Datum: 21-01-2022 - 10:05

05
jan
'22
CDA stelt vragen aan college: Drugs in de gemeente Noordwijk (rioolwateronderzoek en dumpingen).
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

College beantwoordt vragen CDA over: Drugs in de gemeente Noordwijk (rioolwateronderzoek en dumpingen).

Fractie CDA: Aan drugs ligt een onderwereld ten grondslag met geweld en intimidatie. De productie van drugs leidt daarnaast tot giftige dumpingen van drugsafval in de natuur met gigantische milieuschade tot gevolg. Het CDA vindt dat we onze ogen niet mogen sluiten voor de wereld die schuilgaat achter het gebruik van een pilletje of lijntje. Om meer grip te krijgen op de situatie is het belangrijk...

inzichtelijk te maken hoeveel en wat voor drugs er in onze gemeente gebruikt worden. Dat helpt ook bij een gerichte aanpak van drugscriminaliteit. In Rotterdam worden er bijvoorbeeld dagelijks 40.000 lijntjes cocaïne, 67.000 joints, 25.000 lijntjes speed en 2.400 gebruikershoeveelheden crystal meth (methamfetamine) gebruikt.

Dat bleek uit het rioolwateronderzoek dat de gemeente dit jaar liet uitvoeren door wateronderzoeksinstituut KWR. Het onderzoeken van rioolwater is relatief eenvoudig en snel uit te voeren. De cijfers laten zien dat Nederland qua gebruik van cocaïne en XTC in de Europese top zit. Daarnaast kan nu beter worden ingeschat hoe groot de lokale Rotterdamse drugsmarkt is.

Rotterdam is niet de enige gemeente die een dergelijk onderzoek liet uitvoeren. Ook de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven controleren periodiek in het rioolwater op drugs. Het CDA vindt het belangrijk dat we ook in onze gemeente een beter beeld krijgen van het drugsgebruik.

Daarnaast helpt periodiek onderzoek om trends te detecteren en daarbij beleidswijzingen te kunnen doorvoeren, bijvoorbeeld gericht tegen dumpingen van drugsafval in de natuur. Het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het college en deze zijn onlangs door heb beantwoordt:

Rioolonderzoek
Vraag 1.
Deelt het college de zorg van het CDA dat het drugsgebruik in Noordwijk steeds normaler lijkt te zijn geworden?

Antwoord:
Wij delen deels deze zorgen. Politie, boa's en jongerenwerkers geven aan dat zij zien dat het gebruik over de jaren iets lijkt toe te nemen. Met name het gebruik van cannabis (blowen) en lachgas door jongeren. Tegelijkertijd laten de kerncijfers van de GGD een iets ander beeld zien.

Deze cijfers laten, voor zover inzichtelijk en betrouwbaar, niet zien dat het gebruik van soft- en harddrugs in Noordwijk stijgt. Tevens laten deze cijfers zien dat het gebruik niet hoger is dan in andere gemeenten. Stichting Brijder onderschrijft dit beeld. Hieronder een korte toelichting op de cijfers uit GGD-monitoringsrapportages.

In 2020 is het percentage 18-64 jarigen in Noordwijk dat in het afgelopen jaar softdrugs heeft gebruikt 6%. Dit is lager dan bij de meting in 2016 (8%) en is lager dan het gemiddelde in de regio Hollands Midden in 2020 (8%). Hetzelfde geldt voor het percentage dat in het afgelopen jaar harddrugs heeft gebruikt. In Noordwijk was dit in 2020 3,8% terwijl dit in 2016 nog 5,3% was.

In de regio Hollands Midden ligt dit percentage in 2020 op 4,6%. In 2019 zijn er vragenlijsten afgenomen onder scholieren van klas 2 en 4. Het percentage scholieren dat aangaf recent softdrugs gebruikt te hebben, is 4,6%, ten opzichte van 4,1% in de regio Hollands Midden n Nederland. Hierin scoort Noordwijk dus iets boven het gemiddelde van de regio, maar het verschil is minimaal.

Kijken we naar harddrugs dan zien we dat 0,3% van de leerlingen aangaf recent harddrugs gebruikt te hebben, ten opzichte van 0,5% in de regio. 1,3% procent van de scholieren gaf aan recent lachgas gebruikt te hebben. Dit is gelijk aan het gemiddelde van de regio. Historische gegevens uit de GGD monitor ontbreken hier

Vraag 2.
Heeft het college een beeld van de drugsverslavingsproblematiek in onze gemeente, bijvoorbeeld vanuit gesprekken met zorginstellingen en jongerenwerkers?

Antwoord:
Stichting Brijder geeft aan dat er geen concrete cijfers zijn die aangeven hoe groot de drugsverslavingsproblematiek in de gemeente Noordwijk precies is. Dit heeft allereerst te maken met het feit dat er altijd sprake is van een behandelkloof.

Lang niet iedereen die problematisch gebruikt of afhankelijk is, laat zich behandelen. Daarnaast publiceert Brijder in verband met de privacy van de cliënten geen cijfers over het aantal cliënten dat woonachtig is in Noordwijk en kunnen we dus ook niet zien hoe dit zich verhoudt met het aantal cliënten uit andere gemeenten. 

Natuurlijk behoeft dit thema altijd aandacht, door preventie, regelgeving & handhaving en het aanbieden van de nodige zorg. Tegelijkertijd geeft Brijder aan zich niet m r zorgen te maken om Noordwijk dan om andere gemeenten. Ook geven boa's en jongerenwerkers aan dat zij niet het idee hebben dat het drugsgebruik in de gemeente Noordwijk significant afwijkt van het landelijke gemiddelde.

Vraag 3.
In de media hebben wij gelezen dat de gemeente het rioolwater op drugs wil gaan onderzoeken.

a. Zijn er gegevens bekend over de hoeveelheid drugsgebruik, zoals af te meten aan de aanwezigheid van concentraties drugs in het rioolwater van onze gemeente in de afgelopen jaren?
b. Zo ja, hoe verhouden deze cijfers zich tot tien jaar geleden?
c. Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot buurtgemeentes en/of gemeentes van vergelijkbare grootte?
d. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Er is nog nooit rioolwateronderzoek gedaan naar middelengebruik (alcohol en drugs) in de gemeente Noordwijk. Deze gegevens zijn er daarom ook niet.

Vraag 4.
Is het college bereid om periodiek de aanwezigheid van drugs te laten meten in het rioolwater door een wateronderzoeksinstituut als KWR, teneinde een op gegevens van drugsgebruik gebaseerde aanpak van drugsproblematiek te kunnen ontwikkelen?

Antwoord:
Wij hebben KWR eerder dit jaar al gevraagd om begin 2022, in het kader van het Preventieakkoord gezondheid, rioolwateronderzoek te doen naar middelengebruik (alcohol en drugs) in de gemeente Noordwijk. Dit onderzoek geeft ons middels kwantitatieve data meer inzicht in het middelengebruik in onze gemeente, naast de bestaande GGD-monitoringsrapportages.

Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen het gebruik van diverse drugs (o.a. cannabis, XTC, coca ne). Dit geeft ons waardevolle informatie om met lokale partners te gebruiken in bijvoorbeeld preventie en voorlichting.

In oktober 2021 is uw raad al geïnformeerd over het Preventieakkoord gezondheid. Het akkoord, waar het rioolwateronderzoek onderdeel van is, vindt u op: www.noordwijk.nl/preventieakkoordgezondheid 

Drugsdumpingen
Vraag a.
Zijn er gegevens bekend over de frequentie en ernst van dumpingen van drugsafval in Noordwijk?

Vraag b.
Wat zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten van het opruimen van gedumpt drugsafval in onze gemeente?

Vraag c.
Hoe groot en ernstig is de milieuschade die dumpingen van drugsafval bewerkstelligen in natuurgebieden van onze gemeente?

Vraag d.
Welke organisaties dragen de kosten voor het opruimen van de drugsdumpingen en van de door de dumping veroorzaakte milieuschade en worden er ook kosten verhaald op privépersonen?

Vraag e.
Zijn er ooit aangiftes gedaan tegen personen die verdacht zijn van het dumpen van drugsafval in onze gemeente?

Antwoord:
Nee. Maar er komen soms wel (anonieme) meldingen binnen. De politie acteert altijd op dit soort meldingen. Het in bedrijf houden van drugslabs en het dumpen van dergelijk afval brengt een grote schade met zich mee voor mens en milieu, dus de politie roept mensen die hierover informatie hebben vooral op melding te maken desnoods anoniem via meld misdaad anoniem.

Vraag 5.
Heeft het college gesprekken met eigenaren van natuurgronden in onze gemeente, zoals Staatsbosbeheer, het Waterschap of Natuurmonumenten, om de ernst van deze problemen te bespreken en tot een gezamenlijke handhaving te komen?

Antwoor:
In ons werkgebied is de ODWH tot op dit moment nog niet betrokken geweest bij dumpingen met ernstige gevolgen voor het milieu. Indien een dergelijke dumping plaatsvindt, wordt multidisciplinair samengewerkt met de instanties welke hiervoor bevoegd gezag zijn, denk hierbij aan Politie, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollandslandschap, Natuurmonumenten en Provincie Zuid-Holland.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk