02
jun
'22
Tijdelijke uitbreiding met 6 lokalen voor Internationale Schakelklassen Voortgezet Onderwijs (ISK VO).
Geschreven door College van B&W
Foto's Redactie BON

Tijdelijke uitbreiding met 6 lokalen voor Internationale Schakelklassen Voortgezet Onderwijs (ISK VO).

Het college van B&W van Noordwijk heeft middels een brief de gemeenteraad geïnformeerd over de tijdelijke uitbreiding van de Internationale Schakelklassen Voortgezet Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Brief: Vanwege de oorlog in Oekraïne worden er veel vluchtelingen waaronder ook kinderen opgevangen in Nederland, zo ook in de Duin- en Bollenstreek. Gemeenten hebben wettelijk de zorgplicht...

om voor leerplichtige kinderen het onderwijs en de onderwijshuisvesting te regelen. Door de grote instroom van Oekraïense leerlingen is een uitbreiding van de voorziening voor Internationale Schakelklassen Voortgezet Onderwijs (ISK VO) met spoed nodig.

Voor een tijdelijke oplossing kunnen een zestal lokalen worden gehuurd in het schoolgebouw van Yuverta in Katwijk. De 5 Duin- en Bollenstreek gemeenten Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom delen de aanvullende huisvestingskosten van deze regionale schoolvoorziening

Het schoolbestuur van de ISK VO, Stichting Fioretti Teylingen heeft in 2019 de locatie in Lisse, aan de Heereweg 455 in gebruik genomen. De school verzorgt het onderwijs van buitenlandse leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die in de Duin- en Bollenstreek zijn komen wonen. Wanneer de leerlingen taalvaardig zijn, stromen zij in in het reguliere onderwijs.

Het gebouw in Lisse is geschikt voor de huisvesting van 100 leerlingen. Op dit moment krijgen er 180 leerlingen les en staan er 10 leerlingen op de wachtlijst. De Oekraïense leerlingen krijgen óf in ochtend, óf in de middag les. Op deze manier kan het grote aantal leerlingen -gedeeltelijk- worden onderwezen.

Het schoolbestuur Stichting Fioretti Teylingen heeft de gemeenten gevraagd om met spoed aanvullende onderwijsruimte beschikbaar te stellen, zodat zij zo snel mogelijk alle leerlingen op adeguate wijze kunnen onderwijzen.

Na intensief overleg met de vier andere gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek is er een tijdelijke oplossing gevonden. Stichting Fioretti Teylingen kan een zestal lokalen huren in het schoolgebouw van Yuverta in Katwijk. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft daarom op 31 mei 2022 besloten om:
1. Financieel bij te dragen aan de huurlasten, inclusief de vergoeding voor 1e inrichting van een tijdelijke uitbreiding van de internationale schakelklassen voortgezet onderwijs aan Stichting Fioretti Teylingen.
2. De kosten van deze eenmalige bijdrage, voorlopig geraamd op € 40.860,--, te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.

Om te voorkomen dat er kinderen thuis komen te zitten is hiermee snel een oplossing geboden. De extra uitgaven zullen in de najaarsnota worden verantwoord.

Structurele uitbreiding
De voorgestelde oplossing is tijdelijk. Het schoolbestuur kampt al langer met een capaciteitstekort voor de ISK VO. Er moet ook worden onderzocht op welke wijze een structurele uitbreiding kan worden gerealiseerd. Zodra wij als college duidelijkheid hebben op welke wijze dat kan worden gerealiseerd, zullen wij een raadsvoorstel indienen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk