27
nov
'21
Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen over: Straffen of belonen met de afvalstoffenheffing.
Geschreven door Redactie BON

College beantwoordt vragen fractie PUUR Noordwijk over: Straffen of belonen met de afvalstoffenheffing.

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 18 september jl. wordt melding gemaakt van een beloningssysteem voor toegewijde inwoners in Katwijk. Het financieel voordeel wat hiermee op de jaarlijkse afvalstoffenheffing kan worden behaald loopt op tot 75 euro per jaar per huishouden. Teylingen startte reeds eerder met een beloningssysteem. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het (financieel) belonen van goed gedrag werkt...

De uitdaging van Noordwijk om het aandeel restafval terug te brengen is fors en kan, blijkens de andere ervaringen en professionele inzichten, ook anders dan de nu gekozen beleidsmatige route. Zie het raadsvoorstel 24 november 2020.

De gemeente Noordwijk staat voor een miljoenen investering ter actualisatie van het gedeelde restafvaldepot. Die investering wordt mede gedaan om de stroom restafval te verwerken en de kosten raken indirect alle inwoners.

De alleen maar stijgende kosten voor de afvalverwerking zijn zo te vertalen als een straf voor de jarenlange wél bewuste afvalscheiders. Een stijging waartegen zij niets kunnen inbrengen. Een beloning zou bewezen motiverend werken voor de nog niet bewuste actieve afvalscheider en gepast(terecht) zijn voor inwoners die het al wel doen.

Reeds in de RTG van 3 november 2020 over de nieuwe afvalstoffen nota heeft PUUR ingebracht dat een passend beloningssysteem voor zeer bewuste bestaande- en potentiele nieuwe bewuste afvalscheiders een goed en passend plan is.

Blijkens de recente ervaringen en onderzoeken in Teylingen en Katwijk niet vreemd ingebracht. Het college was er nog niet aan toe en zou haar licht opsteken over de ervaringen. Nu er volgens het artikel in LD al meer dan 1 schaap over de dam is (en niet zo’n kleintje ook) wil PUUR graag nog eens van het college weten;

Vragen fractie PUUR en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Wat zijn uw bevindingen na overleg met de portefeuillehouder in Teylingen?

Antwoord op vraag 1:
Over de ontwikkelingen op het beleidsveld afval- en grondstoffen is in de regio regelmatig contact, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Dat gebeurt niet uitsluitend met de portefeuillehouder in de gemeente Teylingen.

Als blijkt dat een maatregel in een andere gemeente goed werkt, dan kan het college deze maatregel overnemen, mits passend binnen het kader van het uitvoeringsplan afval en grondstoffen" dat door uw raad is vastgesteld. Mocht de maatregel veelbelovend zijn, maar niet passend binnen het kader, dan zal het college daar een voorstel voor doen. Vooralsnog is voor dat laatste nog geen aanleiding.

Vraag 2.
Hoe staat u tegenover het voornemen van Katwijk en hun onderbouwing?

Antwoord op vraag 2:
Het college heeft kennisgenomen van het voornemen van en de onderbouwing in de gemeente Katwijk. Gelet op de besluitvorming in uw raad over het 'grondstoffenbeleidsplan' en het daarbij behorende uitvoeringsplan afval en grondstoffen richt het college zich op het uitvoeren van het Noordwijkse plan.

Vraag 3.
Wat zijn de opties in het huidige Noordwijks systeem om de verhouding tussen belonen en straffen in hoogte van de afvalstoffenheffing in balans te brengen?

Antwoord op vraag 3:
De opties in het huidige Noordwijks systeem zijn er niet. Uw raad heeft daarover een expliciet besluit genomen.

Vraag 4.
Hoe ziet u kans om (versneld) een werkend beloningssysteem in Noordwijk te integreren binnen de bestaande beleidsplannen? Indien niet, waarom?

Antwoord op vraag 4:
Het college ziet geen kans om (versneld) een werkend beloningsysteem in Noordwijk te integreren binnen de bestaande beleidsplannen. De gemeente realiseert met de inzamelaar het door uw raad vastgestelde uitvoeringsplan afval en grondstoffen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk