Datum: 21-01-2022 - 09:39

27
dec
'21
College geeft uitvoering aan motie NZLokaal: woningen in leegstaand vastgoed.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

College geeft uitvoering aan motie NZLokaal: woningen in leegstaand vastgoed.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad in een brief de stand van zaken aangegeven inzake de motie over woningen in leegstaand (winkel/horeca) vastgoed. De motie van raadslid Lisette van der Vossen (NZLokaal) ea over woningen in leegstaand vastgoed is 15 december 2020 ingediend. Bij de vaststelling van de woonvisie, d.d. 26 januari 2021 is deze motie aangenomen. De motie stelt dat door het college...

van B&W geïnventariseerd moet worden welk leegstaand vastgoed in aanmerking komt voor transformatie tot woningen. Uit onderzoeken in voorbereiding op de retail- en horecavisie, zie link. is gebleken dat als de winkelstraten in centrumgebieden en de Koningin Wilhelmina Boulevard onderbroken worden door woningen, het moeilijk is om deze gebieden aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek.

Door onderbreking van winkels vallen er delen van winkelstraten stil waardoor het extra lastig wordt om de randen van de winkelstraten vitaal te houden. Bovendien kunnen door nieuwe onderbrekingen ook nieuwe randen ontstaan. Daarom is een van de uitgangspunten van het d.d. 28 september 2021 door de raad vastgestelde visiedocument retail/horeca dat het niet wenselijk is om panden die een winkelbestemming hebben binnen de centrumgebieden te transformeren naar woningen.

Binnen de afgebakende centrumgebieden wordt transformatie naar woningen dan ook als bedreigend gezien. Invulling van de motie (leegstand vastgoed) buiten de centrumgebieden wordt als welkome aanvulling gezien. Vooral als dit gepaard gaat met relocatie van retail en/of horeca naar de centrumgebieden. Transformatie van winkelpanden naar woningen buiten centrumgebieden wordt als positief ervaren.

In het uitvoeringsprogramma retail/horeca wordt ingezet op maatwerk en toestaan van afwijkingsmogelijkheden. In het uitvoeringsprogramma is 250.000,- euro (1ste tranche) beschikbaar gesteld om winkels buiten de centrumgebieden om te zetten naar bijvoorbeeld een bestemming wonen.

Per 1 januari 2022 zal de projectleider retail/horeca (John van der Tol, zie nieuwsitem) van start gaan. Onderdeel van zijn werkpakket is het saneren van winkelbestemmingen buiten de winkelcentra en het versterken van de bestaande winkelcentra. 

De uitwerking van de motie, zoals onderstaand schuingedrukt opgenomen, wordt hierbij betrokken:
- Te inventariseren welk leegstaand vastgoed in aanmerking komt voor transformatie naar woningen.
- Zich n te spannen om, in overleg met de eigenaren en waar mogelijk en wenselijk met de corporaties, de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten en andere stakeholders, deze transformatie te stimuleren en te faciliteren.
- Bij de transformatie zowel het toevoegen van woningen als de kwaliteit van de leefomgeving als uitgangspunten te nemen.
- De gemeenteraad periodiek, bijvoorbeeld twee maal per jaar, te informeren over de inspanningen voor en voortgang van deze transformaties. Daarbij zal in de tweejaarlijkse evaluatie van de vastgestelde woonvisie de nadere uitwerking van deze motie worden betrokken en toegelicht.

Vertrouwend de raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de afhandeling van de motie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk