Datum: 23-01-2022 - 06:21

12
jan
'22
CDA stelt vragen aan het college over: Voortgang betreffende leerlingenvervoer.
Geschreven door College van B&W

College van B&W informeert gemeenteraad 'Uitdagingen binnen het leerlingenvervoer'.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad middels een brief op de hoogte gebracht over de stand van zaken betreffende het veel besproken onderwerp van de afgelopen tijd: het leerlingenvervoer. Brief: Eerder hebben wij de gemeenteraad toegezegd de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het leerlingenvervoer. Het lukt onze vervoerder nog steeds om het vervoer van onze kinderen....

te organiseren. Echter binnen het leerlingenvervoer kampen we wel met serieuze uitdagingen. Met deze brief willen wij u informeren over deze uitdagingen op het gebied van het leerlingenvervoer in de regio als gevolg van het chauffeurstekort en de acties die we hierop hebben ingezet. In onze regio heeft onze vervoerder Noot 15 vacatures voor chauffeurs open staan.

Personeels- en chauffeurstekorten zijn enorm in de gehele vervoerssector. De krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met quarantaine, ziekte en verloop in het personeelsbestand leiden er toe dat onze vervoerder haar dienstverlening niet optimaal op niveau kan brengen. Er wordt daarentegen geen mogelijkheid onbenut gelaten om het leerlingenvervoer zo adequaat als mogelijk te blijven uitvoeren.

Vervoerder Noot heeft ook alle routes kunnen blijven rijden zodat alle kinderen naar school en thuis worden gebracht. Hierbij wordt het belang van alle kinderen zo goed mogelijk in het oog gehouden. Het chauffeurstekort vraagt echter om veel creatieve oplossingen waardoor er niet altijd de gewenste kwaliteit wordt geleverd. Zo moeten chauffeurs die ziek zijn of in quarantaine moeten, worden vervangen.

Dit is niet te plannen en dient ad hoc te gebeuren. Doordat er een vervangende chauffeur moet komen lukt het niet altijd om eerst met de kinderen kennis te maken. Deze kennismaking is echter wel contractueel afgesproken. Ook komen chauffeurs van verder en zijn minder bekend met de gemeente en de kinderen.

Het komt daardoor vaker voor dat kinderen later of vroeger worden opgehaald dan afgesproken of dat de chauffeur moet zoeken naar het juiste adres en een parkeerplek bij school. 's Ochtends komt het ook vaker voor dat chauffeurs een loosrit' hebben: dat is een situatie waarbij de chauffeur het kind komt ophalen, maar dat het, bijvoorbeeld als gevolg Corona, niet mee gaat met de taxibus.

De veranderingen en vertragingen als direct gevolg van het personeelstekort geeft heel begrijpelijk onrust bij ouders en kinderen. Dit is te merken in de toename van klachten en de berichtgeving in de media. Als opdrachtgever nemen we deze signalen serieus. We hebben het contact met de vervoerder geïntensiveerd. Alle mogelijke oplossingen om de uitdagingen het hoofd te bieden worden besproken.

We hebben onder andere de vervoerder in contact gebracht met Provalu omdat zij mogelijk mensen in de kaartenbakken hebben die geïnteresseerd zijn om een traject tot chauffeur te doorlopen. Daarnaast hebben we ouderenbonden en vrijwilligersorganisaties, zoals het Welzijnskwartier, geattendeerd op de zoektocht naar chauffeurs bij de vervoerder.

Een optie die ook ter sprake is gekomen is in hoeverre kinderen die individueel vervoer krijgen bij andere kinderen in een taxibus zouden kunnen zitten. In het belang van het kind hebben we hier echter van af gezien. Er zijn wel ritten met weinig kinderen samengevoegd. Hierbij wordt gezorgd dat het maximale aantal kinderen niet wordt overschreden.

Door het samenvoegen duren deze ritten langer dan de kinderen gewend zijn en kan het onrustiger zijn in de taxibus. Dat is absoluut niet gewenst, maar het heeft wel de voorkeur omdat ritten schrappen geen optie is Noordwijk. In de gemeente Noordwijk hebben momenteel 6 van de 155 leerlingen in het vervoer te maken met langere routes als gevolg van het chauffeurstekort.

Wij zien wekelijks gemiddeld 2 meldingen aan het e-mailadres van Noot Klantenservice. Deze meldingen betreffen enerzijds het onvoldoende communiceren door Noot. Ouders kunnen wel begrip hebben voor onverwachte situaties, maar zij willen dat graag op tijd horen. Anderzijds zijn er ook klachten over het niet op tijd rijden van de routes.

Wij spreken de vervoerder frequent over de lopende zaken en sturen op het aanscherpen van de routes en het adequaat informeren van de ouders Voorts zien wij een toename in het leerlingenvervoer van circa 12 tot 15 leerlingen. We hebben niet kunnen achterhalen of dit gerelateerd is aan de coronapandemie. 

Gemeente Noordwijk heeft begin oktober een gesprek gevoerd met een viertal verontruste ouders en de vervoerder. De knelpunten met betrekking tot het plannen van de routes en de communicatie zijn hier aan de orde gesteld. De directie van Noot heeft uiteengezet hoe groot het personele probleem is. Men erkent dat de invallende chauffeurs van de regiotaxi Den Haag geen affiniteit hebben met het leerlingenvervoer.

Er zou meer aandacht gegeven worden aan de aansturing van deze chauffeurs. Ook werd aangegeven dat Noot zou gaan werken aan een nieuw communicatieprotocol. In december jl. werd een vervolggesprek gepland om met de drie partijen de resultaten van de voorgenomen verbeteringen te delen. Dit gesprek is helaas geannuleerd door de ouders.

Later in januari zal verder worden gesproken met deze betrokken ouders, hierbij sluiten wethouders van meerdere gemeenten aan. De vervoerder zit hierbij niet aan tafel. Wij vinden het heel belangrijk om van ouders te horen wat er speelt en of er verbeteringen waarneembaar zijn. 

Gezien de frequente veranderingen binnen de routeplanning en het aantal chauffeurswisselingen is het van belang dat de vervoerder haar communicatie verbetert. We hebben de vervoerder hier op gewezen en zien dit ook gebeuren. Vanaf januari zal een nieuw communicatieprotocol ingezet worden waarbij ouders bij wijzigingen een email krijgen of sms.

Later in 2022 zal ook een nieuwe app beschikbaar komen waarin real-time informatie staat. We verwachten dat ouders en kinderen hiermee niet meer voor grote verrassingen komen te staan als er een vertraging of verandering in de route is. De vervoerder blijft haar chauffeurs instrueren over de te rijden ritten en te vervoeren kinderen en alle chauffeurs krijgen een opleiding zodat ze aan de juiste kwalificaties voldoen.

We gaan ervan uit dat In het eerste kwartaal 2022 de effecten van de genomen communicatieverbeteringen merkbaar zijn. We blijven een nauw contact met Noot onderhouden. We zien dat zij met grote inspanningen de routes organiseren, maar realiseren ons ook dat het landelijke tekort aan chauffeurs niet zo maar is op te lossen. Alle (taxi) vervoerders kampen met dit probleem.

In de loop van 2022 onderzoeken wij gezamenlijk met de regiogemeenten op welke wijze een klanttevredenheidsonderzoek kan worden uitgevoerd en wanneer, en op welke wijze wij ouderparticipatie passend vorm kunnen geven. Het belang van het kind staat voorop. Alle kinderen in het aangepast vervoer worden elke dag dat zij vervoer nodig hebben in de routeplanning opgenomen.

Dit is een inspanning van jewelste, maar het lukt de vervoerder om de planning rond te krijgen. De vervoerder zet zich met heel veel zorg in om alle uitdagingen het hoofd te blijven bieden en de gemeente blijft er op toe zien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Als er ontwikkelingen zijn rond het leerlingenvervoer zullen wij opnieuw de gemeenteraad informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk