Datum: 03-07-2022 - 07:39
02
jun
'22
College brengt bouw 4 GOM-woningen aan de Gooweg (ventweg) in procedure in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

College brengt bouw 4 GOM-woningen aan Gooweg (ventweg) in procedure.

In 2020 is er een principeverzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend om door middel van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2015, medewerking te verlenen aan de bouw van 4 zogenoemde GOM-woningen op een perceel aan de Gooweg (ventweg) naast nummer 21 (zie foto) te Noordwijkerhout. Het college heeft zich destijds over het principeverzoek gebogen en kwam op 29 september 2020 tot de conclusie gekomen dat men...

aan het gevraagde verzoek medewerking wil verlenen. Het college heeft 31 mei 2022 de gemeenteraad geïnformeerd over hun besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Gooweg perceel D2059 in Noordwijkerhout' verder in procedure te brengen.

Normaliter besluit de gemeenteraad om het plan vrij te geven voor terinzagelegging, maar in het kader van het 'Werkproces bestemmingsplannen tot aan de Omgevingswet' (collegebesluit dd. 14.3.2022) heeft het college besloten om zelf dit besluit te nemen.

Tevens is in het kader hiervan de voorontwerpfase overgeslagen. Het toepassen van deze versnelling acht het college in dit geval verantwoord, omdat dit geen complex plan betreft en het naar verwachting weinig weerstand zal ontmoeten in de vorm van zienswijzen.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van vier zgn. ‘GOM-woningen’ aan de Gooweg op het perceel sectie D, nummer 2059 te Noordwijkerhout. Dit perceel heeft momenteel een agrarische bestemming.

Hiertoe heeft de initiatiefneemster een overeenkomst gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De voorgenomen ontwikkeling sluit aan op en/of past bij de landschappelijke waarden en richtpunten van het gebied, zoals verwoord in de ISG.

Foto Google Maps. Tekening gemeente Noordwijk.