Datum: 25-06-2022 - 13:25
22
jun
'22
Stemming over 9 raadsvoorstellen, 3 motie en 5 amendementen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON

Stemming over 9 raadsvoorstellen, 3 motie en 5 amendementen in gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdagavond 21 juni vond er gemeenteraads- vergadering in de Duinpan van De Zilk, wel in de nieuwe samenstelling van raadsleden maar er is nog geen nieuwe coalitie. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen...

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 21-06-2022.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn allemaal unaniem aangenomen.

5.a
Raadsvoorstel Verlenging Verordening en aanvullen budget duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2020.

5.c
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Correctie Gerleeweg 9, Noordwijk.

5.d
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Langevelderlaan 6 en 6a, Noordwijk.

5.e
Raadsvoorstel Algemeen belang besluit Wet Markt en Overheid.

5.f
Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake een omgevingsvergunning voor Duinweg 88c te Noordwijk.

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

6.a
Raadsvoorstel Boek Grondbedrijf 2022.
Stemmen voor: 21
Stemmen tegen: 4
Raadsvoorstel: aangenomen

6.b
Presentatie en reflectie Coalitieakkoord 2022-2026

6.b.1
Motie lid De Mooij (CDA) e.a. inzake Noodzakelijke waterscheiding met het verleden.
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 10
Motie: aangenomen

6.b.2
Motie lid Van Dokkum (PvdA) inzake Openbaarmaking document Ondermijning.
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 16
Motie: verworpen

6.c
Raadsvoorstel Gelijke kansen voor kinderen OVERGEHEVELD van AGENDAPUNT 5b.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

6.c.1
Amendement lid Van Tol (PUUR) e.a. inzake raadsvoorstel gelijke kansen voor kinderen.
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 14
Amendement: verworpen

6.d
Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 OVERGEHEVELD van AGENDAPUNT 5g.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

6.d.1
Amendement lid Brekelmans (VVD) e.a. over het toevoegen van een subsidiebijdrage voor de Sinterklaasintocht en de meicirculaire.
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 0
Amendement: aangenomen

6.e
Raadsvoorstel Jaarrekening 2021 Gemeente Noordwijk OVERGEHEVELD van AGENDAPUNT 5h.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

6.e.1
Amendement leden Koppel (GroenLinks) en Van Dokkum (PvdA) over Jaarrekening 2021, Aanvullen reserve sociale huisvesting.
Stemmen voor: 4
Stemmen tegen: 22
Amendement: verworpen

6.e.2
Amendement Van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) over jaarrekening 2021, toename eigen vermogen.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Amendement: aangenomen

6.e.3
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) over Jaarrekening 2021, Jeugdzorg.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 18
Amendement: verworpen

6.e.4
Motie lid Meiland (NZLokaal) e.a. over Openbaar groen.
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 14 
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.