Datum: 01-10-2023 - 17:06
10
feb
'22
College informeert gemeenteraad over acht ontwikkelingen op de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Brief College van B&W
Foto's Redactie BON

College informeert gemeenteraad over acht ontwikkelingen op de Schippersvaartweg.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van Noordwijk met als onderwerp de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout: Er vinden momenteel relatief veel ontwikkelingen plaats aan de Schippersvaartweg. Wij vinden het wenselijk om de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de stand van zaken over deze ontwikkelingen. Aangezien niet alle ontwikkelingen een definitief karakter hebben en elk een ander tijdspad...

is er voor gekozen een overzicht te geven met de huidige stand van zaken. De ontwikkelingen die spelen aan de Schippersvaartweg zijn: (klik op de link om naar het betreffende item te gaan)

1. Uitbreiding huisvesting internationale werkers/realisatie woonwagenstandplaatsen op Schippersvaartweg 64 (Trampoline 2)

2. Verlenging termijn afwijkend gebruik internationale werkers Trampoline 1

3. Uitbreiding Greenportwoningen op 3 locaties

4. Uitbreiding bedrijfsgebouwen + nieuwe ontsluiting Schippersvaartweg 67

5. Toepassing nieuwe beleidsregel arbeidsmigranten Schippersvaartweg 34 en 44

6. De tijdelijke Schelft achter Schippersvaartweg 26

7. Omzetten burgerwoning in bedrijfswoning Schippersvaartweg 57

8. Pilot huisvesting arbeidsmigranten naast Schippersvaartweg 44

Ad 1. Uitbreiding huisvesting internationale werkers/realisatie woonwagenstandplaatsen op Schippersvaartweg 64 (Trampoline 2)
Er worden op dit moment varianten uitgewerkt voor de uitbreiding van huisvesting internationale werkers inclusief 5 woonwagenstandplaatsen op de kavel Schippersvaartweg 64 (Trampoline 2). De combinatie met 5 woonwagenstandplaatsen heeft te maken met de opgave voor de gemeente om vijf extra woonwagenstandplaatsen te realiseren. Vervolgens zal er op basis van een voorkeursvariant participatie plaatsvinden met de omwonenden en direct belanghebbenden.

Leidraad hiervoor is de Nota Inwonersparticipatie. Tevens dient een ruimtelijke procedure gevolgd te worden voor het tijdelijk gebruik in afwijking van de huidige bestemming. Tot slot wordt gekeken naar de aanbestedingsplicht voor de uitvraag huisvesting internationale werkers. De Gemeente is gehouden op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en conform het Didam-arrest, om invulling te geven aan de mededingingsnorm en de transparantienorm. Aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria dient te worden bepaald aan wie zij de grond zal verhuren.

Ad 2. Verlenging termijn afwijkend gebruik internationale werkers Trampoline 1
Op 1 juli 2024 loopt de huurovereenkomst voor Trampoline 1 af. Voor het opnieuw in de markt zetten geldt, gelijk aan Trampoline 2, een aanbestedingsplicht Zowel de aanbesteding als de ruimtelijke procedure zal tijdig opgestart worden, zodat na 1 juli 2024 huisvesting van internationale werkers gewaarborgd blijft.

Ad 3. Uitbreiding Greenportwoningen
Voor een drietal locaties is bekend dat er een initiatief is voor het mogen realiseren een Greenportwoning . Dit betreft de volgende locaties:
- Naast Schippersvaartweg 67: er is een principe-verzoek ingediend;
- Schippersvaartweg 36: er ligt nog geen concreet verzoek maar alleen mondeling gepolst;
- Schippersvaartweg 44: er is een principeverzoek ingediend.

Voor alle locaties geldt dat deze in principe landschappelijk in te passen zijn in het lint van de Schippersvaartweg. Het lint valt volgens de landschapsvisie uit de ISG niet onder specifiek beleid. Op kavelniveau geldt vervolgens de algemene ambitie om deze ontwikkelingen het lint van de Schippersvaartweg te laten versterken (bebouwing en beplanting).

Ad 4. Uitbreiding bedrijfsgebouwen Schippersvaartweg 67
Middels een principeverzoek en een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitrit is op 1 juli een (ambtelijk) bezoek aan het bedrijf gebracht. Daarbij is gesproken over uitbreiding van het huidige bedrijf met een loods/hal en een nieuwe uitrit op de Schippersvaartweg. Voor beide is in beginsel een positieve grondhouding aangenomen. Er is gewezen op de noodzaak voor het landschappelijk in te passen en beide initiatieven te integreren in 1 aanvraag omgevingsvergunning.

Ad 5. Toepassing nieuwe beleidsregel arbeidsmigranten Schippersvaartweg 44
Er is een verzoek om omgevingsvergunning ingediend om de schuur achter Schippersvaartweg 44 en de ruimte van het voormalige kantoor Schippersvaartweg 34 te mogen ombouwen tot huisvesting voor arbeidsmigranten ten behoeve van het eigen bedrijf. Deze verzoeken zijn tijdelijk on hold gezet, omdat hiervoor de juridische basis binnen de toen geldende beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten ontbrak.

De bestemming van de locatie waar het bedrijf gevestigd is aan de Schippersvaartweg heeft de bestemming Bedrijven met een sub-bestemming handel- en export. Op het moment van de indiening aanvraag omgevingsvergunning liep de discussie om meer ruimte te zoeken binnen de bestemmingen in het buitengebied. De beleidsregel die ten tijde van de indiening vigeerde was alleen van toepassing op bedrijven die vielen onder de bestemming Agrarisch bollenteelt.

Inmiddels is de geactualiseerde Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten in ontwerp door het bestuur vastgesteld, gepubliceerd en heeft ter inzage geleden. Tevens is de gemeenteraad van Noordwijk middels een raadsbrief hiervan op de hoogte gesteld. Op basis van deze (nieuwe) beleidsregel kunnen bedrijven die vallen onder de bestemming Bedrijven en gerelateerd kunnen worden aan de bollenteelt, hierop een beroep doen. Onder strenge voorwaarden, zoals gesteld in de nieuwe beleidsregel kan een omgevingsvergunning worden verleend.

Ad 6. De tijdelijke Schelft achter Schippersvaartweg 26
Er is een omgevingsvergunning verleend met een tijdelijk karakter voor de bouw van de tijdelijke Schelft achter het terrein van Schippersvaartweg 26. De bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang en de verwachting is dat in februari 2022 de hal opgeleverd kan worden. De tijdelijke hal zal naar verwachting 3-5 jaar op deze locatie blijven staan.

De ontsluiting vindt plaats vanaf de Schelftweg en vanaf de rotonde met de Schippersvaartweg voor het langzaam verkeer. Bollencompensatie voor deze tijdelijke maatschappelijke functie hoeft niet te worden afgedragen. Vastgesteld is dat na afloop van het tijdelijke gebruik alle bouwwerken en verharding geamoveerd worden en dat de bollengrond weer als 1 klas bollengrond gebruikt kan worden voor de (open) bollenteelt.

Ad 7. Omzetten burgerwoning in bedrijfswoning Schippersvaartweg 57.
Gevraagd wordt om op dit perceel voor een deel van het pand nr. 57 de bestemming burgerwoning om te zetten naar een bedrijfswoning. In het verleden is op enig moment om onduidelijke redenen de linkerzijde van de woning bestemd tot bedrijfswoning, de rechterzijde tot burgerwoning en zijn er twee huisnummers uitgegeven.

De eigenaar van het aldaar gevestigde bollenbedrijf wil er een bedrijfswoning van maken, zoals het ook ooit bedoeld was. Op ambtelijk niveau zijn voor het meewerken aan dit initiatief al diverse gesprekken met de eigenaar gevoerd.

Ad 8. Pilot huisvesting arbeidsmigranten naast Schippersvaartweg 44
Naast Schippersvaart 44 ligt nog een perceel open bollengrond. De eigenaar heeft in samenwerking met een uitzendbureau een verzoek ingediend om met een bestemmingsplanwijziging op dit perceel grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten en overige doelgroepen te mogen bouwen ten behoeve van het naastgelegen bedrijf. In het kader van het Provinciale Uitvoeringsprogramma Huisvesting Arbeidsmigranten wordt onder meer dit verzoek op deze locatie gebruikt als pilot.

Deze pilots zijn gebruikt om input te vergaren om te kijken of het geldende provinciale beleid aanpassing behoeft. Na de conferentie in maart en de evaluatie daarna, is een beeld ontstaan dat nu gebruikt wordt om Provinciale Staten een voorstel te doen dat zal moeten leiden tot nadere uitwerking/vastlegging van nieuw provinciaal beleid. Intussen is er wel vanuit het provinciale bestuur een brief ontvangen die voor lokale aanpak ruimte biedt om met bijvoorbeeld het onderhavige verzoek verder te gaan en hierover al eerder, dan de besluitvorming over het mogelijk nieuwe beleid met de Provincie, in overleg te gaan. Op ambtelijk niveau is hiermee inmiddels gestart.

Vervolg
Op het moment dat ontwikkelingen (onder andere de locaties voor arbeidsmigranten) een meer definitief karakter hebben gekregen zullen wij middels een raadsbrief u nader over de stand van zaken informeren. Aanvragen die passen binnen het bestaand beleid worden via de reguliere procedures ter besluitvorming uw raad aangeboden

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk