Datum: 16-08-2022 - 05:28
07
apr
'22
Veiligheid, overlast en parkeerproblemen is een 'doorn in het oog' bij omwonenden Marktplein.
Geschreven door Redactie BON

Veiligheid, overlast en parkeerproblemen is een 'doorn in het oog' bij omwonenden Marktplein.

Op 31 mei 2021 namen wethouder Roberto ter Hark en voorzitter Pieter van der Geest van de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV), met een officiële handeling het vernieuwde Marktplein weer in gebruik. Volgens de wethouder was het hoog tijd om het Marktplein weer eens aan te pakken en een nieuwe uitstraling te geven voorkomend uit de nieuwe centrumvisie van Noordwijkerhout 2016-2025...

Door de opknapbeurt kwamen er ook twee parkeerplaatsen en een invalideparkeerplaats bij en op de plantenbak bij de Havenstraat kun je even uitrusten op het nieuwe bankje. (zie foto's)

Op dinsdag 5 april 2022 is er door omwonenden van het Marktplein een brief verstuurd aan de gemeenteraad met als onderwerp: 'Problemen en communicatie rondom het Marktplein Noordwijkerhout'.

Hierbij wil ik, namens omwonenden van het Marktplein, de problemen en communicatie met u delen welke wij als afgevaardigden van de omwonenden van het Marktplein te Noordwijkerhout n.a.v. de vergroening van het Marktplein hebben ondervonden. Huidige situatie is met name omtrent veiligheid, overlast en parkeerproblemen een 'doorn in het oog' bij de omwonenden van het Marktplein. Om u enig inzicht in dit onderwerp te geven zullen we onderstaand de historie en verloop weergeven. 

Op 23 maart 2021 ontvingen wij als omwonenden van het Marktplein een brief van de gemeente Noordwijk, waarin wij werden geïnformeerd over het ontwerp en impressie van de van de beplanting in het kader van het vergroenen van het Marktplein. Kort na het verzenden van de brief is men begonnen met de hiermede gemoeid zijnde werkzaamheden. Vanaf de ontvangst van de bovengenoemde brief van 23 maart 2021 is door ons en mede namens omwonenden gereageerd op deze plannen. Onderstaand een korte weergave van onze reacties.

Op 24 maart 2021 is door ons een 1e telefonische reactie gegeven op de plannen en de hierop betrekking hebbende bedenkingen welke eveneens via de mail van 25 maart 2021 bevestigd. Hierna is meerdere malen mailverkeer over de geconstateerde problemen en tekortkomingen van de uitgevoerde werkzaamheden geweest.

Deze problemen betroffen met name:
- parkeerproblemen en met name het vrachtverkeer (laden en lossen) waarvoor geen adequate oplossing is gevonden als gevolg van een inschattingsfout bij het ontwerp en waarvoor door ons als omwonenden een oplossing voor is aangedragen.
- Overlast. Ondanks dat in de brief van 23 maart 2021 was vermeld dat er geen bankjes ter plekke van de kringloopwinkel zouden worden teruggeplaatst ter beperking van de overlast, is er nu een brede rand gerealiseerd bij de aangebrachte groenbakken, welke een veelvoud is van de oorspronkelijke zitplaatsen.
- Onveilige situatie bij de hoek Havenstraat/Marktplein voor voetgangers als gevolg weinig uitzicht bij achteruitrijdend verkeer en inrijdend verkeer vanuit beide kanten van de Havenstraat naar het Marktplein.
- de hoogte van de randen van de groenbakken zijn dermate slecht te zien bij parkerend autoverkeer dat er al menige schade is ontstaan. 

Ondanks onze bezwaren is men ongewijzigd gestart met de werkzaamheden en uit de praktijk is gebleken dat onze bezwaren zeer zeker gegrond blijken. Hierop volgend is op 20 juli 2021 via de mail aan de gemeente Noordwijk gevraagd of er nog een evaluatie komt met de omwonenden omtrent de uitgevoerde werkzaamheden/plannen mede gelet op de onvrede van de omwonenden.

Hierop is door de gemeente Noordwijk geantwoord dat men dit niet zal doen vanwege het gegeven dat dit veel werk met zich meebrengt en niet alle omwonenden er hetzelfde hierover denken. Men was wel bereid, indien wij als omwonenden gemeenschappelijke aandachtspunten hadden ter verbetering van het Marktplein, om te bezien wat van deze aandachtspunten haalbaar was. 

Conform de inhoud van dit antwoord van de gemeente Noordwijk is hierop onzerzijds een onderzoek gedaan naar de bevindingen van de omwonenden en welke rapportage we op 23 augustus 2021 via de mail aan de gemeente Noordwijk hebben verstuurd. Hierna is wederom weer enkele keren geïnformeerd naar de voortgang van de gemeente Noordwijk op de bevindingen van de omwonenden zoals verstuurd met de mail van 23 augustus 2021, met elke keer als antwoord dat men nog niet zover is om daar op te reageren, doch ook geen afspraak om onze gedachten voor wijzigingen te aanhoren. 

Naar aanleiding van een reactie op 11 november 2021 hieromtrent naar en waarschijnlijk via een interventie van de wethouder Van den Berg dat het antwoord van de gemeente op onze rapportage van omwonenden wel erg lang uitblijft is op 1 december 2021 uiteindelijk een gesprek geweest met ambtenaren van de gemeente Noordwijk omtrent onze bevindingen. In dit gesprek werd bevestigd dat de procedure niet juist was verlopen en men allereerst voor de uitvoering overleg had moeten plegen met (een afvaardiging van) omwonenden van het Marktplein.

Op 31 januari j.l. is op het overleg van 1 december 2022 vanuit de gemeente gereageerd echter in die zin dat men niet tegemoet komt aan de bezwaren maar nu het probleem neerlegt bij de ondernemers rondom het Marktplein. Uiteraard hebben we eveneens een gesprek hieromtrent gehad, zoals genoemd in de mail van 31 januari j.l., met, projectleider voor de uitvoering van de Retail- en Horecavisie in de gemeente Noordwijk. Laatstgenoemde begreep de (terechte) bezwaren, doch of dit tot heroverweging van de uitvoering zal leiden, wordt door ons ernstig betwijfeld. 

Wij als omwonenden vinden het niet acceptabel dat foutieve inschattingen vanuit de gemeente Noordwijk bij het maken van plannen/ontwerpen en de (direct) gemaakte bezwaren met verwijzing naar de eerder genoemde foutieve inschattingen op deze manier wordt afgewikkeld, ergo er wordt totaal geen rekening gehouden met diegenen die hier wonen. Een dergelijke manier van handelen zowel in de procedure bij planontwikkeling als de behandeling van reactie van bezwaren schaadt het vertrouwen van burgers in hen welke er zijn vóór de burgers.

Dit geldt voor zowel degenen die de burgers vertegenwoordigen als degenen die belast zijn met de uitvoering van het beleid. Het lijkt ons dat een kritische terechte mening van omwonenden zwaarwegend moet zijn bij het maken/wijzigingen in de woonsituatie, hierbij in ogenschouw nemende dat hierbij uiteraard niet de mening van het individu telt maar de algemene mening van omwonenden.

Wij hopen van harte dat u voor nu en voor de toekomst aandacht schenkt dat men de inwoners van de gemeente een stem geeft in de planvorming binnen hun directe omgeving. Uiteraard bereid om deze reactie onzerzijds nader aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Naam: AVG
Namens omwonenden van het Marktplein

Foto's BON.