Datum: 04-02-2023 - 16:33
Aanbiedingen met (weekend)voordeel op de
BON-actiepagina, klik hier. (nieuw Slagerij Klein)

 

08
feb
'22
Definitief ontwerp vernieuwingsplan wijk Zeeburg in Noordwijkerhout.
Geschreven door BON / Brief bewoners Zeeburg
Foto's Redactie BON

Bewoners vragen gemeenteraad om nog niet in te stemmen met 'Definitief ontwerp vernieuwingsplan Zeeburg'.

Op 7 februari gaf de gemeente Noordwijk in een persbericht aan dat na een intensief participatietraject, het definitieve ontwerp vernieuwingsplan wijk Zeeburg in Noordwijkerhout tot stand is gekomen. Daarmee is Zeeburg de 1e wijk waar de gemeente Noordwijk op grote schaal, met veel partijen effectief heeft geparticipeerd met een Definitief Ontwerp als resultaat. Wethouder Theo Alkemade gaf in het persbericht ook aan dat hij trots is...

op hoe bewoners en de gemeente in 2021 samengewerkt hebben in het ontwerpen. De publicatie van het definitieve ontwerp was voor een viertal bewoners van de wijk Zeeburg (straten Koepelberg/Duinsloot) de reden om een brief te schrijven aan de gemeenteraad.

In de brief doen ze een dringend verzoek aan de raad om niet te besluiten dat het college de aanbesteding kan starten ’onder voorbehoud van instemming van de raad’. De bewoners geven in de brief daarvoor een aantal redenen aan en ook wil men hun ervaringen met het participatietraject met de raadsleden delen.

Brief aan de gemeenteraad: Noordwijkerhout, 8 februari 2022.

Geachte gemeenteraad en raadscommissie Ruimte,

Als bewoners van de wijk Zeeburg, fase 3, hebben wij kennisgenomen van het “Definitief ontwerp Wijk Zeeburg” en het voorstel van het college hierover. Met deze brief willen wij onze waardering uitspreken voor de mogelijkheden die geboden zijn om als wijkbewoners inbreng te leveren voor de herinrichting. Belangrijke kritiekpunten op het Voorlopig Ontwerp die wij naar voren brachten, zijn, ten minste gedeeltelijk, verwerkt in het Definitief Ontwerp.

Zo is het verlies aan parkeerplaatsen ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp behoorlijk verminderd. Dit is positief. Toch richten wij een dringend verzoek aan u om niet te besluiten dat het college de aanbesteding kan starten ’onder voorbehoud van instemming van de raad’. Wij hebben hiervoor een aantal redenen die wij hieronder toelichten. Ook delen wij graag onze ervaringen met het participatietraject met u.

Het “Definitief ontwerp Wijk Zeeburg” bevat enkele elementen die onvoldoende verkeersveiligheid bieden, vooral voor voetgangers.
- In het Voorlopig Ontwerp was het trottoir aan de zuidzijde van de wijkontsluitingsweg Groenewege volledig geschrapt. Dankzij de reacties van bewoners is dit trottoir in het Definitief Ontwerp gedeeltelijk gehandhaafd, maar helaas niet bij het weggedeelte langs de Duinsloot. Dit leidt tot onnodig en gevaarlijk oversteken door voetgangers van en naar De Duinsloot, juist in een bocht van Groenewege (fig. 1). Als zij niet hier oversteken maar gebruik maken van het ‘halfverharde’ pad over het talud van De Duinsloot, verplaatst het probleem zich alleen maar naar de bocht ter hoogte van Erfvoort (fig.2).

Bovendien zullen mensen die slecht ter been zijn of bijvoorbeeld met een kinderwagen lopen, dit ‘halfverharde’ pad niet kunnen gebruiken. Ook de bewoners van de benedenwoningen aan de Victoriberg en Groenewege, van wie het achterpad op Groenewege uitkomt, zullen het trottoir hier node missen. Het in- en uit auto’s stappen op de insteekparkeervakken bij deze bocht wordt zonder trottoir een hachelijke onderneming. Overigens betreuren wij ook dat de ambitie om het trottoir langs het centrale park door te trekken (fig.3) in het Definitief Ontwerp niet wordt gerealiseerd.

- Koepelberg is in de huidige situatie een veilig woonerf. Het Definitief Ontwerp maakt het aanmerkelijk onveiliger (fig. 4). In de eerste plaats omdat de groenvoorziening die nu halverwege zit, zou verdwijnen. Deze zorgt er nu voor dat het gemotoriseerd verkeer niet rechtuit kan rijden en zo aanzienlijk wordt afgeremd. In het definitief Ontwerp is een rechte weg ingetekend, weliswaar met een drempel maar we weten uit ervaring hoe weinig effect drempels hebben op de rijsnelheid.

- Bovendien is in het Definitief Ontwerp de veilige voetgangersstrook op Koepelberg verdwenen. Dit zien we ook op diverse andere woonerven, zoals Erfvoort en Spanjaarskrocht. De stroken zijn vervangen door bestrating met zogeheten ‘greenbricks’ (fig. 5). Dit is slecht tot niet beloopbaar voor mindervaliden en ouderen al dan niet met rollator, maar ook voor dames met pumps of ander schoeisel met een smalle hak en heel jonge kinderen.

Zij worden dus gedwongen op de rijbaan te lopen. Er zijn ons inziens andere oplossingen mogelijk zonder de klimaatadaptatie geweld aan te doen. En wij vragen ons af of het toepassen van waterregulerende bestrating op woonerven wel nodig is nu ook een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd, er betere goten worden toegepast, in de wijk een wadi is voorzien en al ca. 7.875 m2 parkeervak waterdoorlatend wordt gemaakt.

- Tenslotte noemen wij de smalle doorgang op het parkeerplein achter De Duinsloot ter hoogte van de nummers 14 en 16 (fig. 6). In combinatie met het verdwijnen van de huidige, kleine 2 groenvoorziening aldaar, is het risico groot dat een kind, dat uit de zeer nauwe uitgang van de tuinen komt, door een auto wordt geschept.

Wij maken ons zorgen om het groene uiterlijk van de wijk
Het Definitief Ontwerp wekt bij eerste aanblik de indruk van een groene wijk. Wie beter kijkt ziet dat veel oppervlakken weliswaar groen zijn ingekleurd maar niet of nauwelijks groen gaan worden en in elk geval geen opgaand groen bevatten. Zo zijn de parkeervakken groen gekleurd evenals de oppervlakten met ‘greenbricks’. Op Koepelberg verdwijnen 9 bomen waar slechts 4 bomen en ‘greenbricks’ voor terugkomen.

Waterregulerende bestrating vergt meer onderhoud en dus hogere onderhoudsbudgetten
Om te voorkomen dat waterregulerende bestrating dichtslibt en zich er veel vuil in ophoopt, moet hij speciaal onderhouden worden. Alleen de veegwagen eens in de zoveel tijd volstaat niet. Dit vraagt hogere onderhoudsbudgetten waarin, bij ons weten, niet is voorzien.

Het participatietraject
Het traject startte met een flyer, waarin de aandacht werd gevestigd op het Voorlopig Ontwerp en die huis-aan-huis in de wijk werd verspreid. Dat zal althans de bedoeling zijn geweest, maar een deel van de wijk (onder wie de bewoners van Koepelberg) heeft de flyer nooit ontvangen. Wij hebben toen zelf gezorgd voor informatie aan de bewoners van Koepelberg en De Duinsloot. In een gesprek met de projectmanager in november 2021 hebben wij hierop gewezen en hij zou er werk van maken.

Een verslag van het gesprek, dat hij ons toezegde, hebben we niet gekregen. En nu hebben de bewoners van Koepelberg (en wie weet hoe velen met hen) ook niet de brief ontvangen die het gereedkomen van het Definitief Ontwerp meldde. Opnieuw moesten zij dit van mede-wijkbewoners horen. Door deze slechte informatievoorziening is ook de reactietermijn voor betreffende bewoners bekort.

Nog minder te spreken zijn wij over de huidige stap in het participatietraject. Bij de presentatie van het Voorlopig Ontwerp is door de gemeente gemeld dat reacties verwerkt zouden worden in het Definitief Ontwerp. Dit zou in januari gepubliceerd worden en “ook dan is het nog mogelijk te reageren”. Maar nu komen wij erachter dat er een Definitief Ontwerp is dat al door het college naar de raad is gestuurd om groen licht te krijgen voor de aanbesteding.

Noch de brief die een deel van de bewoners ontvangen heeft, noch de website samen.noordwijk.nl rept hierover. Waar is de mogelijkheid gebleven om nog te reageren? De ‘niet-huis-aan-huis-brief’ meldt doodleuk: “Met elkaar hebben we het nieuwe Zeeburg ontworpen. Dat is nu achter de rug”. De website samen.noordwijk.nl juicht “Wethouder Theo Alkemade is erg trots op hoe bewoners en de gemeente in 2021 samengewerkt hebben in het ontwerpen van de nieuwe wijk Zeeburg.” Maar wij vinden dat de wethouder wel een toontje lager mag zingen.

Tot slot
Wij hopen dat onze aanmerkingen op het Definitief Ontwerp voor u reden zijn om het ontwerp te laten aanpassen op de door ons genoemde punten en dat u vooralsnog geen groen licht zult geven voor aanbesteding op basis van dit Definitief Ontwerp. Wij zijn graag bereid het bovenstaande in een gesprek nader aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
Viertal bewoners wijk Zeeburg (AVG)
(Namen bekend bij redactie BON)

Foto's PR.