Datum: 25-06-2022 - 12:59
23
me
'22
Gemeente Noordwijk sluit 2021 af met positief resultaat van 4,2 miljoen euro.
Geschreven door Redactie BON

In 2021 een plus van 4,2 miljoen en in het 1ste kwartaal van 2022 een min van 1,2 miljoen voor de gemeente Noordwijk.

Op 19 mei konden we u melden dat de gemeente Noordwijk het jaar 2021 afsloot met een positief resultaat van € 4,2 miljoen. En in mei 2022 ziet het er in het eerste kwartaal van dit jaar voor de begroting, voor de gemeente Noordwijk toch weer iets minder rooskleurig uit. Op 17 mei heeft het college van B&W een raadsvoorstel ingediend bij de gemeenteraad, om in te...

 beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Voorjaarsnota van 2022. De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar van 2022 en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Peildatum van de Voorjaarsnota 2022 is 1 april van het lopende jaar en dus voor het eerste kwartaal.

Het resultaat van de Voorjaarsnota 2022 bedraagt € 1.233.513,- negatief. Dit resultaat komt onder andere voort uit het feit dat er hogere kosten worden gemaakt voor de intensievere aanpak van ondermijning, het onderzoek naar de ontvlechting van de Omgevingdienst West-Holland (ODWH), het leerlingenvervoer, de energielasten voor het Sportbedrijf en de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

Hiernaast worden de hogere kosten voor de vervanging van de modems van parkeerautomaten, de langer doorlopende huur voor de locatie van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)/Voorieder1 en de huisvesting van statushouders bij geraamd in 2022. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar paragraaf 4.3 van de Voorjaarsnota.

Het begrotingsresultaat bedraagt voor 2022 nog € 370.070,- positief. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2022 van € 1.233.513,- voor € 370.070,- ten laste te brengen van het Begrotingsresultaat 2022 en het restant van € 863.443,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Vooraankondiging Voorjaarsnota 2022
Er spelen op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota diverse onderwerpen die een grote wissel kunnen trekken op het nu gepresenteerde resultaat. Zo brengen de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie, de stijgende energiekosten en het uitblijven van eventuele compensatiemaatregelen vanuit de Rijksoverheid (financiële) onzekerheid met zich mee.

De Voorjaarsnota zal nog in verschillende commissie- en raadsvergaderingen behandeld gaan worden. We houden u op de hoogte hier op BON.