Datum: 09-08-2022 - 12:46
15
jul
'22
College beantwoordt vragen PvdA over: Woonwagenstandplaatsen Schippersvaartweg.
Geschreven door PvdA - college B&W

College beantwoordt vragen PvdA over: Woonwagenstandplaatsen Schippersvaartweg.

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W: Recent hebben de fracties van de raad een mail ontvangen van een inwoner van onze gemeente met betrekking tot woonwagen- standplaatsen. De correspondentie betreft de nieuwe standplaatsen die voorzien zijn aan de Schippersvaartweg. De betreffende inwoner uit zijn teleurstelling over de tijdelijke aard van de...

standplaatsen de locatie buiten de kern en de tekort schietende communicatie. Het college van B&W heeft onlangs de vragen beantwoordt.

Vraag 1:
- Wat is de reden dat er slechts tijdelijke standplaatsen voor de duur van tien jaar worden aangeboden?

Antwoord:
In het kader van de ruimtelijke procedure voor deze locatie is tijdelijke huisvesting het snelst haalbare. Binnen deze termijn wordt gezocht naar een locatie voor permanente huisvesting waarbij deze locatie in ieder geval voor de duur van de tijdelijk periode behouden blijft.

Vraag 2:
- Is het gebruikelijk dat dergelijke standplaatsen tijdelijk zijn?

Antwoord:
De komende jaren heeft de gemeente in samenspraak met Holland Rijnland en de landelijke overheid een opgave om per toevoeging van 1000 woningen een woonwagen toe te voegen. De gemeente pakt deze opgaaf hiermee op.

Voor de realisatie is gekeken naar grond in eigendom van de gemeente waar deze opgaat ingepast kan worden. Op de locatie Schippersweg bestaat de mogelijkheid op dit moment voor tijdelijke bestemming voor woonwagens. Daartoe is voor tijdelijkheid gekozen.

Vraag 3:
- Waren er meerdere locaties in de gemeente die in overweging zijn genomen? Zo ja, welke?

Antwoord:
Er is gekeken naar meerdere locaties binnen de gemeentegrenzen van Noordwijk. Met name terreinen die binnen korte termijn in ontwikkelt kunnen worden. Dat is het terrein aan de Schippersvaartweg.

Vraag 4:
- Op welke manier zijn de toekomstige bewoners betrokken bij de zoektocht en keuze voor de standplaatsen? Hoe zag dit participatietraject er uit?

Antwoord:
Vanuit het project van Holland Rijnland waar Noordwijk deelgenoot van is, is aan participatie en uitvraag gedaan. Dit is met name gedaan door interviews met bewoners van woonwagens.

Vraag 5:
- Wat is uw ruimtelijke visie op het betreffende gebied aan de Schippersvaartweg, gelegen buiten de kern, waar een breed aantal functies aanwezig zijn; ondernemingen van diverse aard en daarnaast steeds meer woningen?

Antwoord:
Betreffende de Schippersvaartweg is kortgeleden een ontwikkelingsstrategie aan de gemeenteraad verstuurd op 9 februari 2022.

Vraag 6:
- Is het een bewuste keuze arbeidsmigranten-huisvesting en woonwagenstandplaatsen te positioneren buiten de kernen en wat zijn daarbij uw overwegingen?

Antwoord:
De afweging voor deze plek is gelegen in het feit dat dit terrein eigendom van de gemeente is en hier binnenkort nieuwe huisvesting internationale medewerkers plaatsvindt waarin deze opgaaf meegenomen kan worden. Dit terrein leent zich voor een combinatiemogelijkheid van huisvesting van internationale werknemers alsmede het realiseren van de benodigde woonwagenstandplaatsen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk