Datum: 13-08-2022 - 01:26
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
05
feb
'22
College beantwoordt vragen van het CDA over: 30% nieuwbouwwoningen toewijzen aan inwoners.
Geschreven door College van B&W gemeente Noordwijk

College beantwoordt vragen van het CDA over: 30% nieuwbouwwoningen toewijzen aan inwoners.

Fractie CDA: Ons bereikte deze week het nieuws dat er landelijk wordt gesproken over een plan waarin bij nieuwbouwprojecten voorrang gegeven mag worden aan bewoners uit eigen stad of dorp. Tot op heden is dit voor bijna alle gemeenten nog niet toegestaan. Veel starters uit Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk zelf zouden zich heel graag (weer) in onze gemeente willen vestigen...

Velen vissen echter ‘achter het net ’door de enorme concurrentie en het competitieve karakter van de huidige (regionale) woningmarkt. Voor het sociaal en economisch aantrekkelijk houden van de gemeente vinden wij het van groot belang dat juist jongeren en starters kans hebben zich hier te vestigen.

De vragen van het CDA zijn onlangs door het college van B&W onlangs beantwoordt:

Vraag 1: Is het college op de hoogte van de hierboven beschreven landelijke ontwikkelingen?

Antwoord 1
Ja, het college is op de hoogte van zowel de nieuwe wetswijziging van de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Huisvestingswet als de nieuwe wijzigingen die op zijn vroegst in 2023 ingaan. 

Aanpassingen nieuwe Huisvestingswet per 1 januari 2022
-De aanpassingen van de nieuwe Huisvestingswet per 1 januari 2022 hebben als doel om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet (uit 2015) te verbeteren. Ook wordt maatwerk beter mogelijk, komt er ruimte voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperkt. Deze wetswijziging maakt het voor toegelaten instellingen beter mogelijk om hun maatschappelijke taken te vervullen.

-De nieuwe Huisvestingswet is per 1 januari 2022 in werking getreden en biedt gemeenten o.a. de mogelijkheid om in een Huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden 

- In het kort gaan de wijzigingen in deze gewijzigde Woningwet met name over de volgende onderwerpen:
Beperkte huurverhoging vrije sector en huurbevriezing sociale huur.
Verruiming recht op huurtoeslag in twee situaties.
Verhuurderheffing en afspraken corporaties
Opkoopbescherming. Hierover wordt middels een separate informerende raadsbrief uw raad geïnformeerd.
Energielabel noemen bij verkoop en verhuur woning

- Bijgaand doen wij als bijlage 2 de brochure In vogelvlucht de Woningwet vanaf 1 januari 2022 toekomen

- In bijgaande link is eveneens informatie opgenomen over alle wijzigingen die per 1 januari 2022 zijn ingegaan: Klik hier.

Concept wetswijziging Huisvestingswet
- De wetswijziging waarnaar verwezen wordt in de schriftelijke vragen is nog niet definitief Deze wetswijziging lag tot 12 januari 2022 ter consultatie, dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen voorkomen.

Vraag 2:
Is het college het met ons eens dat alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om het jongeren en starters te vergemakkelijken zich toch in deze gemeente te kunnen vestigen?

Antwoord 2:
Ja, in de d.d. 26 januari 2021 vastgestelde woonvisie is binnen de vastgestelde 70% segmentering rekening gehouden met o.a.de doelgroep starters. Aanvullend worden voor zover mogelijk instrumenten ingezet voor starters, waaronder de startersleningen Voor het toewijzen van sociale huurwoningen op basis van de Regionale Huisvestingsverordening zet de gemeente Noordwijk maximaal Lokaal Maatwerk in.

Lokaal Maatwerk biedt de mogelijkheid om bij de toewijzing van sociale huurwoningen voorrangsregels te stellen voor huurders van de woningbouwcorporaties Sint Antonius van Padua (AvP) en Stek en de benoemde doelgroepen in de woonvisie. In de vastgestelde woonvisie is het onderstaande opgenomen over de toewijzing van Lokaal Maatwerk:

"Toewijzing van sociale huurwoningen (van woningcorporaties en particulieren) gaat via de Huisvestingsverordening. Daarbinnen hanteren we voor de hele gemeente Lokaal Maatwerk. Dit Lokaal Maatwerk zetten we maximaal in voor lokale doorstromers, specifieke doelgroepen, starters en senioren en bij toewijzing van heel goedkope woningen (met tijdelijk contract voor starters). Jaarlijks monitoren we hoe dit Lokaal Maatwerk uitpakt per kern".

Op basis van gemeten effecten werkt het college dit vervolgens jaarlijks uit per kern. De gemeente Noordwijk heeft de afgelopen jaren van het toegestane maximale percentage Lokaal Maatwerk gebruik gemaakt voor de projecten Rederijkersplein en Northgo en voor bestaande huurwoningen voor zittende huurders van de Noordwijkse Woningstichting (NWS)/Stek. Daarnaast is Lokaal Maatwerk toegepast bij nieuwbouw door de woningstichting Sint Antonius van Padua (AvP) voor Noordwijkerhout en De Zilk, voor Het Zilt en Landgoed In den Houte,

Vraag 3:
Zo ja, ziet het college met ons bovenstaande ontwikkelingen als kansrijk? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3:
Ja het college ziet op basis van onderstaande motivering de wetswijzigingen als kansrijke ontwikkelingen. Er wordt momenteel van verschillende kanten aandacht gevraagd voor verdringing op de woningmarkt. Momenteel wordt er werk gemaakt van het uitzoeken en onderbouwen van de opkoopbescherming. Deze schriftelijke vragen gaan over het toewijzen van woningen aan eigen inwoners. Uw raad wordt middels een separate informerende raadsbrief geïnformeerd over de opkoopbescherming.

Concept wetswijziging
De wetswijziging waarnaar verwezen wordt in de schriftelijke vragen is nog niet definitief. Deze wetswijziging lag tot 12 januari 2022 ter consultatie, dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen voorkomen. De versie die ter consultatie lag, kunt u via de volgende link raadplegen: https://www.internetconsultatie.nl/huisvestingswet2014.

Op zijn vroegst gaan de wijzigingen in 2023 in. We blijven de vorderingen van de wetswijziging met interesse volgen en indien deze wetswijziging wordt ingevoerd, wordt hierop met in achtneming van de van toepassing zijnde regelgeving en procedures actie ondernemen 

Nieuwe Huisvestingswet per 1-1-2022
Naast de wetswijziging in de toekomst, biedt de nieuwe Huisvestingswet die per 1 januari 2022 in werking is getreden ook andere mogelijkheden dan voorheen. De wijzigingen in de Huisvestingswet hebben tot doel om de mogelijkheden voor woonruimteverdeling en -voorraadbeheer verder te verbeteren.

Gemeenten kunnen in hun Huisvestingsverordening regels stellen met betrekking tot woonruimteverdeling. Aanpassingen van de Regionale Huisvestingsverordening is door de gemeenteraad overgedragen aan Holland Rijnland. 

Met de voorgestelde wetswijziging worden wijzigingen voorgesteld die raken aan het verlenen van voorrang aan beroepsgroepen en het toewijzen van goedkopere koopwoningen (NHG grens). Hoewel gemeenten al de mogelijkheid hebben om via een Doelgroepenverordening te regelen dat woningen in de categorie sociale koop worden gebouwd.

Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening kunnen zij niet regelen dat deze woningen ook daadwerkelijk bewoond gaan worden door mensen die tot de doelgroep behoren. Dat wordt nu met deze wetswijziging geregeld. De gemeente Noordwijk heeft een Doelgroepenverordening en de wijziging van de Doelgroepenverordening die anticipeert op deze wetswijziging wordt separaat aan uw raad voorgelegd.

Vraag 4:
Hoe staat het college tegenover de invulling van de voorrangsregels?

Antwoord 4:

Concept wetswijziging
Het college staat positief tegenover de voorgestelde nieuwe wetswijziging. Met deze voorgestelde wijziging wordt binnen het percentage van 50% op basis waarvan voorrang kan worden verleend aan woningzoekende met economische of maatschappelijke binding aan de woningmarktregio een iets grotere toewijzing op basis van lokale binding mogelijk gemaakt. 

Conform de beantwoording van de vragen 1, 2 en 3 wordt hieraan voor Noordwijk reeds uitvoering gegeven en houden we nadere toekomstige ontwikkelingen in de gaten. Met de vermelding dat de uitwerking van vragen 1 en 2 in samenwerking met de corporaties plaatsvindt op basis van de Regionale Huisvestingsverordening en conform de overeengekomen Prestatieafspraken voor 2022.

Vraag 5:
Kan het college aangeven welke restricties er verbonden zijn aan het gebruik maken van deze ophanden zijnde regeling?

Antwoord 5:
Gemeenten kunnen in huisvestingsverordeningen regels stellen met betrekking tot de woonruimteverdeling. Aanpassingen van de Regionale Huisvestingsverordening is door de gemeenteraad van Noordwijk overgedragen aan Holland Rijnland.

De gemeenten krijgen met deze toekomstige wetswijziging de mogelijkheid om aan eigen inwoners of aan mensen met een bepaald beroep voorrang te geven bij het kopen van een woning.

In de voorgestelde aanpassing van de Doelgroepenverordening 2022 (die u toekomt per separaat raadsvoorstel), is de mogelijkheid voor het toewijzen van sociale koopwoningen anticiperend op de nieuwe Huisvestingswet per 1 januari 2022 opgenomen.

Vraag 6:
Het voorstel ligt nu landelijk ter consultatie. Ook is duidelijk dat het aan de gemeente zelf is om de regels in te vullen. Is het college bereid voorbereidende maatregelen te treffen zodat implementatie straks snel kan gaan?

Antwoord 6
We volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben bij de aanpassingen van de Doelgroepenverordening 2022 al geanticipeerd op de nieuwe Huisvestingswet 2022. De nieuwe Doelgroepenverordening wordt naar verwachting aan uw raad van februari 2022 ter besluitvorming voorgelegd.

Voor de voorliggende toekomstige wetswijzigingen per (waarschijnlijk) 2023 heeft het de voorkeur om een verder stadium van de wetswijziging af te wachten voordat we hier ook echt mee aan de slag kunnen gaan.

We blijven de vorderingen van de wetswijziging zeker met interesse volgen en ondernemen hierop met inachtneming van de geldende regelgeving en de daarbij behorende procedures actie als de wetswijzigingen worden doorgevoerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk