Datum: 23-01-2022 - 08:01

10
jan
'22
College beantwoordt vragen fractie PvdA over: het jeugdhulpbudget.
Geschreven door Fractie PvdA / College van B&W

College beantwoordt vragen fractie PvdA over: het jeugdhulpbudget.

Fractie PvdA: Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Noordwijk, hebben we gevraagd om een overzicht van het geld dat we van de Rijksoverheid ontvangen voor jeugdhulp en wat we uitgeven aan jeugdhulp. Het college van B&W heeft bij de beantwoording van de technische vragen het onderstaande schema toegevoegd en de fractie van de PvdA heeft daar een aantal vragen over...


Vragen fractie PvdA en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Is het wel juist om in het schema ook de uitgaven voor RDOG te benoemen? Dit behoort immers bij het cluster Volksgezondheid in het gemeentefonds en niet bij het cluster Jeugd.

Antwoord:
De kosten die door de RDOG worden gemaakt stonden oorspronkelijk ook in de begroting van de TWO Jeugd. Deze zijn verplaatst naar de begroting van de RDOG omdat daar ook de uitvoering plaatsvindt. Op deze wijze wordt de RDOG daarvoor dus rechtstreeks betaald. De onderdelen zijn echter wel onderdeel van de gedecentraliseerde jeugdhulp.

Vraag 2.
Het lijkt er op dat bij de inkomsten alleen de algemene uitkering is meegenomen, maar dat aanvullende uitkeringen zoals de integratie-uitkering Voogdij/18+, niet zijn meegenomen. Dit zou gaan om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro, wat niet bij de inkomsten staat. Hierdoor vallen de inkomsten te laag uit en lijkt de vergelijking niet te kloppen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kunt u uitleg geven?

Antwoord:
De integratie-uitkering is ook een onderdeel van de totale uitkering van het gemeentefonds. Dit bedrag, voor 2021 > 975.296, is in de berekening meegenomen.

Vraag 3. 
Bij het raadsvoorstel “Herziene begroting jeugdhulp” (ingekomen stukken nr. 2409) zien we in de bijgevoegde programmabegroting voor ‘21 een bedrag aan totale kosten jeugdhulp van 7.054.565 euro. Voor ‘22 zien we een vergelijkbaar bedrag. Hoe rijmt u dat met het schema hierboven waar u aangeeft 8,6 miljoen in ‘21 en 9,4 miljoen in ‘22 uit te geven?

Antwoord:
Het in het raadsvoorstel genoemde bedrag betreft uitsluitend de kosten die aan de TWO worden betaald. Hieronder zijn niet de kosten van de PGB's (via de ISD), de kosten voor de RDOG en voor een half jaar de kosten voor de toegang (vanaf het tweede halfjaar de stichting Voor ieder 1) meegenomen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk