Datum: 23-01-2022 - 07:45

07
dec
'21
Fractie D66 stelt vragen aan college over: Verordening sociale huurwoningen.
Geschreven door Fractie D66

Fractie D66 stelt vragen aan college over: Verordening sociale huurwoningen.

Fractie D66: Tijdens de begrotingsbehandeling 2022 op 10 november jl. heeft wethouder Alkemade bij de behandeling van de motie van D66 over de wijziging van de verordening sociale huurwoningen (Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen Noordwijk) aangegeven dat het blijkens juridisch advies onmogelijk is om bij verordening te regelen dat sociale huurwoningen...

die door private ontwikkelaars worden gerealiseerd, aan een woningbouwcorporatie moeten worden overgedragen. D66 heeft in dit verband verwezen naar de verordening van de gemeente Bloemendaal waarin dit aldus geregeld is. De fractie van D66 heeft de volgende vragen aan het college van B&W.

Vragen:

Vraag 1.
Graag ontvangen wij het juridisch advies waarop wethouder Alkemade zich baseert bij zijn reactie op de genoemde motie van D66.

Vraag  2.
Heeft u overleg gevoerd met de gemeente Bloemendaal over de door deze gemeente vastgestelde verordening waarin de door D66 gewenste bepaling is opgenomen?

Vraag3.
Indien het antwoord op vraag 2 ontkennend is, waarom niet?

Vraag  4.
Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend is, wat waren de conclusies van het overleg?

Vraag  5.
Indien het antwoord op vraag 2 ontkennend is, wilt u dit overleg alsnog entameren en de Raad over de bevindingen informeren?

Fractie D66,
Dick Gutlich.