Datum: 13-08-2022 - 01:36
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
14
feb
'22
College beantwoordt vragen NZLokaal over: Onveilige verkeerssituatie ‘s-Gravendamseweg.
Geschreven door College van B&W / NZLokaal

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Onveilige verkeerssituatie ‘s-Gravendamseweg.

De fractie van NZLokaal is benaderd door inwoners van Noordwijkerhout over de verkeerssituatie aan de ’s-Gravendamseweg. De melders geven aan dat, ondanks meerdere meldingen bij gemeente Noordwijk, provincie Zuid-Holland en het ‘Participatiepunt Veilig Verkeer Nederland’, er tot op heden onvoldoende opvolging heeft plaatsgevonden. En dat de melders zich 'Van het kastje naar de muur' gestuurd voelen...

De meldingen omtrent de onveilige verkeerssituatie hebben betrekking op:
• Te hoge snelheid van doorgaand verkeer;
• Onoverzichtelijke uitritten naar de doorgaande weg;
• Gedeeld voet-, fietspad, waarbij ook vaak het voet-/fietspad geblokkeerd wordt door geparkeerde motorvoertuigen/bezorgers.

De overige meldingen hebben betrekking op trillingen binnen huizen ten gevolge vrachtverkeer wat met (te) hoge snelheid passeert, met name buiten de spitstijden. De verkeerssituatie ter plaatse leidt regelmatig tot ongelukken, waarbij de schade helaas vaak niet beperkt blijft tot materieel en bebouwing. 

We gaan ervan uit dat het college van Noordwijk het van belang acht dat alle inwoners kunnen beschikken over een veilige verkeerssituatie in onze gemeente en er adequaat omgegaan wordt met signalen over verkeersonveiligheid. In dit kader wil onze fractie de onderstaande vragen stellen aan B&W.

Vragen NZLokaal en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Bent u bekend met meldingen over de verkeerssituatie aan de ’s-Gravendamseweg te Noordwijkerhout?

Antwoord:
Het college is bekend met meldingen over de verkeerssituatie aan de s Gravendamseweg.

Vraag 2.
Bent u van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de afhandeling van deze meldingen? En zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college is het met uw fractie eens dat de gemeente verantwoordelijk is voor de afhandeling van meldingen en klachten. Het is echter niet zo dat elke klacht zomaar kan worden opgelost. Hiervoor zijn vaak ook andere instanties nodig zoals bijvoorbeeld de wegbeheerder provincie Zuid Holland of de politie die bevoegd is om handhavend bij verkeersovertredingen op te treden. Als meldingen en/of klachten niet voor de gemeente Noordwijk zijn, dan wordt er doorverwezen naar de juiste instantie die de zaak verder in behandeling zal nemen.

Vraag 3.
Zijn deze meldingen geëvalueerd en heeft er opvolging plaatsgevonden?

Antwoord:
De verkeersproblematiek van de N443 is meegenomen in de Bereikbaarheidsvisie Duin en Bollenstreek en in de Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland. Deze documenten zijn een belangrijke basis voor het uitwerken van duurzame mobiliteitsoplossingen in samenwerking met de regio en de provincie Zuid Holland.

Vraag 4.
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Niet van toepassing.

Vraag 5.
Zo ja, wat zijn de resultaten/aanbevelingen uit de evaluatie? Welke opvolging heeft er plaatsgevonden? Kunt u ons deze schriftelijk doen toekomen?

Antwoord:
De volgende tekst over de verkeersproblematiek op de N443 is in de Bereikbaarheidsvisie Duin en Bollenstreek en in de Regionale Strategie Mobiliteit opgenomen: relatief veel verkeer in verhouding tot hun smalle wegprofiel, met parkeren langs de rijbaan, sloten langs de weg, fietspaden dicht langs de weg, erftoegangen en toegangen tot bollenpercelen (knelpunten t.a.v. verkeersveiligheid en leefbaarheid).

Op dit moment worden uitvoeringsprogramma's opgesteld in het kader van de Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland De afgelopen maanden is door de vijf bollenstreekgemeenten gewerkt aan de belangrijkste bestuursopgaven. In deze lijst van opgave zijn zogenaamde topprioriteiten benoemd. De verbetering van bereikbaarheid verkeersveiligheid en leefbaarheid is er hier één van.

Daarnaast werken we samen met Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland aan een maatregelenpakket voor de ontsluiting van de noordelijke Duin en Bollenstreek. Dit project is door de provincie Zuid-Holland geïnitieerd na het besluit van de provincie Noord-Holland te stoppen met het project Duinpolderweg.

Het project presenteert in het tweede kwartaal 2022 een onderbouwd voorkeurspakket van maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. De Bereikbaarheidsvisie Duin en Bollenstreek is als bijlage toegevoegd en de Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland is digitaal in te zien via deze link. Als er meer nieuws over dit proces te melden valt zal de gemeenteraad hierover geïnformeerd worden. 

Vraag 6.
Hoe kan de gemeente de indieners (in het vervolg) verder helpen om hun meldingen te adresseren zonder dat ze “van het kastje naar de muur” gestuurd worden?

Antwoord:
Het college is van mening dat de huidige afhandeling van meldingen en klachten volgens de juiste procedure verloopt. Het doorverwijzen naar de instantie waar de melding of klacht thuishoort blijft onderdeel van dit proces.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Update 16-12-2021.
Ingezonden brief van bewoners 's-Gravendamseweg aan de gemeenteraad en college van B&W, klik hier.

Luchtfoto BON