Datum: 25-06-2022 - 15:04
15
mrt
'22
De Schelft (81): Tijdelijke Schelft en aanbesteding, PvE, gezondheidscentrum, planning herbouw De Schelft.
Geschreven door Redactie BON

De Schelft (81): Tijdelijke Schelft en aanbesteding, gezondheidscentrum, PvE, planning herbouw De Schelft.

Zaterdag 14 november 2020 werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft. In de middag, na het sein brandmeester, werd gelijk duidelijk dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad...

liepen door de brand grote schade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met enige regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand.

Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken. Sindsdien houdt BON u met heel veel nieuwsberichten op de hoogte over: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

Stand van zaken De Schelft (81): Tijdelijke Schelft en aanbesteding, PvE, gezondheidscentrum en planning herbouw De Schelft.

Geachte leden van de gemeenteraad,

In deze brief informeer ik u over de stand van zaken rondom de tijdelijke De Schelft als ook over de herbouw van de permanente De Schelft. Ook licht ik u in over de acties die zijn ingezet om te komen tot de herbouw van De Schelft voor 14 november 2023.

Tijdelijke De Schelft
Op 24 februari 2022 is de multifunctionele accommodatie de tijdelijke De Schelft officieel in gebruik genomen en heeft de eerste handbaltraining plaatsgevonden. Het is fijn dat de gebruikers nu weer in het eigen dorp kunnen sporten. De drempel om weer te gaan sporten wordt hiermee verlaagd. Graag nodig ik uw raad (oud en nieuw) uit om binnenkort ter plaatse deze mooie multifunctionele voorziening voor het dorp Noordwijkerhout te bekijken. Tevens is dit een goed moment om uw beknopt bij te praten over het project De Schelft waarvan de oplevering in de komende raadsperiode plaatsvindt.

Europese niet openbare aanbesteding Architect herbouw De Schelft.
Om een nieuwe De Schelft te bouwen die voldoet aan de wensen van sport, cultuur en evenementen, waaronder carnaval, wordt de nieuwbouw integraal ontworpen. Er is gestart met de selectieprocedure voor het aantrekken van een architect die tevens verantwoordelijk is voor constructie, installaties, bouwfysica, veiligheid, duurzaamheid en bouwkostenramingen. 

De opdrachtwaarde ligt boven de drempelwaarden zoals bepaald in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Om deze opdracht te gunnen, vindt een Europese aanbesteding plaats in twee fasen waarbij we worden begeleid door stichting RIJK. In de eerste fase de selectiefase hebben alle geïnteresseerde partijen die konden aantonen ervaring te hebben met ontwerp en begeleiding zwembad/combi sport-cultuur-evenementen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden.

Deze eerste helft van de aanbesteding is inmiddels afgerond. Na selectie zijn er nu 5 partijen over. Inmiddels is gestart met de tweede fase -de gunningsfase- om uiteindelijk op 22 juni 2022 een partij te kunnen contracteren. De winnende partij zal vervolgens de opdracht krijgen om het ontwerp verder uit te werken. 

Programma van Eisen
In samenspraak met de sport, cultuur en carnavalsvereniging is een voorlopig Programma van Eisen (PvE) door OLCO opgesteld. Daarbij hebben we ook het bedrijf PBTA ingeschakeld met specialistische kennis op theater en akoestisch gebied omdat 1 compartiment van de hal ook geschikt moet zijn voor culturele uitvoeringen. Dit voorlopige PvE zal door de vijf geselecteerde partijen als basis worden gebruikt om te komen tot een eerste schetsontwerp.

In het kader van de gunningsfase wordt partijen gevraagd hun visie te presenteren op de ontwerpopgave. Aanvankelijk kende het PvE een horeca inrichting op het ambitieniveau gelijk aan dat van een brasserie. Dit niveau is mogelijk te ambitieus ten opzichte van het door uw raad beschikbaar gesteld exploitatiebudget. Om geen vertraging op te lopen -er moet immers voor 14 november 2023 worden gebouwd- is de keuze gemaakt om het horecaconcept niet in te vullen in afwachting van de uitkomst van nadere onderzoeken naar de exploitatiewijze en -vorm.

Ook zullen wij de tijd gebruiken om in samenspraak met de carnaval en een specialistisch bureau na te gaan hoe in de nieuwbouw voorbereidingen getroffen kunnen worden zodat deze geschikt is voor grote bezoekersaantallen. De aanvullingen zullen we de winnende partij meegeven zodat zij dit meenemen in het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw.

Gezondheidscentrum
De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 een uitspraak gedaan waarbij is bepaald dat de gemeente niet zonder meer vrij is om grond te verkopen aan een partij naar keuze. De gemeente moet gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond. Gelet op deze uitspraak heeft het college het voornemen om de vestiging van een gezondheidscentrum op basis van koop eerst openbaar gemaakt. Ik kan u mededelen dat tegen dit voornemen geen bezwaar is gemaakt. De gemeente hervat de gesprekken met De Praktijk Fysiotherapie en Acupunctuur.

Planning
Tot slot meld ik u dat we op koers liggen om voor 14 november 2023 gestart te zijn met de herbouw van De Schelft. Wij richten ons op een ingebruikname van De Schelft begin 2025 zodat deze locatie net als vanouds weer het kloppend hart wordt van de samenleving in het dorp Noordwijkerhout. Een plek waar sporters, verenigingen en bezoekers met plezier (terug)komen om te presteren, te ontmoeten en te vermaken/ontspannen

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend
R. (Roberto) ter Hark
wethouder

******
Eerdere berichten over de brand bij De Schelft en zijn toekomst kunt u hieronder lezen.
 

80 > 25-02-2022 > Wethouder Roberto Ter Hark, BKN en Northa nemen tijdelijke Schelft officieel in gebruik. (foto's)

79 > 01-02-2022 > Verenigingen presenteren zich in tijdelijke Schelft. (foto's+filmpje)

78 > 26-12-2022 > Info tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft, vleermuizen en detectietoezicht oude Schelft)

77 > 21-12-2021 > Vorderingen tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft later)

76 > 10-12-2021 > 2500 Kerstboomlichtjes geven goed zicht op een nieuwe Schelft.

75 > 30-11-2021 > Wat houdt een 'basaal zwembad' bij de nieuwe Schelft in?

74 > 24-11-2021 > Overeenstemming tussen Gemeente Noordwijk en verzekeraar over schadevergoeding De Schelft.

73 > 15-11-2021 > Verenigingen en politiek staan even stil bij '1 jaar na de brand' en kijken weer vooruit. 

72 > 13-11-2021 > '1 jaar na de brand' een lichtjesavond ter herdenking en aftrap voor een nieuwe Schelft.

71 > 11-11-2021 > Initiatiefvoorstel 'Herbouw De Schelft met basaal zwembad' met grote meerderheid aangenomen.

70 > 10-11-2021 > Initiatiefvoorstel NZLokaal, VVD, DOEN!, D66: Herbouw De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.

69 > 04-11-2021 > Wethouder Roberto ter Hark laat bouw tijdelijke Schelft van start gaan. 

68 > 04-11-2021 > Politiek positief over nieuwe kostenberekening voor een multifunctionele hal met basaal zwembad.

67 > 02-11-2021 > Handbalvereniging Northa pleit voor een nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst. (rectificatie)

66 > 29-10-2021 > Bouwstart en geplande opleverdatum tijdelijke Schelft en vergaderdata toekomst nieuwe Schelft.

65 > 21-10-2021 > College beantwoordt raadvragen over financiële dekking voor nieuwe Schelft.

64 > 24-09-2021 > College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan zwembad De Schelft.

63 > 22-09-2021 > Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft. (diverse info)

62 > 15-09-2021 > Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)