Datum: 21-03-2023 - 22:31
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

03
feb
'22
CDA stelt vragen aan het college over: Handhaving paardenweitjes en moestuinen.
Geschreven door College van B&W gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen van het CDA over: Handhaving paardenweitjes en moestuinen.

Fractie CDA: Alweer enige tijd geleden is er in de gemeente Noordwijk reuring ontstaan omdat wethouder Van den Berg kenbaar maakte dat er een uitgebreide lijst van gevallen waren waar in strijd zou worden gehandeld met het bestemmingsplan of andere vigerende wetgeving. Wethouder Van den Berg heeft vervolgens aan de raad kenbaar gemaakt dat er momenteel rond de 30 dossiers van het totaal...

zijn opgepakt om te gaan handhaven. De wethouder heeft hier naar aanleiding van vragen door de gemeenteraad aangegeven dat in deze gevallen maatwerk zou worden toegepast. Inmiddels is het al enige tijd stil rondom de handhavingstrajecten. Daarom voor het CDA reden om naar een stand van zaken te vragen.

Vragen fractie CDA en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W:

Vraag 1:
Wordt er momenteel nog actief gehandhaafd op de gevallen die op de hierboven genoemde lijst staan?

Antwoord:
Op dit moment wordt niet actief gehandhaafd op de lijst met adressen in het kader van het project handhaving bollengrond ISG gebied. Er worden 2 oorzaken genoemd, te weten:
A. Na een voortvarende start conform de vastgestelde afspraken bleek de weerstand en commotie bij betrokkenen rondom dit project dusdanig dat de gemeente gekozen heeft een pas op de plaats te maken en in 2021 een onderzoek te verrichten naar een gewijzigde aanpak. Hierdoor zijn er fors minder uren gemaakt dan gepland. In de tweede helft van het
B. Een substantieel deel van de beschikbare tijd van de medewerkers van de gemeente en de Omgevingsdienst West Holland (hierna ODWH) is vanwege de beperkingen die Covid 19 met zich mee brengt (geen persoonlijke gesprekken en controles binnen) vooral gaan zitten in de lopende reguliere handhavingszaken. Hierdoor is een achterstand in het project ontstaan van ca 8 tot 12 maanden. Mondjesmaat zijn in de maanden oktober en november van 2021 weer gespreken met eigenaren ingepland echter heeft dat vanwege de lockdown begin 2022 weer stil gelegen.

Vraag 2:
Zo ja om hoeveel gevallen gaat het? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
We zijn op dit moment in gesprek met de eigenaren van 7 percelen. In het kader van de gevoeligheid dat dit onderwerp met zich mee brengt en de wens vanuit de gemeenteraad om gedurende dit proces met een menselijk maat te doorlopen heeft het de voorkeur om deze gesprekken fysiek te houden. In het kader van Covid 19 liggen al deze gesprekken op dit moment stil. De laatste gesprekken dateren van december 2021, vlak voor de laatste lockdown

Vraag 3:
Hoeveel van de 30 opgepakte dossiers zijn inmiddels afgerond?

Antwoord:
In totaal zijn van de eerste 30 percelen er 3 volledig afgerond.

Vraag 4:
Kan de wethouder aangeven in hoeveel van deze gevallen er een minnelijker regeling is getroffen?

Antwoord:
Op dit moment vinden er voor 7 percelen gesprekken plaats met de eigenaren. Voor deze 7 percelen wordt gekeken naar een regeling.

Vraag 5:
Kan de wethouder in zijn algemeenheid aangeven wat voor soort afspraken er gemaakt worden in het kader van een minnelijke regeling?

Antwoord:
U moet hierbij denken aan een tijdelijke ontheffing totdat de eigenaar een geschikte locatie heeft gevonden voor de activiteiten, het draaien van percelen, en bollengrondcompensatie in combinatie met het wijzigen van de bestemming.

Vraag 6:
Indien er geen minnelijke regeling is overeengekomen. Waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord onder punt 5.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk