Datum: 30-03-2023 - 07:26
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

06
dec
'21
Fractie PvdA stelt vragen aan college over: het jeugdhulpbudget.
Geschreven door Fractie PvdA
Foto's Redactie BON

Fractie PvdA stelt vragen aan college over: het jeugdhulpbudget.

Fractie PvdA: Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Noordwijk, hebben we gevraagd om een overzicht van het geld dat we van de Rijksoverheid ontvangen voor jeugdhulp en wat we uitgeven aan jeugdhulp. Het college van B&W heeft bij de beantwoording van de technische vragen het onderstaande schema toegevoegd en de fractie van de PvdA heeft daar een aantal vragen over...


Vragen:

Vraag 1.
Is het wel juist om in het schema ook de uitgaven voor RDOG te benoemen? Dit behoort immers bij het cluster Volksgezondheid in het gemeentefonds en niet bij het cluster Jeugd.

Vraag 2.
Het lijkt er op dat bij de inkomsten alleen de algemene uitkering is meegenomen, maar dat aanvullende uitkeringen zoals de integratie-uitkering Voogdij/18+, niet zijn meegenomen. Dit zou gaan om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro, wat niet bij de inkomsten staat. Hierdoor vallen de inkomsten te laag uit en lijkt de vergelijking niet te kloppen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kunt u uitleg geven?

Vraag 3. 
Bij het raadsvoorstel “Herziene begroting jeugdhulp” (ingekomen stukken nr. 2409) zien we in de bijgevoegde programmabegroting voor ‘21 een bedrag aan totale kosten jeugdhulp van 7.054.565 euro. Voor ‘22 zien we een vergelijkbaar bedrag. Hoe rijmt u dat met het schema hierboven waar u aangeeft 8,6 miljoen in ‘21 en 9,4 miljoen in ‘22 uit te geven?

Rommie van Dokkum
PvdA