Datum: 21-05-2022 - 07:58
05
me
'22
College beantwoordt vragen CDA over: Situatie Kornoeljelaan Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA / College van B&W

College beantwoordt vragen CDA over: Situatie Kornoeljelaan Noordwijkerhout

Op 22 maart 2022 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk van het CDA de volgende schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van Orde. In deze brief worden de vragen beantwoord. Aanleiding CDA: Na de verbouwing van de Vomar in Noordwijkerhout ziet het wegdek en de stoep ter hoogte van de Vomar aan de Kornoeljelaan er zeer beroerd uit. De uitspraak vroeger hadden we geen drempels alleen kuilen...

zou zomaar op dit gebied van toepassing kunnen zijn. Er is omwonenden meerdere malen toegezegd om dit op te knappen en aan te pakken. Tot nu toe is dit nog niet gedaan. Ook is de afvalcontainer van de appartementen aan de Kornoeljelaan op een zeer ongelukkige plaats teruggezet (midden op het trottoir)

Vragen CDA en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de klachten van omwonenden over de in de inleiding aangekaarte kwesties?

Antwoord 1.
Wij zijn op de hoogte van de klachten van omwonenden over de in de inleiding aangekaarte kwesties.

Vraag 2.
Kan het college toezeggen dat de bestrating rondom de Vomar (Kornoeljelaan) in Noordwijkerhout binnenkort de nodige opknapbeurt krijgt? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2.
De bestrating van de Kornoeljelaan en omgeving wordt conform het beheersysteem van de gemeente opgeknapt. In het derde kwartaal van 2021 is reeds begonnen met het groot onderhoud van de Parnassialaan en Kornoeljelaan. Gestart is aan de Parnassialaan, maar door de toestanden rondom Covid-19 en leveringsproblemen van straatmaterialen is het werk tijdelijk stil komen te liggen.

Inmiddels staan alle materialen op voorraad. Eind april/begin mei worden de werkzaamheden weer opgepakt. Er wordt gewerkt vanaf de Braambos richting de Pilarenlaan. Daarna (na de zomervakantie) is de Kornoeljelaan aan de beurt. Gestart wordt in de Braambos en dan werkt de aannemer via de Kornoeljelaan naar de Pilarenlaan toe.

Uiteraard worden de omwonenden hierover tijdig geïnformeerd. De bestrating aan de voorzijde van de Vomar (het parkeerterrein) is geen gemeentelijk eigendom, dus de kwaliteit van de verhardingen aldaar is geen gemeentelijke zaak.

Vraag 3.
Is het college het eens met het CDA dat het situeren van een afvalcontainer op een doorlopend trottoir niet wenselijk is?

Antwoord 3.
Wij zijn het met het CDA eens dat het situeren van een afvalcontainer op een doorlopend trottoir niet wenselijk is. Voorheen stond de afvalcontainer op particuliere grond, maar door de verbouwing/uitbreiding van de Vomar was er geen plaats meer voor de container. De huidige situatie van de afvalcontainer is dus geboren uit noodzaak, wegens het ontbreken van een goed alternatief.

Wij zijn (gezien ook andere ontwikkelingen in de buurt) enige tijd bezig geweest uit te zoeken of we met containerwisselingen in de Pilarenlaan (o.a. het plaatsen van een perscontainer voor plastic) ruimte kunnen scheppen voor een extra ondergrondse restafvalcontainer en misschien gft (indien nodig).

De uitkomst van dit onderzoek is dat door het plaatsen van een ondergrondse perscontainer er voldoende ruimte gecreëerd kan worden voor het plaatsen van ondergrondse inzameling voor de appartementen boven de Vomar. De bewoners van die appartementen kunnen dan hun afval kwijt aan de Pilarenlaan en worden de bovengrondse containers in de Kornoeljelaan verwijderd. 

Vraag 4.
Is het college voornemens om de afvalcontainer binnenkort te verplaatsen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4.
Wij zijn voornemens de afvalcontainer in de loop van juli 2022 te verplaatsen. Vanwege de levertijd van de materialen is een eerdere aanpassing niet mogelijk.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.