Datum: 02-10-2023 - 01:17
14
feb
'22
College beantwoordt vragen CDA over: Verkeersveiligheid Leidsevaart.
Geschreven door College van B&W / CDA
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA over: Verkeersveiligheid Leidsevaart.

De CDA fractie krijgt met enige regelmaat klachten van bewoners en tevens weggebruikers (fietsers en wandelaars maar ook automobilisten) over de Leidsevaart tussen de Pilarenlaan/industrieterrein en de Schippersvaartweg. Het gaat hier om een 60 km. weg maar vaak is er sprake van veel hogere snelheden met alle gevaren van dien. Fietsers en voetgangers die in de berm moeten uitwijken...

(bijna) aanrijdingen en beschadigingen van het wegmeubilair. Wij hebben de volgende vragen:

Vragen CDA zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W:

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de situatie bij de Leidsevaart tussen de Pilarenlaan/industrieterrein en de Schippersvaartweg?

Antwoord:
Het college is op de hoogte van de verkeerssituatie bij de Leidsevaart.

Vraag 2.
Uit brieven die wij onder ogen hebben gekregen blijkt dat er in het verleden is gesproken over mogelijke verkeersmaatregelen (drempels, aanpassen van de maximaal toegestane snelheid). Kan het college aangeven wat de status hiervan is?

Antwoord:
Er zijn geen plannen om extra drempels aan te brengen of de maximaal toegestane snelheid te verlagen. Reden hiervoor is:
Drempels:
De snelheidsremmende werking van een drempel is zeer plaatsgebonden. Tussen twee drempels in wordt al snel weer te hard gereden. Een drempel geeft daarnaast discomfort voor fietsers, vrachtverkeer, landbouwvoertuigen en hulpdiensten. Daarbij kunnen drempels ook nog geluidsoverlast en trillingen veroorzaken.

Aanpassen van de maximaal toegestane snelheid:
De huidige toegestane snelheid van 60km/u is gebruikelijk voor dit type weg. De toepassingsmogelijkheden voor een lagere snelheid buiten de bebouwde kom zijn daarbij ook beperkt en liggen met name op het gebied van doodlopende wegen of wegen die alleen zijn opengesteld voor bestemmingsverkeer.

Vraag 3.
Ziet het college mogelijkheden om te onderzoeken of er alsnog maatregelen genomen kunnen worden op het hierboven genoemde stuk Leidsevaart? Bijvoorbeeld het invoeren van een 30 km. zone?

Antwoord:
Het college ziet op dit moment geen mogelijkheden om de snelheid op de Leidsevaart naar beneden te krijgen door fysieke aanpassingen. Drempels aanbrengen heeft een aantal nadelen en het invoeren van een 30km/zone is geen optie. Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

De enige optie voor dit moment is het ophangen van een snelheidsdisplay. Met een snelheidsdisplay kan geprobeerd worden om het gedrag van bestuurders die te snel rijden te beïnvloedden. Als er een display beschikbaar is zal deze op de locatie worden opgehangen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.