Datum: 05-07-2022 - 02:15
11
apr
'22
Vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen bij NH-Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. (update info)
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Gemeente in gesprek met eigenaar over gebruik leegstaande woningen BAVO-terrein voor opvang Oekraïense vluchtelingen.

Brief 7 april van het college van B&W aan de gemeenteraad betreffende opvang vluchtelingen Oekraïne: Met deze raadsbrief informeren we u als gemeenteraad over de laatste stand van zaken over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Noordwijk. In een brief van 8 maart 2022 heeft het kabinet aangekondigd dat het van plan is noodrecht...

in te zetten als er sprake is van buitengewone omstandigheden door een zeer grote toestroom van ontheemden uit Oekraïne. Die voorwaarde is inmiddels vervuld. Daarmee krijgen de burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Er verandert in de praktijk niet veel omdat de burgmeesters deze taak al vrijwillig oppakken. Om dit te kunnen realiseren ontvangen de gemeenten een financiële compensatie. De hoogte hiervan is nog niet bekend.

Het kabinet werkt nog aan de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Deze wordt in samenspraak met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) opgesteld. Deze regeling omvat nadere regelgeving over de taken van de burgemeester.

Die gaat onder andere over de minimumeisen waaraan de opvangvoorzieningen moeten voldoen, de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), onderwijs en zorg en het uitkeren van verstrekkingen (leefgeld)

Opvang in de gemeente Noordwijk
Op dit moment vangen we 27 vluchtelingen op in de gemeentelijke locaties en 169 vluchtelingen zijn opgevangen en ingeschreven op particuliere locaties. Alle vluchtelingen waarvan wij weten dat ze in onze gemeente verblijven zijn inmiddels ingeschreven in de BRP. De inventarisatie van opvanglocaties in onze gemeente, om ook op langere termijn tegemoet te kunnen komen aan een eventuele toenemende vraag naar opvanglocaties, loopt nog.

We hebben overeenstemming met de eigenaren van het Zilveren Kruis/Achmea gebouw in Noordwijk voor de realisatie van 20 units voor de opvang van maximaal 4 vluchtelingen per unit voor de periode van een half jaar.

Daarnaast zijn we in gesprek met de eigenaar van de leegstaande woningen (Redactie BON: woningen Beschut Wonen) op het BAVO-terrein in Noordwijkhout. We krijgen veel vragen over een eventuele langere wachttijd voor het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen. Gelukkig is dit in de gemeente Noordwijk niet het geval.

Leefgeld
Als de vluchtelingen zijn ingeschreven in de BRP, hebben zij recht op leefgeld. De Rijksoverheid stelt hiervoor een regeling op. Totdat de regeling van kracht is, wordt het leefgeld door de gemeente voorgeschoten. De vluchtelingen in de gemeentelijke opvang ontvangen inmiddels het leefgeld. De vluchtelingen in de particuliere opvang ontvangen het leefgeld vanaf vrijdag 8 april 2022. Het recht op leefgeld vervalt zodra de vluchtelingen werk hebben. Zij hebben de plicht om het te melden als ze werk hebben.

Onderwijs
Op dit moment verblijven in de gemeente Noordwijk 51 Oekraïense vluchtelingen jonger dan 18 jaar. Deze kinderen moeten binnen drie maanden zijn ingeschreven op school. Onderwijs is belangrijk. Daarom is de intentie om onderwijs sneller te realiseren dan deze termijn van drie maanden. Met het onderwijs hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

- In de eerste paar weken krijgen de kinderen de tijd om goed uit te rusten van hun lange en vaak traumatische vlucht uit Oekraïne. Zij gaan naar school wanneer zij daartoe in staat zijn.
- Kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar gaan naar de voorschoolse voorzieningen. Hier is het aanbod gericht op de talige ontwikkeling van het jonge kind.
- Kinderen in de leeftijd 4 5 jaar gaan naar het reguliere basisonderwijs.
- Kinderen in de leeftijd 6 12 jaar volgen onderwijs via de zogenaamde schakelklassen in Noordwijkerhout. In de schakelklas is het aanbod primair gericht op het aanleren van de Nederlandse taal.
- Kinderen in de leeftijd vanaf 12 jaar volgen onderwijs in de Internationale schakelklas in Hillegom (ISK). Ook dit lesaanbod is primair gericht op het aanleren van de Nederlands taal.
- Van 21 Oekraïense kinderen is op dit moment bekend dat zij zijn aangemeld voor onderwijs.

Initiatieven vanuit de samenleving
We ontvangen veel mooie en hartverwarmende initiatieven vanuit de samenleving. Inwoners en bijvoorbeeld verenigingen willen zich graag inzetten voor de Oekraïense vluchtelingen die in onze gemeente verblijven. Het gaat dan om het aanbieden van activiteiten of bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van fietsen of kinderwagens.

We inventariseren alle initiatieven en nemen contact op met de inwoners die ons hebben gemaild of gebeld. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we het platform Samen.Noordwijk.nl in kunnen zetten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen

Daarnaast hebben we op de Pletterij in Noordwijkerhout een locatie ingericht waar de Oekraïense vluchtelingen kleding, speelgoed en toiletbenodigdheden kunnen krijgen. Dit is samen met een aantal inwoners en collega's gerealiseerd. Op dit moment hebben we meer dan voldoende kleding. De locatie is elke woensdag in de middag geopend.

Werk
De EU heeft op 4 maart de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Deze houdt in dat mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, bescherming krijgen in de lidstaten van de Europese Unie. Zij krijgen daarmee toegang tot medische zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt. Wel gelden onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming de regels van de Wet arbeid vreemdelingen.

Voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken, geldt sinds 1 april 2022 een vrijstelling op de plicht van de tewerkstellingsvergunning. De werkgever dient hier wel melding van te doen bij de UWV op grond van de vrijstelling, om het risico op misstanden te signaleren en te verkleinen. De arbeidsinspectie is belast met handhaving. Afspraken en regels omtrent tewerkstelling zijn beschikbaar via www.uwv.nl.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk