Datum: 16-08-2022 - 21:26
30
jun
'22
College beantwoordt vragen GroenLinks over: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen.
Geschreven door GroenLinks

College beantwoordt vragen GroenLinks over: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

Schriftelijke vragen fractie GroenLinks: Nu de huidige energieprijzen zijn gestegen kunnen energiebesparende maatregelen sneller terugverdiend worden. Zoals het college aangeeft in de raadsbrief ‘stand van zaken nieuwbouw de Schelft’ van dd 10 mei 2022 is het mogelijk dat ondanks hogere incidentele investeringskosten de jaarlijkse exploitatie kosten worden verlaagd. Verschillende gemeentelijke...

gebouwen hebben op dit moment niet de status van een energie neutraal gebouw. Met het blik op de toekomst zullen ook deze gebouwen verduurzaamd moeten worden. In het concept ‘Voorjaarsnota 2022’ is het volgende opgenomen: “We gaan verder met de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. We versnellen dit waar mogelijk.”

Vragen GroenLinks

Vraag 1.
Welke plannen ziet het college om gemeentelijke gebouwen die momenteel in voorbereiding zijn, bijvoorbeeld de nieuw te bouwen school aan de viaductweg te Noordwijkerhout en de nieuwe raadszaal, energie neutraal op te leveren?

Antwoord 1:
De nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan het vigerende bouwbesluit 2021. Hierin is het bijna energie neutraal bouwen (BENG) een vereiste. De gemeentelijke ambitie is om energieneutraal (ENG) te realiseren. Er wordt per project een afweging gemaakt met betrekking tot de technische en financiële haalbaarheid om het gebouw al dan niet energieneutraal te realiseren.

Vraag 2.
Welke bestaande gemeentelijke gebouwen worden door het college versneld verduurzaamd? Worden deze energie neutraal opgeleverd? Zo niet, waarom niet? Kan het college een planning verstrekken wanneer deze gebouwen verduurzaamd worden?

Antwoord 2:
Wij hebben de raad op 23 juli 2021 geïnformeerd over de aanpak om te komen tot duurzaam gemeentelijk vastgoed (zie bijlage). Het verduurzamen van de gebouwen wordt betrokken bij het planmatige onderhoud, zodat vervanging van installaties en het aanbrengen van verbeteringen op natuurlijke momenten worden ingepast. Deze stelselmatige aanpak maakt dat de duurzaamheidsmaatregelen geleidelijk worden gerealiseerd, daar waar dit qua vervanging c.q onderhoud aan de orde is.

Hiernaast wordt per project een afweging gemaakt tot de technische en financiële haalbaarheid om het gebouw al dan niet versneld te verduurzamen voorbeelden hiervan is De Muze en de gemeentehuizen. Bij renovatie wordt gestreefd naar een bijna of zo mogelijk energieneutraal gebouw. Dit jaar renoveren wij het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor in Noordwijkerhout, de Muze en het recent aangekochte politiebureau in Noordwijk.

Wij vertrouwen er op u hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.