11
me
'22
Herbouw De Schelft (82): o.a. initiatiefnemers gezondheidscentrum haken af, excessieve prijsstijgingen en duurzaamheidsmaatregelen.
Geschreven door Redactie BON

Herbouw De Schelft (82): o.a. initiatiefnemers gezondheidscentrum haken af, excessieve prijsstijgingen en duurzaamheidsmaatregelen.

Zaterdag 14 november 2020 werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft. In de middag, na het sein brandmeester, werd gelijk duidelijk dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad...

liepen door de brand grote schade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met enige regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand.

Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken. Sindsdien houdt BON u met heel veel nieuwsberichten op de hoogte over: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

Stand van zaken herbouw De Schelft (82): 

Geachte leden van de gemeenteraad,

In deze brief informeren wij u over enkele ontwikkelingen en hun gevolgen voor het project herbouw De Schelft. Ze zijn urgent en vragen onze aandacht.

Excessieve prijsstijgingen en leveringsproblemen
Onze financiële context is veranderd. Voor het project herbouw De Schelft heeft uw gemeenteraad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Hierbij is gerekend met een jaarlijkse prijsstijging van 5%. Dat leek een redelijk percentage. Echter, door corona en materialentekorten, heeft de bouwsector al ruim anderhalf jaar met extreme prijsstijgingen en leveringsproblemen te maken. Daar komen sinds kort de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland bovenop.

Dit conflict leidt tot hogere energiekosten die bedrijven moeten maken om bouwmaterialen te produceren en te transporteren. Ook ontstaat hierdoor schaarste aan essentiële grondstoffen, met name die uit Oekraïne en Rusland komen. Deze onverwachte en excessieve prijsstijgingen hebben direct effect op het door u beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet. Wij doen met de perspectiefnota een voorstel om de budgetten hierop aan te passen. Wij verwachten dat het nieuwe college in juli dit voorstel aan u zal kunnen voorleggen.

Duurzaamheidsmaatregelen in een andere perspectief
Adviesbureau DWA heeft in opdracht van de gemeente een quick scan uitgevoerd naar kansrijke duurzaamheidsmaatregelen. Dat heeft het bureau gedaan bij de voorbereidingen van het raadsbesluit van 10 november 2021. De conclusie. In de uitgangspunten voor het zwembad zijn veel effectieve duurzaamheidsmaatregelen meegenomen.

Het bureau deed een aantal aanbevelingen voor investeringen waarvan de terugverdientijd zeker is. Daarbij gaat het uitsluitend om maatregelen die hebben bewezen dat zij werken. Beproefde concepten. Die weg moeten wij volgen. Uw raad weet dat de gemeente voor 14 november 2023 daadwerkelijk met de bouw moet zijn begonnen om geen verzekeringsgelden mis te lopen.

Het is goed te beseffen dat de beproefde concepten tot een goed resultaat leiden. Het zwembad dat ons voor ogen staat voldoet aan het principe Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Het overige deel van de multifunctionele accommodatie wordt zelfs energieneutraal gerealiseerd.

Ons perspectief is echter veranderd. Nu de energieprijzen flink zijn gestegen zouden mogelijke aanvullende duurzaamheidsmaatregelen financieel interessant kunnen zijn. Ondanks hogere incidentele investeringskosten kan op deze wijze de jaarlijkse exploitatielast mogelijk worden verlaagd. Samen met de te selecteren architect en diens installatieadviseur worden hiertoe de mogelijkheden onderzocht.

Als hier interessante maatregelen tussen zitten zullen wij u in het vierde kwartaal van 2022 een menulijst aan duurzaamheidsmaatregelen voorleggen. Hierin maken wij inzichtelijk wat de bijbehorende investeringskosten zijn en wat de te verwachten terugverdientijd is. Uw raad kan dan op dat moment een keuze maken en eventueel het benodigde extra budget hiervoor beschikbaar stellen.

Initiatiefnemers gezondheidscentrum haken af
Ook onze partners ondervinden de effecten van de veranderde financiële context. In de multifunctionele accommodatie De Schelft zou een gezondheidscentrum worden gevestigd. Een combinatie van prijsstijgingen, flink oplopende rente en aangescherpte bancaire eisen hebben de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum doen besluiten om te stoppen.

Als gevolg van hun besluit lopen wij nu tegen een dekkingstekort aan van circa 600.000. Dit is de grondopbrengst die mede als dekking zou dienen voor de herbouw van De Schelft. We zijn nagegaan of er aanvullende functies in De Schelft gevestigd kunnen worden. Dit hebben we gedaan in het kader van de motie leden Van der Vossen en anderen d.d. van 29 juni 2021. 

Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente niet risicodragend investeert bij de aanvullende functies. We verwachten niet dat we op korte termijn een geschikte, nieuwe partij kunnen vinden. De financiële onzekerheden in de markt zijn voor iedereen groot. Veel partijen geven bovendien de voorkeur aan huren. Begrijpelijk. Bij huur liggen de financiële risico's bij de investeerder. Voor ons is dat een gegeven.

Factor verzekeringsgelden stok achter de deur
Zoals eerder met u gecommuniceerd moeten we voor 14 november 2023 feitelijk gestart zijn met de herbouw. Dat is een harde deadline. Halen we die niet dan lopen we veel verzekeringsgeld mis. Zo is de procedure die we moeten volgen om rechtmatig de verzekeringsgelden te kunnen krijgen Gemeenteraad, college en ambtelijke projectgroep hebben dus geen tijd om een pas op de plaats te maken.

Onze strakke planning is er op gericht om voor deze deadline te starten. Dat betekent dat medio juni 2022 een te selecteren architectenbureau en hun adviseurs aan de slag gaan en dat er dan geen onduidelijkheden meer zijn.

Haalbare tussenoplossing voor eventuele toekomstige uitbreiding op verdieping.
Het gezondheidscentrum was grotendeels voorzien op de verdieping van de nieuwbouw. Vanwege de deadline hebben we weinig tijd om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Toch zien wij een haalbare tussenoplossing waarmee een eventuele toekomstige uitbreiding van functies op de verdieping mogelijk is. Wij kunnen een deel van de dakconstructie extra verstevigen.

Het gaat dan om de dakconstructie die niet behoort tot de hoge multifunctionele hal. Het voordeel van deze tussenoplossing is natuurlijk dat uw raad de ruimte heeft om hier in een later stadium alsnog een passende functie te realiseren zoals woningbouw. Wij stellen voor om de extra kosten voor een verstevigde constructie voor u in beeld brengen zodat u in het vierde kwartaal van 2022 hierin een, keuze kunt maken.

Herziening bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Mossenest geeft voor de herbouw van De Schelft het planologische kader aan. Dit conserverend bestemmingsplan Mossenest is in 2013 herzien. Bij het omzetten van het plan is in de bestemmingsregel Maatschappelijk (artikel 8) echter een foutje geslopen. Een deel van het voormalige gebruik (zwembad, toneelzaal en sporthal) is per ongeluk komen te vervallen. We gaan dit repareren via een herziening van het bestemmingsplan. 

Het nieuwe bestemmingsplan zal ten opzichte van de voorgaande bestaande situatie geen extra bebouwingsvolume of gebruik toelaten. De verwachting is dat eind mei het postzegelbestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd. We zullen daarbij naast de wettelijke vereisten die gelden in een bestemmingsplanprocedure de naburige inwoners expliciet op de hoogte brengen van de terinzagelegging van het plan.

Excursie tijdelijke De Schelft
In de informatiebrief van 14 maart 2022 is de oude en de nieuwe gemeenteraad uitgenodigd om deze mooie tijdelijke multifunctionele voorziening voor het dorp Noordwijkerhout te bekijken. Tevens is dit een goed moment om u beknopt bij te praten over het project herbouw De Schelft waarvan de oplevering in de komende raadsperiode plaatsvindt. In overleg met de griffie zal een introductieavond in de tijdelijke De Schelft plaatsvinden, waaraan voorafgaand een korte rondleiding wordt gegeven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

******
Eerdere berichten over de brand bij De Schelft en zijn toekomst kunt u hieronder lezen.
 

81 > 16-03-2022 > Tijdelijke Schelft en aanbesteding, gezondheidscentrum, PvE, planning herbouw De Schelft.

80 > 25-02-2022 > Wethouder Roberto Ter Hark, BKN en Northa nemen tijdelijke Schelft officieel in gebruik. (foto's)

79 > 01-02-2022 > Verenigingen presenteren zich in tijdelijke Schelft. (foto's+filmpje)

78 > 26-12-2022 > Info tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft, vleermuizen en detectietoezicht oude Schelft)

77 > 21-12-2021 > Vorderingen tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft later)

76 > 10-12-2021 > 2500 Kerstboomlichtjes geven goed zicht op een nieuwe Schelft.

75 > 30-11-2021 > Wat houdt een 'basaal zwembad' bij de nieuwe Schelft in?

74 > 24-11-2021 > Overeenstemming tussen Gemeente Noordwijk en verzekeraar over schadevergoeding De Schelft.

73 > 15-11-2021 > Verenigingen en politiek staan even stil bij '1 jaar na de brand' en kijken weer vooruit. 

72 > 13-11-2021 > '1 jaar na de brand' een lichtjesavond ter herdenking en aftrap voor een nieuwe Schelft.

71 > 11-11-2021 > Initiatiefvoorstel 'Herbouw De Schelft met basaal zwembad' met grote meerderheid aangenomen.

70 > 10-11-2021 > Initiatiefvoorstel NZLokaal, VVD, DOEN!, D66: Herbouw De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.

69 > 04-11-2021 > Wethouder Roberto ter Hark laat bouw tijdelijke Schelft van start gaan. 

68 > 04-11-2021 > Politiek positief over nieuwe kostenberekening voor een multifunctionele hal met basaal zwembad.

67 > 02-11-2021 > Handbalvereniging Northa pleit voor een nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst. (rectificatie)

66 > 29-10-2021 > Bouwstart en geplande opleverdatum tijdelijke Schelft en vergaderdata toekomst nieuwe Schelft.

65 > 21-10-2021 > College beantwoordt raadvragen over financiële dekking voor nieuwe Schelft.

64 > 24-09-2021 > College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan zwembad De Schelft.

63 > 22-09-2021 > Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft. (diverse info)

62 > 15-09-2021 > Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)