Datum: 30-06-2022 - 07:09
03
mrt
'22
NZLokaal stelt vragen aan het college over: Onveilige verkeerssituatie ‘s-Gravendamseweg. (N443).
Geschreven door NZLokaal / College van B&W

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Opkopen woningen door belegger

Het raadslid Richard Brouwer van NZLokaal dient de volgende vragen bij het college in over: Opkopen woningen door belegger in Landgoed in den Houte. NZLokaal heeft de volgende tekst op de website van Landgoed in den Houte gevonden over deelplan Waterweide. “De bouwnummers 5 tot en met 9 zijn verkocht aan een belegger. Deze belegger zal deze woningen te zijner tijd aanbieden als vrije sector huurwoning”....

NZLokaal heeft hierover de volgende vragen en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1:
Betekent dit dat de betreffende vijf woningen in plaats van betaalbare koopwoningen nu dure huurwoningen worden?

Antwoord:
Dit is correct. De gemeente was overigens niet op de hoogte dat in dit deelplan woningen zouden worden aangeboden aan een belegger. Vanuit de ontwikkelaar is altijd gesproken over 39 koopwoningen.

Vraag 2:
Bij de behandeling van de Woonvisie vorig jaar heeft de raad de motie Zelfwoonplicht aangenomen, om opkopen van koopwoningen door beleggers tegen te gaan. Wat is de reden dat deze vijf woningen in Landgoed in den Houte blijkbaar toch zijn verkocht aan een belegger?  

Antwoord:
De voormalige gemeente Noordwijkerhout heeft met de toenmalige zorginstellingen na een langdurig onderhandelingstraject op 17 december 2015 een overeenkomst gesloten waarin de rechten en plichten over en weer worden vastgelegd. Deze overeenkomst is door de huidige ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v. overgenomen.

In deze overeenkomst is geen zelfbewoningsplicht vastgelegd en hier werd toen niet op gestuurd omdat de woningmarktsituatie toen anders was. Wel is hierin expliciet het percentage sociale woningbouw aangeduid conform de voorwaarden in de toen geldende Noordwijkerhoutse woonvisie. Conform deze afspraak wordt 30% van het totaal aantal te realiseren woningen in het sociale woningbouwdeel gerealiseerd. 

In de huidige marktomstandigheden zijn er meer kopers dan woningen. Ondanks deze luxe heeft de ontwikkelaar besloten om 5 van de 39 woningen in plandeel Waterweide te verkopen aan een belegger. Deze belegger zal deze woningen aanbieden in de vrije huursector. De ontwikkelaar op Landgoed in den Houte heeft aangegeven dat deze belegger hen in slechte tijden heeft geholpen.

Het aanbieden van een beperkt aantal woningen aan deze belegger moet als een soort tegenprestatie gezien worden voor de steun die de ontwikkelaar in het verleden heeft gehad. Dezelfde belegger heeft overigens ook een appartementencomplex in het plangebied Langehorst toebedeeld gekregen en treedt op als verhuurder van het appartementencomplex waarin het concept begeleid wonen van Rivierduinen plaatsvindt.

Met het huuraanbod in plandeel Langehorst speelt de ontwikkelaar en belegger in op de specifieke vraag naar appartementen in de huursector zoals vermeld in de huidige woonvisie.

Vraag 3:
Kan het college de verkoop aan een belegger van deze vijf woningen nog terugdraaien?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2.

Vraag 4:
Wat gaat het college doen om het opkopen van woningen door beleggers in de toekomst te voorkomen, zowel in Landgoed In den Houte als bij andere projecten (van derden) in Noordwijk?

Antwoord:
In lijn met de door de gemeenteraad aangenomen motie wordt in nieuwe overeenkomsten een zelfbewoningsplicht opgenomen. Voor Landgoed in den Houte is dit niet aan de orde. Wel gaan we met de ontwikkelaar van Landgoed in den Houte in gesprek met als doel dat zij in volgende deelgebieden geen koopwoningen meer toewijzen aan een belegger zonder dat hier vanuit de woonvisie een gegronde reden voor is.

Vraag 5:
Welke instrumenten heeft het college tot zijn beschikking voor de opkoopbescherming van betaalbare woningen? 

Antwoord:
De gemeenteraad kan een opkoopbescherming voor (een) nader te bepalen buurt(en) invoeren, in de vorm van een verbod om de woning zonder vergunning te verhuren. De gemeente moet dan wel onderbouwen dat de maatregel noodzakelijk en effectief is. In samenwerking met Companen is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van opkoopbescherming voor bepaalde prijsklassen en woningtypen op buurtniveau.

Daarnaast geeft de Wet Toeristische Verhuur mogelijkheden aan de gemeente om de toeristische verhuur van woningen te kunnen reguleren. Dit zorgt ervoor dat schaarse woningvoorraad niet meer ingezet kan worden voor toeristische verhuur en dus beschikbaar blijft als woning.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.