15
feb
'22
College beantwoordt vervolgvragen (9) CDA over: verkeerssituatie kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door College van B&W / CDA
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vervolgvragen (9) CDA over: verkeerssituatie kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg.

Fractie CDA: Op 25 september 2020 heb ik, Jordy de Mooij, namens het CDA vragen gesteld over de de verkeerssituatie kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg. Het betreft de rotonde die de nieuwe Bavowijk met zijn 700 woningen moet ontsluiten via de nieuwe verbindingsweg De Zanderij. Als CDA hebben wij hier toentertijd vragen over gesteld omdat het naar ons een zeer onveilig kruispunt...

is en waar auto’s op hoge snelheid overeen rijden. Mede ook doordat het midden van de rotonde niet verhoogd is. Op 25 september 2020 heeft het college hierop gereageerd en geeft aan dat: Het college deelt de mening van het CDA niet dat er een gevaarlijke of onduidelijk situatie is ontstaan voor voetgangers bij de kruising Boekhorsterweg / Langevelderweg.

Het college geeft verder aan dat zij met bij het inrichten van de rotonde al maatregelen heeft genomen. Daarover gaf het college aan dat: Met deze maatregelen en het feit dat volgens landelijke wetgeving voetgangers over fietspaden mogen wandelen, is de situatie verkeerskundig naar het oordeel van het college afdoende ingericht.

Recentelijk kwamen wij er, via een verontruste inwoner van Noordwijkerhout die over deze verkeersonveilige rotonde een fiximelding had geplaatst, achter dat de gemeente als volgt heeft gereageerd op deze fiximelding:

"Rotonde is aangegeven als onveilige kruising. Op dit moment lopen er onderzoeken bij deskundige collega's voor verbetering van de locaties. Het is nog niet bekend welke maatregelen op locatie en wanneer ze uitgevoerd gaan worden."

Deze reactie op de fiximelding staat haaks op de antwoorden die het college in 2020 aan het CDA heeft gegeven en schept voor het CDA daarom veel onduidelijkheid. Daarom de volgende vragen.

Vraag 1:
Is het college blijkens de reactie op de fiximelding teruggekomen op haar volhardende standpunt geen extra maatregelen te willen treffen bij het kruispunt?

Antwoord:
Het college is teruggekomen op haar eerdere standpunt om geen extra maatregelen te willen treffen bij het kruispunt/minirotonde.

Vraag 2:
Zo ja, waarom is het college hierop teruggekomen?

Antwoord:
Naar aanleiding van meerdere meldingen en klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen over deze locatie.

Vraag 3:
Zo nee, hoe moet het CDA de reactie aan de inwoner beschouwen in het licht van de eerdere beantwoording op de schriftelijk vragen van het CDA?

Antwoord:
Niet van toepassing

Vraag 4:
Sinds wanneer is de rotonde aangemerkt als onveilige kruising?

Antwoord:
Allereerst wil het college een duidelijk onderscheid maken tussen objectieve verkeersveiligheid en subjectieve verkeersveiligheid. Bij objectieve verkeersonveiligheid is er werkelijk sprake van verkeersonveiligheid (de kans op een ongeval is hoog), terwijl subjectieve verkeersonveiligheid te maken heeft met het gevoel van onveiligheid en dus een kwestie van beleving is (maar daarmee niet minder belangrijk).

Objectieve onveiligheid is met eenduidige en objectieve maatstaven (bijvoorbeeld met ongevalscijfers) te meten en hard te maken terwijl subjectieve verkeersonveiligheid minder goed eenduidig en objectief is vast te stellen (bijvoorbeeld het gevoel dat er te hard wordt gereden). Het is wel mogelijk om subjectieve onveiligheid indirect te meten, bijvoorbeeld met het bijhouden van meldingen en klachten.

Op en in de omgeving van het kruispunt/minirotonde zijn er sinds deze is aangebracht geen ongevallen geregistreerd (objectieve verkeersveiligheid). Echter zijn er meerdere meldingen en klachten binnengekomen, waardoor het college wel van mening is dat er aandacht moet worden besteed aan het gevoel van onveiligheid wat weggebruikers op dit punt ervaren (subjectief).

Vraag 5:
Wat voor onderzoeken lopen er nu en in welk stadium bevinden die zich?

Antwoord:
Op dit moment lopen er geen concrete onderzoeken. Wel wordt elke nieuwe melding die binnenkomt door de verkeerskundige onderzocht of er kleine ingrepen mogelijk zijn om de situatie te verbeteren.

Vraag 6:
Aan welke extra maatregelen zit het college te denken?

Antwoord:
Gedacht moet worden aan kleine maatregelen. Als voorbeeld het snoeien van groen om het zicht te verbeteren of het ophangen van een snelheidsdisplay om bestuurders bewust te maken van de snelheid waarmee ze rijden.

Vraag 7:
Wanneer worden de onderzoeksresultaten verwacht?

Antwoord:
Dit is een doorlopend proces. Zoals aangegeven wordt elke melding en klacht die binnenkomt bij de gemeente onderzocht.

Vraag 8:
Wanneer verwacht het college eventuele maatregelen te gaan nemen?

Antwoord:
Recent zijn er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om het zicht te verbeteren en als er een snelheidsdisplay beschikbaar is zal deze op de locatie worden ingezet.

Vraag 9:
Wil het college over de ontwikkelingen elk kwartaal een update geven?

Antwoord:
1 x per jaar ontvangt de raad terugkoppeling op het gebied van verkeersveiligheid (objectief en subjectief) in de gemeente. Genomen maatregelen zijn daarin terug te vinden. Het afhandelen van meldingen en het nemen van maatregelen waar geen budget voor vereist is, is een operationele uitvoerende taak onder de verantwoordelijkheid van het college. We hebben de ambtelijke capaciteit nodig om de meldingen van inwoners en ondernemers af te handelen. Het college neemt aan dat voor de raad ook daar de prioriteit ligt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk