11
me
'22
Stemming over 10 raadsvoorstellen, 1 motie en 2 amendementen in de gemeenteraadsvergadering (deel 1).
Geschreven door Redactie BON

Stemming over 10 raadsvoorstellen, 1 motie en 2 amendementen in gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdagavond 10 mei vond er gemeenteraads- vergadering in de Duinpan van De Zilk, wel in de nieuwe samenstelling van raadsleden maar er is nog geen nieuwe coalitie. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen.  Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen...

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 10-05-2022.

1.a
Raadsvoorstel Aanwijzing waarnemend griffier
Stemmen voor: 27
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

5.a
Raadsvoorstel Benoeming leden Commissie Onderzoek geloofsbrieven
Stemmen voor: 27
Stemmen tegen: 0 
Raadsvoorstel: aangenomen

5.c 
Raadsvoorstel Benoeming Commissieleden
Stemmen voor:  27
Stemmen tegen:  0
Raadsbesluit: aangenomen

5.d
Raadsvoorstel Benoeming Agendacommissie en Commissievoorzitters
Stemmen voor: 27
Stemmen tegen: 0 
Raadsvoorstel: aangenomen

5.e
Raadsvoorstel Benoeming leden Auditcommissie
Stemmen voor: 27
Stemmen tegen: 0 
Raadsvoorstel: aangenomen

6.a
Raadsvoorstel Ontwerp bodembeheernota deel B plangebied Bronsgeest
Stemmen voor: 27
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

6.b
Raadsvoorstel Floreren in Noordwijk; Maatschappelijk programma 2022-2025
Stemmen voor: 27
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

8
Raadsvoorstel Aankoop perceel Achterweg, H1392, Noordwijk
Stemmen voor: 19
Stemmen tegen: 8
Raadsvoorstel: aangenomen 

9
Raadsvoorstel Aankoop percelen H1364 en 1365 aan de Achterweg
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 4
Raadsvoorstel: aangenomen 

9.a
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) over Aankoop percelen H1364 en 1365 aan de Achterweg, taxaties
Stemmen voor: 2
Stemmen tegen: 25
Amendement: verworpen

10
Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015, 2e herziening
Stemmen voor: 23
Stemmen tegen: 4
Raadsvoorstel: aangenomen 

10.c
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015, 2e herziening, betreffende schrappen Leeweg 23
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 19
Amendement: verworpen

11.a
Actuele motie leden Kramer (D66) en e.a. inzake Werkproces bestemmingsplannen
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 19
Motie: verworpen

Terugkijken

U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.