Datum: 30-06-2022 - 06:32
01
dec
'21
Gemeenteraad ziet graag een andere invulling bij woningbouwplan locatie Viaductweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

Gemeenteraad ziet graag een andere invulling bij woningbouwplan locatie Viaductweg.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 30 november werd het raadsvoorstel behandeld over de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Ireneschool en het oude politiebureau aan de Viaductweg. In het Raadsvoorstel wordt door het college aan de gemeenteraad gevraagd om op de locatie een nieuwe onderwijsvoorziening te realiseren om het capaciteitstekort voor het basisonderwijs...

in de kern Noordwijkerhout aan te pakken. De resterende ruimte wil men gaan benutten voor woningbouw, er wordt daarbij voorgesteld om in te zetten op minimaal 30% sociaal en het overige deel in te vullen met dure vrije sector woningen of woningen in het middenkoopsegment. Dit voorstel wijkt daarmee af van de uitgangpunten rondom woningsegmentering zoals vastgelegd de nieuwe Woonvisie.

Tijdens de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering diende de fracties van D66, NZLokaal, GroenLinks, PUUR en de PvdA een amendement in. Hierin vraagt men aan het college om het raadsvoorstel aan te passen dat de invulling van de woningbouw, gaat geschieden conform de afspraken die zijn vastgelegd volgens de in januari 2021 vastgelegde Woonvisie.

Het amendement kreeg een ruime steun in de raad met 22 stemmen voor en 5 tegen. Dus naast de 30% sociale woningbouw zal bij het plan van de dure vrije sector woningen of woningen in het middenkoopsegment een iets andere invulling gaan krijgen (30% sociaal, 15% middel dure huur, 25% goedkope en middel dure koop, de overige 30% is aan de markt). Wat dat verder precies gaat inhouden zal later moeten blijken in een nieuw voorstel. 

De fracties van NZLokaal en DOEN! dienden over hetzelfde onderwerp nog een motie in, hierin vraagt men aan het college om te onderzoeken voor de realisering van een geclusterd woonaanbod (zonder zorg) op het terrein van de Viaductweg. Er is volgens de indieners een grote groep ouderen die wil verhuizen naar een toegankelijke kleinere woning, waarbij een deel graag in een geclusterde woonvorm wil wonen.

Een meerderheid van de raad kon zich wel vinden in de motie en die werd dan ook aangenomen met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Klik hier voor de gehele motie.

Een ingediend amendement van GroenLinks en een aantal andere fracties dat “Het dak van de nieuwe school optimaal wordt ingezet voor energiewinning. Dit kan betekenen dat er per saldo meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt.” kon niet rekenen op een meerderheid.

Platte gronden en impressies van mogelijkheden voor een schoolvoorziening in combinatie met woningen.