Datum: 12-08-2022 - 16:51
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
10
apr
'22
Holland Rijnland en gemeente Noordwijk reageren op klachten functioneren Regiotaxi.
Geschreven door Holland Rijnland / Gemeente Noordwijk

Brief Holland Rijnland aan de gemeenteraad over functioneren Regiotaxi.

Brief aan de gemeenteraad van Noordwijk: Holland Rijnland voert voor 13 gemeenten, waaronder de gemeente Noordwijk, de Regiotaxi uit Holland Rijnland beheert het contract, onderhoudt contacten met de vervoerder De Vier Gewesten (DVG) en volgt nauwlettend of deze zich houdt aan (de eisen in) het contract. Het college van de gemeente Noordwijk heeft al eerder in september 2021 een bericht ontvangen van...

Holland Rijnland omtrent het functioneren van de Regiotaxi. Uw raad is hier via een raadsbrief over geïnformeerd. Hierbij is aangegeven dat indien de situatie daarom vraagt, uw raad wederom geïnformeerd wordt. Het college heeft onlangs wederom een bericht ontvangen van Holland Rijnland over het functioneren van de Regiotaxi. Via deze raadsbrief informeren wij u over de inhoud van dit bericht.

Bericht Holland Rijnland
Op 15 maart 2022 heeft het college een bericht ontvangen van Holland Rijnland. Hierin wordt het volgende aangegeven. Nu de maatschappij verder open gaat en ook de klanten van de Regiotaxi weer meer bezoeken af kunnen leggen, neemt de vervoervraag en daarmee het aantal ritten toe. DVG heeft in een bestuurlijk gesprek met Holland Rijnland aangegeven tegen personele problemen, die al geruime tijd in beperkte mate bestaan en door de pandemie vergaand zijn toegenomen, aan te lopen.

Veel chauffeurs hebben tijdens de pandemie een andere baan gevonden en zoals in zoveel bedrijfstakken het geval is, lopen ook de taxibedrijven er tegen aan dat zij geen nieuwe personeelsleden kunnen vinden. De personele krapte heeft gevolgen voor de kwaliteit van de uitvoering van het vervoer.

U zult hier mogelijk in uw gemeente ook al mee geconfronteerd zijn. Holland Rijnland is ervan overtuigd dat DVG en de franchisenemers er alles aan doen om binnen hun mogelijkheden het vervoer zo goed mogelijk uit te voeren.

In dat verband hebben zij Holland Rijnland verzocht om in te stemmen met enkele maatregelen die het vervoer beter planbaar maken Uit een pakket aan voorstellen is met de beheersorganisatie van de Regiotaxi een keuze voor een beperkt aantal maatregelen gemaakt. Er is hierbij uiteraard nadrukkelijk rekening gehouden met de kwetsbare doelgroep die gebruik maakt van de Regiotaxi.

Het gaat hierbij om onder andere bewustwording van de situatie bij de klant, indien mogelijk de vertrektijd wijzigen (buiten de spits), een verlengde omrijtijd (vanwege combineren verschillende ritten), meer inzet van busjes en meer inzet van ZZP'ers.

Vervolg
Het is mogelijk dat het vervoer de komende tijd verder toeneemt en de capaciteitsproblemen niet snel genoeg zijn opgelost. Met DVG is afgesproken dat in dat geval eventuele aanvullende maatregelen besproken zullen worden. Indien hier sprake van is, wordt u hierover geïnformeerd. 

Tot slot moet benadrukt worden dat naast de problematiek rond de soms minder goed uitgevoerde ritten van de Regiotaxi er ook heel veel ritten wel goed uitgevoerd worden. De kwaliteit (op tijd gereden ritten) ligt met 96% a 97% nog steeds boven het gevraagde niveau van 95%. Het aantal klachten neemt slechts beperkt toe.

Dat neemt niet weg dat Holland Rijnland scherp blijft letten op de kwaliteit van alle verreden ritten. De beheersorganisatie houdt het verloop van die kwaliteit nauwlettend in de gaten en blijft hierover in gesprek met DVG. Voor nu hopen wij u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben over de meest recente ontwikkelingen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk