Datum: 01-07-2022 - 01:35

Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op de actiepagina, klik hier.

10
apr
'22
Definitief ontwerp vernieuwingsplan wijk Zeeburg in Noordwijkerhout.
Geschreven door BON / Brief bewoners Zeeburg

Bewoners vragen gemeenteraad om inrichting Koepelberg vanwege verkeersveiligheid niet te veranderen.

Op 7 februari gaf de gemeente Noordwijk in een persbericht aan dat na een intensief participatietraject, het definitieve ontwerp vernieuwingsplan wijk Zeeburg in Noordwijkerhout tot stand is gekomen. Daarmee is Zeeburg de 1e wijk waar de gemeente Noordwijk op grote schaal, met veel partijen effectief heeft geparticipeerd met een Definitief Ontwerp als resultaat. Wethouder Theo Alkemade gaf in het persbericht...

ook aan dat hij trots is op hoe bewoners en de gemeente in 2021 samengewerkt hebben in het ontwerpen. De publicatie van het definitieve ontwerp was voor een viertal bewoners van de wijk Zeeburg (straten Koepelberg/Duinsloot) de reden om op 8 februari een brief te schrijven aan de gemeenteraad

In de brief deden ze een dringend verzoek aan de raad om niet te besluiten dat het college de aanbesteding kan starten ’onder voorbehoud van instemming van de raad’. Op 15 februari geeft wethouder Theo Alkemade een reactie op deze bewonersbrief 'Definitief ontwerp Wijk Zeeburg'.

Er is op 8 april opnieuw een brief aan de gemeenteraad gestuurd door de vier bewoners van de Duinsloot en Koepelberg, waarin ze nogmaals aan de gemeenteraad vragen om de inrichting van de Koepelberg vanwege verkeersveiligheid niet te veranderen.

Brief:
Op 8 februari stuurden wij u een brief met bedenkingen tegen enkele punten in het Definitief ontwerp Wijk Zeeburg . Met deze brief willen wij u informeren over het vervolg dat hieraan gegeven is, Ook willen wij u verzoeken het herinrichtingsplan op één punt nog verder te laten verbeteren.

Vervolg op onze brief van 8 februari
In eerste instantie reageerde wethouder Alkemade afwijzend op al onze bedenkingen tegen het Definitief ontwerp. In de raadscommissie Ruimte van 16 februari hebben de wethouder en de projectmanager op aandringen van commissieleden echter toegezegd met ons in gesprek te gaan.

In dit gesprek, dat plaatsvond op 21 maart, liet de projectmanager weten dat één bedenking toch tot wijziging van het Definitief ontwerp had geleid. Het trottoir langs Groenewege ter hoogte van de Duinsloot blijft gehandhaafd. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. In het gesprek meldde de projectmanager wel dat onze bedenking tegen het gebruik van greenbricks op de woonerven niet gehonoreerd kon worden.

Berekeningen zouden hebben aangetoond dat dit noodzakelijk was en er waren geen alternatieven voorhanden. Omdat dit ons niet overtuigde hebben wij na het gesprek deze berekeningen opgevraagd. Tot onze
verrassing kregen we als reactie dat e.e.a. nog eens goed was bekeken en dat er toch een alternatieve oplossing gevonden was.

De greenbricks vervallen in de gehele wijk en de infiltratie zal alleen worden uitgevoerd door middel van drainage in de parkeervakken en aangepaste riolering. Ook over dit bericht zijn wij natuurlijk zeer verheugd.

Daarmee restte nog één bedenking, namelijk die tegen de herinrichting van Koepelberg. Wij veronderstelden dat de verlegging van de rijbaan direct tegen de tuinuitgangen en het verwijderen van een groenvoorziening en vijf bomen niet meer nodig zouden zijn, nu afgezien wordt van de greenbricks.

De projectmanager schreef ons echter dat deze plannen ongewijzigd blijven vanwege een eenduidige uitstraling van alle gelijkwaardige wegen (in dit geval woonerven) door de gehele wijk. Ligging van ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Bereikbaarheid en toegankelijkheid. Om maar een paar zaken te noemen.

Verzoek
Wij verzoeken u uw invloed aan te wenden om de inrichting van Koepelberg niet te veranderen. De algemeen geformuleerde argumenten van de projectmanager om deze wel te veranderen zijn ons inziens bij Koepelberg niet aan de orde of niet relevant. In elk geval overtuigen ze ons niet. Het gaat ons op de eerste plaats om de verkeersveiligheid van de weg, met name voor voetgangers.

De huidige inrichting ervaren wij al ruim 40 jaar als veilig en prettig. De voorziene wijziging verhoogt de rijsnelheid op Koepelberg en vermindert de voetgangersveiligheid. Daarnaast achten wij het fors verminderen van het aantal bomen en het onnodig verwijderen van een groenvoorziening een verslechtering en bovendien in strijd met uw doelstelling van klimaatadaptatie. 

Wij zijn graag bereid dit in een gesprek nader aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
Viertal bewoners Koepelberg/Duinsloot wijk Zeeburg (AVG)

Foto PR.