Datum: 13-08-2022 - 02:27
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
03
mrt
'22
College beantwoordt vragen CDA over: Blijk van waardering voor mantelzorgers.
Geschreven door CDA / college van B&W

College beantwoordt vragen CDA over: Blijk van waardering voor mantelzorgers.

Fractie CDA stelt vragen aan het college van B&W: In de besluitenlijst Collegevergadering van dinsdag 18-01-2022 lazen wij dat de blijk van waardering voor mantelzorgers in 2022 wordt verlaagd van € 125, - naar € 100,- per mantelzorger per jaar. Als reden werd opgegeven dat daarmee het budget niet verhoogd hoeft te worden. Navraag hierover heeft het volgende antwoord opgeleverd: In 2021 hebben 1109 mantelzorgers...

de mantelzorgwaardering toegekend gekregen. Voor 2022 en volgende jaren verwachten wij dat dit aantal zal doorgroeien. Gezien de opbouw in de afgelopen jaren is daar moeilijk een percentage aan toe te kennen, maar een stijging tussen de 50 en 100 per jaar ligt in de lijn der verwachting. Ter onderbouwing van deze prognose, is hieronder een grafiek opgenomen van de groei van het aantal aanvragen sinds 2015.

Op basis van het huidige gebruik, het huidige waarderingsbedrag en de uitvoeringskosten wordt verwacht dat het budget in 2022 wordt overschreden. Door de voorgestelde verlaging van het waarderingsbedrag ontstaat ruimte in het budget met een omvang van € 26.625,-. Hierdoor ontstaat ruimte voor een verdere doorgroei van het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de regeling met 266 mantelzorgers.

Het CDA heeft de volgende vragen en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W:

Vraag 1:
Waarom vindt het college het geld belangrijker dan de mens.

Antwoord:
Dat vinden wij niet. Binnen het beschikbare budget doen wij het maximale om zo veel mogelijk mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Vraag 2:
Mantelzorgers ontlasten de professionele hulpverlening. Hoe groot schat het college het bedrag dat daarmee gemoeid is? 

Antwoord:
De maatschappelijke waarde van mantelzorg per gemeente is in juli 2021 onderzocht door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van MantelzorgNL. MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie van mantelzorgers, voorheen Mezzo. Daarin is opgenomen: De waarde van de tijdsinzet van mantelzorgers wordt geraamd tussen de 38 en 62 miljoen euro per jaar.

In het rapport wordt aangegeven dat de gemeente Noordwijk € 300.000 aan budget ontvangt voor de ondersteuning van mantelzorgers. Met een jaarlijks budget van € 200.000 voor de Zorgpauze en € 118.500 voor de mantelzorgwaardering zet ons college deze middelen volledig in.

Daarnaast subsidieert de gemeente twee mantelzorgconsulenten en een uitvoeringsbudget bij Welzijn Noordwijk. Hiermee wordt onder andere de jaarlijkse dag van de mantelzorger en lotgenotencontact georganiseerd. In vergelijking met omliggende gemeenten is het gebruik van de regelingen Mantelzorgwaardering en Zorgpauze hoog.

Vraag 3:
Hoe is de ‘blijk van waardering’ in onze omliggende gemeente geregeld?

Antwoord:
Omliggende gemeenten hanteren eenzelfde bedrag als waardering of hebben een beperktere regeling. Een rondgang langs omliggende gemeenten levert het onderstaande overzicht op:

MantelzorgNL heeft in 2019 een landelijk overzicht gemaakt van de waarderingen per gemeente. Deze vindt u hier: klik hier. Hoewel al enigszins verouderd is dit overzicht het laatste en volledigste overzicht van de inrichting van de waardering.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.