Datum: 31-03-2023 - 17:20
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

10
dec
'21
CDA stelt vragen aan college: Groenonderhoud rotondes laat te wensen over in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door College B&W / CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA over: Toegankelijkheid gemeente Noordwijk.

Fractie CDA: De gemeente Stein is uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland. Het CDA is van mening dat ook Noordwijk de ambitie moet hebben om zo toegankelijk mogelijk te zijn en daarom heeft de fractie van het CDA de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. En deze vragen zijn onlangs door het college beantwoordt...

Vraag 1:
Bent u bekend met het bericht dat Stein uitgeroepen is tot meest toegankelijke gemeente van Nederland? 
NOS, https://nos.nl/artikel/2400719-stein-uitgeroepen-tot-meest-toegankelijke-gemeentevan-nederland, 7 oktober 2021.

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met dit bericht.

Vraag 2.
Deelt u de mening van de CDA-fractie dat deze prijs een goed initiatief is om het toegankelijkheidsbeleid in Nederlandse gemeenten aan de orde te stellen en daar waar mogelijk te verbeteren?

Antwoord:
Ja, een prijs is een originele manier om een thema meer aandacht te geven en het ambitieniveau van gemeenten aan te jagen.

Vraag 3.
Had u net als het CDA graag gezien dat Noordwijk deze prijs had gewonnen?

Antwoord:
Een prijs winnen is natuurlijk leuk, maar zou op dit onderwerp slechts zeer beperkt waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven voor onze inwoners. Wij zijn van mening dat toegankelijkheid niet incidenteel maar doorlopend de aandacht van de gemeente vereist.

Daarom zijn wij op dit onderwerp actief, is in de beleidsnota Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024 een actielijn opgenomen om te werken aan het VN verdrag voor mensen met een handicap en zorgen wij bij de inrichting van de openbare ruimte dat wordt voldaan aan de geldende toegankelijkheidsnormen. Een prijsvraag is incidenteel van karakter terwijl een toegankelijke gemeente een blijvende inspanning vergt.

Vraag 4.
Hoe vindt u dat het gesteld is met de toegankelijkheid van onze gemeente, voor mensen met een beperking? Welke signalen ontvangt u hierover? Waar ziet u nog punten voor verbetering?

Antwoord:
De toegankelijkheid van Noordwijk is over het geheel genomen goed te noemen. Wij zijn regelmatig in overleg met de Belangenvereniging Noordwijk voor iedereen die zich inzet voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking. Bij nieuwe bouwplannen worden zij in de voorbereidende fase geconsulteerd.

Als zij knelpunten ontvangen van hun leden, voeren zij deze op in de app Fixi en dan worden deze opgevolgd. Tevens hebben zij zitting in de Adviesraad Sociaal Domein waardoor zij ook op aanverwante onderwerpen meedenken. Een aandachtspunt in de toegankelijkheid is de toenemende vergrijzing van de bevolking.

Van oudere inwoners wordt verlangd dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. De samenleving moet hier op verschillende manieren mee rekening houden. Vanuit het welzijnsbeleid start volgend jaar een project om de behoefte van senioren op dit vlak in beeld te brengen. Verwacht wordt dat hieruit ook aandachtspunten naar voren zullen komen t.a.v. de toegankelijkheid.

Vraag 5.
Wat zou Noordwijk kunnen leren van de aanpak in de gemeente Stein? Bent u bereid hierover informatie in te winnen?

Antwoord:
De Vereniging Nederlandse Gemeenten verzamelt kennis en goede voorbeelden op hun website. Zo ook over de aanpak van de gemeente Stein. Nadere informatie vindt u klik hier.

Vraag 6.
Bent u bereid om de ambitie uit te spreken dat Noordwijk volgend jaar wordt uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland, of in ieder geval hiervoor wordt genomineerd?

Antwoord:
Nee, wij zijn van mening dat toegankelijkheid in Noordwijk zowel op beleidsniveau als in de uitvoering voldoende aandacht krijgt.

Vraag 7.
Indien ja, welke acties gaat u ondernemen om deze prijs/nominatie in de wacht te slepen? Betrekt u hierbij ook maatschappelijke organisaties en organisaties voor mensen met beperkingen, scholen, ondernemers en andere partners?

Antwoord:
Geen. Zie het antwoord bij vraag 6

Vraag 8.
Indien niet, waarom niet? Welke andere maatregelen neemt u of heeft u genomen om de toegankelijkheid van Noordwijk te verbeteren?

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag vindt u in de beantwoording van de vragen 3, 4 en 6.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk