Datum: 23-01-2022 - 06:07

09
dec
'21
Vervolgonderzoek voor internationaal (gemengd) onderwijsaanbod in Noordwijk.
Geschreven door Bron: college van B&W gemeente Noordwijk

Vervolgonderzoek voor internationaal (gemengd) onderwijsaanbod in Noordwijk.

In juni 2021 is de gemeente Noordwijk benaderd door vier schoolbesturen met scholen voor basis - en voortgezet onderwijs in Noordwijk. De betreffende schoolbesturen van Stichting Fioretti Teylingen, Sophia Scholen, Northgo College en OBO Duin- en Bollenstreek, hebben toen aangegeven een onderzoek te willen starten naar de haalbaarheid van een internationale school in Noordwijk. Destijds heeft....

het college van  B&W besloten adhesie aan dit initiatief te betuigen. Hierover heeft men de gemeenteraad destijds over geïnformeerd. Inmiddels is het betreffende onderzoek naar de haalbaarheid afgerond.

Middels onderstaande brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Tevens wordt aangegeven welke vervolgstappen door het onderwijs op dit onderwerp worden ondernomen.

Brief van college aan gemeenteraad 8-12-2021:

Resultaten onderzoek vestiging internationale school in Noordwijk.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een vestiging van een internationale school in Noordwijk is uitgevoerd door Decisio, een bureau dat veel ervaring heeft met dergelijke onderzoeken. De resultaten van het onderzoek luiden als volgt:

A. Toename aantal internationale kinderen
Het aantal internationale kinderen (van arbeidsmigranten en kenniswerkers) neemt in de Duin - en Bollenstreek sinds 2010 jaarlijks toe met 5,5 procent. In 2019 woonden er in totaal bijna 2.280 kinderen van internationale werknemers in de regio, waarvan het merendeel in de gemeenten Teylingen en Noordwijk.

Decisio verwacht dat het aantal internationale kinderen in de Duin- en Bollenstreek de komende jaren verder toeneemt met zo’n 1 tot 3,1 procent per jaar. Dat leidt in totaal tot circa 2.555 - 3.200 internationale kinderen in onze regio in 2030. Decisio verwacht verder dat het aantal kinderen van arbeidsmigranten sneller zal groeien dan het aantal kinderen van kenniswerkers.

B. Potentie leerlingen internationaal onderwijs
Op basis van hun cijfermatige analyses stelt Decisio vast dat er per jaar in de Duin- en Bollenstreek een gemiddelde potentie is voor publiek bekostigd internationaal onderwijs van:
▪ 150-165 leerlingen voor internationaal basisonderwijs (IGBO)
▪ 180-195 leerlingen voor internationaal voortgezet onderwijs (IGVO)

C. Relatie potentie internationaal onderwijs en huidig aanbod
Het aanbod aan internationaal georiënteerd onderwijs in de regio Duin - en Bollenstreek en de omliggende gemeenten is volgens Decisio divers.

In de regio zelf wordt momenteel geen publiek bekostigd internationaal basisonderwijs en internationaal voortgezet onderwijs aangeboden. In een aantal omliggende gemeenten zoals Haarlem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Haarlemmermeer is dat wel aan de orde.

Uit het vorengenoemde concludeert Desicio dat er in Duin- en Bollenstreek potentie is voor IGBO en/of IGVO, maar dat de haalbaarheid daarvan afhangt van de ontwikkeling van het IGBO/IGVO-aanbod in omliggende gemeenten.

Omdat veel van de internationale scholen in de regio nog in de opbouwfase zijn, is de mate waarin zij leerlingen zullen aantrekken uit de Duin- en Bollenstreek in dit stadium lastig te voorspellen.

Op basis van aannames wordt volgens Decisio wel duidelijk dat de impact van (concurrerend) aanbod vanuit omliggende gemeenten op eventuele, toekomstige initiatieven voor IGBO en/of IGVO in de Duin- en Bollenstreek mogelijk groot kan zijn.

Vervolgstappen door het onderwijs
Het rapport van Desicio geeft aan dat het aantal internationale kinderen in de Duin- en Bollenstreek blijft toenemen. Decisio verwacht daarom dat de behoefte aan (meer) internationaal georiënteerd onderwijs zal groeien. Er bestaan, naast IGBO en IGVO, uiteenlopende, andere mogelijkheden voor meer internationaal georiënteerd onderwijsaanbod.

Er zijn scholen met geïntegreerd aanbod van regulier onderwijs met internationaal onderwijs. Daarnaast zijn er in de Duin - en Bollenstreek tweetalige middelbare scholen. Deze, meer internationaal georiënteerde scholen bedienen naar verwachting niet de gehele Duin- en Bollenstreek. In de gemeenten Lisse en Hillegom is (bijvoorbeeld) geen enkel internationaal georiënteerd onderwijs.

In de gemeente Noordwijk is op dit moment geen tweetalig voorgezet onderwijs, terwijl de gemeente Katwijk geen internationaal georiënteerd basisonderwijs kent. Voor internationale kinderen (en Nederlandse kinderen) is in deze gemeenten het internationale onderwijs minder toegankelijk dan in bijvoorbeeld Teylingen.

Tegen de genoemde achtergrond acht Decisio het kansrijk om binnen de Duin- en Bollenstreek een nieuw internationaal georiënteerd aanbod binnen het regulier onderwijs te realiseren of via een gemengde onderwijsvorm. Hierbij kan een samenwerking met IGBO’s en/of IGVO’s in de nabije omgeving nuttig zijn en wellicht een opstap zijn naar meer gemengde (internationale) onderwijsvormen in Noordwijk.

Gelet op de conclusies uit het rapport van Decisio hebben wij de vier betrokken schoolbesturen gevraagd een voorstel uit te werken dat nader ingaat op de haalbaarheid en de mogelijke implementatie van een (gemengd) internationale onderwijswijsaanbod in Noordwijk.

Het aantal kinderen met een internationale achtergrond neemt immers significant toe. Met het oog op de versterking van de economische aantrekkingskracht van Noordwijk ligt het ons inziens in de rede te onderzoeken onder welke condities een internationaal (gemengd) onderwijsaanbod in Noordwijk kan worden bewerkstelligd.

Wij leggen het voorstel van de schoolbesturen in het voorjaar van 2022 voor aan uw raad. Eventuele financiële gevolgen van het voorstel kunnen worden verwerkt in de perspectiefnota 2023.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk