Hoeveel woningen zijn er in dit veegplan nu niet behandeld maar waar wel interesse is getoond om de woning met bestemming Agrarisch of naar plattelandswoning of burgerwoning om te laten zetten?

Antwoord:
In de fase voorafgaand aan het bestemmingsplanproces, is op verschillende manieren interesse getoond door grond/pand eigenaren voor omzetting van de bestemming. Er zijn verzoeken binnengekomen, eigenaren hebben in overleg aangegeven belangstelling te hebben en er is ook een campagne gevoerd om eenieder binnen het grondgebied te bereiken en te polsen of er nog meer belangstelling was.

Voor 85 woningen/locaties is belangstelling getoond. Een deel van de initiatiefnemers is verder gegaan, een deel is op dat moment direct gestopt en er zijn ook initiatiefnemers geweest die tijdens het proces van het voorontwerpbestemmingsplan hun verzoek hebben teruggetrokken.

In het ontwerpbestemmingsplan 2e herziening zijn nu 41 woningen/locaties voorgelegd voor een functiewijziging dan wel het opnemen van een toevoeging “plattelandswoning”. Een overzicht van locaties die niet verder in behandeling zijn genomen is niet relevant voor de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan, daar wijzigt dus verder niets en blijft het geldende bestemmingsplan op van toepassing.

Vraag 3.
Kunt u van de dossiers zoals gevraagd bij vraag 2 een inzicht geven of en zo ja welke afspraken er zijn gemaakt namens de GOM?

Antwoord:
Van de initiatieven die het ontwerpbestemmingsplan niet hebben gehaald zijn geen dossiers aangelegd, omdat het proces voor deze locaties aan het begin van het proces gestopt zijn en verder niet in behandeling zijn genomen. Dan is er ook geen sprake van dossieropbouw. In de gevallen van omzetting naar burger dan wel plattelandswoning speelt de GOM geen rol.

Als het gaat om sec het ruimtelijke beleid dan is dit een bevoegdheid van de gemeente en niet van de GOM. De BV GOM is een uitvoeringsorganisatie die zich niet bezighoudt met ruimtelijke ordening en die zelfstandig contracten kan sluiten met initiatiefnemers (naar burgerlijk recht) om door sanering de openheid etc. te bevorderen in het kader van de uitvoering van de ISG (pijler herstructurering).

Vraag 4.
Kunt u aangeven op welke wijze aanvragers worden geïnformeerd en waaruit duidelijk blijkt wie welke rol heeft en wie verantwoordelijk is voor de juiste besluitvorming?

Antwoord:
Vanaf het moment van het eerste overleg worden initiatiefnemers meegenomen in het hele proces dat moet leiden tot een onherroepelijk bestemmingsplan. Dit krijgt vorm door gesprekken op ambtelijk niveau en overleg c.q. opdrachtverlening met het ruimtelijk bureau. Doel hiervan is om duidelijk aan te geven van wat er allemaal procedureel gebeuren gaat.

Bij de aanvang van de ruimtelijke procedure wordt op verschillende manieren gecommuniceerd naar de samenleving. Dit loopt via de gemeentelijke website, via lokale weekbladen, op ruimtelijkeplannen.nl en de overheidswebsite waar alle overheden hun publicaties moeten plaatsen. Dit is de gangbare wijze waarop de gemeente met de samenleving communiceert binnen een dergelijk traject.

Hierbij wordt duidelijk aangegeven dat het college op basis van de Wet ruimtelijke ordening belast is met de voorbereiding van een plan en dat de gemeenteraad het orgaan is binnen de gemeente die het plan vaststelt

Vraag 5.
Gaat het college in gesprek met de GOM en met de gemeenteraad om het veegplan te bespreken om lering te trekken en dit naar de toekomst anders te doen?

Antwoord:
Het proces om dit veegplan c.q. de 2 herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2015 is een zaak waarbij alleen het college en de gemeenteraad binnen de gemeente een rol hebben.

Procedureel is dit niet geheel vrij, omdat de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht daarvoor procedureregels kent, die gevolgd moeten worden.

Het is uiteraard goed om na de gevolgde procedure eens kritisch te kijken naar het verloop daarvan en daar waar het kan verbeterpunten door te voeren of keuzes te maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk